تعیین مدل ریاضی و ضرایب تعمیراتی مناسب برای پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری دروگر نیشکر استافت 7000

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نگهداری و تعمیرات نقش مهمی در حفظ قابلیت اطمینان، در دسترس بودن، کیفیت تولیدات، کاهش ریسک، افزایش بازدهی و امنیت تجهیزات برعهده دارد. بر این اساس آگاه بودن از هزینه های تعمیرات و نگهداری و همچنین سن جای گزینی ماشین آلات ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق هزینه های تعمیرات و نگهداری مربوط به 24 دستگاه دروگر نیشکر استافت 7000، ساخت کشور استرالیا که در شرکت کشت و صنعت امام خمینی فعال می باشند، مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات عمده جمع آوری شده برای انجام این تحقیق عبارتند از: هزینه های لوازم یدکی، دستمزد تعمیرات، روغن، گریس و فیلتر و همچنین میزان کارکرد سالانه دروگرها. در مقایسه بین سهم اقلام تشکیل دهنده هزینه های تعمیرات و نگهداری، مشخص گردید که قطعات یدکی بیشترین سهم از هزینه های تعمیراتی را به عهده دارد. جهت تعیـین مدل ریاضی مناسـب با استفاده از نرم افـزار رایانه ای شش مدل مختلف ریاضی مورد برازش قرار گرفتند که در نتیجه آن مدل درجه دوم به عنوان مدل مناسب انتخاب گردید. با استفاده از مقادیر هزینه استهلاک، سود سرمایه، بیمه و تعمیرات تجمعی نمودار سن جای گزینی رسم گردید که مشخص شد در سال انجام تحقیق ، هیچ یک از دستگاه ها به سن جای گزینی نرسیده اند؛ بنابراین با استفاده از مدل ریاضی به دست آمده و تخمین هزینه های تعمیرات تا سال پانزدهم عمر ماشین ، سن جای گزینی دروگر در محدوده ی 9 تا 11 سال به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Suitable Mathematical Model and Repair Coefficients to Predict the Repair and Maintenance Costs of AUSTOFT 7000 Sugarcane Harvester

چکیده [English]

Maintenance plays an important role in sustaining the reliability, availability, product quality, reducing risk, increasing efficiency and security. Hence being aware of maintenance costs and also replacement age of machines seems necessary. In this research the costs of repair and maintenance related to 24 AUSTOFT 7000 sugarcane harvester, being used in Imam Khomeini agro-industry co., has been studied. The research was carried out by collecting the costs of spare parts, wages paid for repairs, lubricant, grease and filters and also rate of annual functions of harvesters. Comparing the shares of components maintenance costs showed that spare parts play the most important role in repair costs six various mathematical models were tested by using computer software, in order to choose a suitable mathematical model, and finally a quadratic model was selected. The replacement age diagram, drawn by using amortization cost digits, capital interest, insurance and accumulated repair and maintenance costs showed that none of the machines had reached the replacement age until the year of research study. Therefore, replacement age of harvester was estimated to be between 9 and 11 years, by using the selected mathematical model and estimating the repair costs up to fifteenth life year of the machine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathematical model
  • Maintenance
  • Sugarcane harvester
  • Replacement age