به استحضار  می رساند پس از بررسی و تایید اولیه مقاله در هیات تحریریه مجله و پیش از ارسال به داوری، نویسندگان محترم می بایست برای هر مقاله مبلغ یک میلیون ریال (معادل یکصد هزار تومان) به صورت الکترونیکی (در صفحه مقاله ارسالی در سامانه مجله) به حساب دانشگاه شهید چمران اهواز نزد بانک مرکزی جهت تامین بخشی از هزینه های داوری واریز نمایند.

نویسندگان محترم توجه داشته باشند در صورت پذیرفته شدن مقالات مقتضی است مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال (معادل یکصد و پنجاه هزار تومان) به صورت الکترونیکی (در صفحه مقاله ارسالی در سامانه مجله) به حساب دانشگاه شهید چمران اهواز نزد بانک مرکزی جهت تامین بخشی از هزینه های انتشار مقاله واریز نمایند.

بدیهی است در صورت عدم پرداخت مبلغ مذکور ادامه روند پذیرش مقاله میسر نمی باشد.

 

فایل نمونه متن اصلی مقاله

فرم تعهد نامه

فرم تعارض منافع


 

راهنمای تهیه مقاله

مجله مهندسی زراعی ( خاکشناسی و مهندسی بیوسیستم) مقاله ­های تحقیقی را که به زبان فارسی همراه با چکیده انگلیسی نوشته شده باشند با رعایت نکات زیر به چاپ می رساند:

 الف- شرایط کلی :

1- مقاله مستند به نتایج پژوهش های نویسنده یا نویسندگان باشد.

2- مقاله های گردآوری که توسط پژوهندگان صاحب نظر و بنا به دعوت هیئت تحریریه در زمینه مسائل روز کشاورزی تهیه شده اند پس از بررسی و تصویب به چاپ خواهند رسید.

3- مقاله کامل قبلاً یا به طور همزمان ( تا اعلام نظر نهایی این مجله ) به جای دیگری جهت چاپ ارسال نشده باشد. چاپ خلاصه مقالات ارائه شده در کنگره ها، سمپوزیوم ها، سمینارهای داخلی و خارجی این محدودیت را ندارد.

4- هر مقاله حداکثر در 15 صفحه ( قطعA4 ) تنظیم شده باشد.

5- مقاله بدون به کار بردن واژه های انگلیسی در متن و بدون خط خوردگی تایپ و معادل واژه های انگلیسی در پاورقی آورده شود.

6- به منظور بهبود کیفیت مقاله و رفع اشکالات اساسی احتمالی، توصیه می شود که نویسندگان قبل از ارسال مقاله برای درج در این مجله، آن را به نظر دو نفر از همکاران مجرب خود برسانند.

7- نویسندگان، مسئول صحت مطالبی هستند که در مقالات خود ارائه داده اند.

8- هیئت تحریریه حق قبول، رد و یا ویرایش ادبی مقالات را دارد.

9- نسخه های مقالات رد شده به نویسندگان برگشت داده نخواهد شد.

10- مجله مهندسی زراعی (مجله علمی کشاورزی) کتاب های جدید در زمینه کشاورزی به زبان فارسی را که یک نسخه از آنها به دفتر مجله رسیده باشد، پس از تصویب هیئت تحریریه معرفی می نماید.

11- در مقالات ارسالی، فرمت و قلم های مورد استفاده مطابق صفحه پیوست تنظیم گردد.

 ب - مشخصات بخش های مختلف مقالات :

1- برگ شناسه: شامل نام، نام خانوادگی، مرتبه علمی، نشانی کامل و شماره تلفن نویسنده (نویسندگان) باشد که به فارسی و انگلیسی در صفحه ای جداگانه نوشته شده و در جای دیگری از مقاله آورده نشود. آدرس پست الکترونیکی نویسنده عهده دار مکاتبات، در ذیل نام ایشان ارائه شود.

