دوره و شماره: دوره 34، شماره 1، آذر 1390، صفحه 1-86