دوره و شماره: دوره 34، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 1-86