2- عنوان مقاله: حداکثر در 20 کلمه که معرف موضوع و هدف تحقیق باشد.

3- چکیده فارسی: فشرده گویایی از مقاله، حداکثر در 350 کلمه که حاوی، هدف های پژوهش، مواد و روش کار و نتایج آن باشد.

4- کلید واژه ها: واژه های مهم فارسی مقاله در ابتدای مقاله و پس از چکیده، حداکثر در 7 کلمه به ترتیب اهمیت آورده شوند. معادل انگلیسی آنها نیز در زیر چکیده انگلیسی مقاله به همان ترتیب ذکر گردند.

5- متن مقاله: بعد از کلید واژه ها در اولین صفحه مقاله به صورت دو ستونه شروع شود و تا قسمت منابع ادامه یابد.

6- مقدمه: شامل تعریف مسئله، اهمیت و توجیه انجام پژوهش، مروری بر کارهای مستند گذشته و هدف تحقیق حاضر باشد.

7- مواد و روش ها: شامل شرح کامل مواد، روش ها، وسائل و طرح آزمایشی به کار گرفته شده باشد. اگر این موارد از منابع دیگر اقتباس شده باشند، ذکر اصول کلی و مأخذ آنها کافی است.

8- نتایج و بحث: حاوی نتایج، توضیحات و بحث های لازم در تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده باشد همچنین نتایج حاصل با تحقیقات قبلی مقایسه شده باشد.

عنوان و اطلاعات هر یک از شکل‌ها و جدول‌ها به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شوند.

- همة اعداد در جدول‌ها باید به زبان انگلیسی و وسط چین تایپ شوند. 

- برای سهولت در مطالعه مقالات پرینت شده، لازم است نمودارهای رنگی مربوط به نتایج (ستونی، میله­ ایی، دایره ­ایی و ...) با الگوهای متفاوتی ترسیم شوند. 

- عنوان محورهای افقی و عمودی نمودارها به دو زبان انگلیسی و فارسی تایپ شوند. در نامگذاری محور عمودی نمودارها، عنوان انگلیسی زیر عنوان فارسی و درنامگذاری محور افقی نمودارها، عنوان انگلیسی بالای عنوان فارسی ارائه گردد. کلیه اعداد مندرج در محورهای عمودی و افقی نمودارها باید به زبان  انگلیسی تایپ شود و از علامت نقطه برای نمایش ممیز در اعداد اعشاری استفاده شود.

الف- جدول ها و شکل ها در متن مقاله و نزدیکترین محل بعد از مطلب مربوطه جای داده شوند.

ب- جدول ها و شکل ها ی کمتر از یک صفحه کامل، در بالا یا پایین صفحه به صورت تک ستونی آورده شوند.

ج- عنوان هر جدول مختصر و گویای ارتباط عوامل مذکور در جدول با مطالب متن باشد.

د- عنوان هر جدول پس از کلمه جدول، شماره آن و خط تیره در بالای جدول ذکر گردد. عنوان شکل، عکس و کارهای ترسیمی به همین ترتیب در زیر آنها ذکر شود.

ه- هر جدول با یک خط افقی از عنوان آن و سر جدول با یک خط افقی از متن جدا و در زیر متن جدول نیز یک خط افقی کشیده شود. در صورت لزوم می توان برای تقسیم سر جدول از خطوط افقی در داخل کادر سر جدول استفاده کرد. در متن جدول از خطوط عمودی یا افقی استفاده نگردد.

و- هر ستون جدول دارای عنوان و واحد مربوطه باشد. چنانچه تمام ارقام متن جدول دارای واحد یکسان باشند می‌توان واحد را در عنوان اصلی آن ذکر نمود.

ز- توضیحات اضافی عنوان و متن جدول به صورت زیر نویس جدول ارائه گردد و ارتباط آنها با جدول با استفاده از علائم مناسب در بالا ( برای اعداد، سمت راست و برای کلمات، سمت چپ ) مشخص شود. نتایج بررسی های آماری با یکی از روش های علمی، در جدول منعکس شود.

