نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 دانشیار گروه مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

یکی از مشکلات موجود در راه رسیدن به تولید مطلوب کلزا، تمایل کم کشاورزان به کاشت آن می باشد. از دلایل آن می توان به عدم مشخص بودن مناسب ترین روش کاشت از لحاظ عملکرد و هم چنین بالا بودن میزان ریزش و تلفات دانه کلزا در زمان برداشت اشاره نمود. به منظور بررسی تأثیر روش کاشت، نوع پلاتفرم کمباین و اثر متقابل آنها بر میزان عملکرد و ریزش کلزا در زمان برداشت، آزمایشی در منطقه صفی آباد خوزستان در سال زراعی 86-1385 انجام گرفت. این آزمایش به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار به اجرا درآمد. روش های کاشت شامل کشت مسطح با فاصله خطوط 12 و 24 سانتی متر و کشت جوی و پشته با 2 و3 خط کشت روی پشته به عنوان سطوح فاکتور اصلی و نوع پلاتفرم شامل پلاتفرم متداول غلات و پلاتفرم الحاقی مخصوص برداشت کلزا به عنوان سطوح فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که روش کاشت بر عملکرد، تراکم بوته در زمان برداشت و قطر ساقه مؤثر بوده است (05/0P≤). بیشترین میزان عملکرد (92/3224 کیلوگرم در هکتار) از طریق کشت مسطح با فاصله خطوط 24 سانتی متر و کمترین عملکرد (66/2513 کیلوگرم در هکتار) از طریق کشت جوی و پشته با دو خط کشت روی پشته حاصل شد. نوع پلاتفرم نیز بر میزان ریزش دانه مؤثر بود (01/0P≤)،به طوری که میزان ریزش 99/20% از عملکرد کل (03/593 کیلوگرم در هکتار) از طریق استفاده از پلاتفرم متداول غلات و میزان ریزش 08/13% از عملکرد کل (48/370 کیلوگرم در هکتار) از طریق استفاده از پلاتفرم الحاقی به همراه یک تیغه عمودی حاصل شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Seeding Methods on Grain Yield and the Use of Combine Platform Extension on Canola Harvesting Losses

نویسندگان [English]

  • M. Ashtari 1
  • M.A. Asoodar 2

1 Instructor Department of Agricultural Machinery, Ramin Agriculture and Natural Resources University, Mollasani, Khouzestan, Iran

2 Associate Professor, Department of Agricultural Machinery, Ramin Agriculture and Natural Resources University, Mollasani, Khuzestan, Iran

چکیده [English]

One of the problems of canola production is the lack of interest in farmers towards planting this crop. This could stem from lack of suitable planting method and the high amount of grain loss at harvest. In order to evaluate the effect of seeding methods, type of combine platforms and their interaction on canola grain yield and harvesting losses, a field experiment was conducted in Safi Abad, Khuzestan during 2007. The experiment was a split plot, arranged in a randomized complete block design with 3 replications. The seeding methods were the main plots, including two flat seeding methods with 12 and 24 cm row spacing and two row planting methods with 2 and 3 seeding lines on the row. Combine harvester platforms were the subplots, including conventional cereal platform and canola harvesting header extension. The results indicated that the seeding method significantly (P≤0.05) affected the yield, plant density at harvest time and stem diameter of canola. The highest yield (3224.92 kg/ha) was obtained with the flat seeding method with 24 cm row spacing and the lowest yield (2513.66 kg/ha) was obtained with the row planting method with 2 seeding lines on the row. Type of platform significantly (P≤0.01) affected the amount of grain loss. The grain loss of 20.99% of the total yield (593.03 kg/ha) was obtained by using the conventional cereal platform and grain loss of 13.08% of the total yield (370.48 kg/ha) was attained using the header extension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • canola
  • Seeding
  • Harvesting
  • Header extension
  • Yield
  • Grain loss