ح- عکس ها و کارهای ترسیمی اصلی بوده و در اولین محل ممکن متن بعد از مطلب مربوطه ارائه شوند.

ی- عناوین و مطالب عکس ها خوانا و در صورت لزوم دارای واحد و مقیاس باشند. شکل های ترسیمی به صورت کامپیوتری و با نرم افزارهای متداول تحت ویندوز تهیه شده باشند.

ک- نتایج حاصل به قدر کافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با توجه به هدف پژوهش و نتایج پژوهش‌های مشابه، مورد مقایسه، بحث و نتیجه گیری واقع شوند.

9- سپاسگزاری: از تأمین کنندگان بودجه، امکانات و اشخاص دیگری که در انجام تحقیق کمک کرده اند، سپاسگزاری شود.

10- منابع مورد استفاده در متن: شامل کتاب ها، مقاله ها و سایر منابع معتبر علمی که مورد استفاده نویسنده قرار گرفته اند باشد.

الف- چنانچه منبع مورد استفاده به وسیله دو نفر نوشته شده باشد، در متن مقاله نام خانوادگی هر دو آنها به ترتیب اولویت نوشته شود. در صورتی که منبع بیش از دو نویسنده داشته باشد نام نگارنده اول همراه با کلمه "و همکاران" بیاید.

ب- منابع موجود درمتن مقاله با ذکر شماره درج گردد. ارجاع به منابع ترجیحاً در انتهای جمله و با ارائه شماره منبع در پرانتز انجام گردد.

ج- کلیه منابع انگلیسی باید به صورت پاورقی در متن مقاله مشخص گردند. شماره گذاری پاورقی ها در هر صفحه از عدد 1 شروع شود.

11- منابع مورد استفاده در فهرست منابع:

الف- کل منابع به زبان انگلیسی و به‌ترتیب حروف الفبا نام‌خانوادگی نویسندگان و نام سازمان‌ها است.

- در مورد منابعی که فارسی بوده و دارای چکیده انگلیسی می‌باشند، لازم به ذکر است که برای آگاهی خواننده، عبارت (in Persian with English abstract) و در مورد منابع فارسی بدون چکیده انگلیسی عبارت (in Persian) در انتهای منبع و در داخل پرانتز آورده شود.

در فهرست منابع مورد استفاده، پس از ذکر شماره ترتیب که بر حسب حروف الفبای نام خانوادگی نویسندگان می باشد، سایر مشخصات به ترتیب زیر نوشته شوند:

ب- نام خانوادگی و حروف اول نام کوچک نویسنده (نویسندگان)، سال انتشار مقاله یا کتاب، عنوان مقاله یا کتاب (در صورتی که منبع، ترجمه شده است، نام خانوادگی و حرف اول نام مترجم یا مترجمین)، نام مجله یا ناشر کتاب، جلد و شماره مجله و صفحات مقاله ( یا تعداد کل صفحات کتاب).

ج- چنانچه مقاله ای بیش از یک نویسنده داشته باشد، نام خانوادگی و حرف اول نام کوچک تمام آنها به ترتیب اولویت نوشته شود.

د- چنانچه از یک نویسنده چندین منبع وجود دارد، ترتیب درج آنها بر حسب تاریخ انتشار از جدید به قدیم خواهد بود.

ه- ابتدا مقالات انفرادی نویسنده (نویسندگان) و سپس مقالات مشترک آنها به ترتیب حروف الفبای نویسندگان بعدی آورده شود.

و- در مورد منابعی که نویسنده آنها مشخص نیست، کلمه "Anonymous" به جای نام نویسنده به کار رود.

ح- اسامی مجلات به صورت کامل نوشته شود.

ط- اگر از یک نویسنده بیش از یک منبع هم سال در فهرست منابع آمده باشد، با گذاشتن حروف ...a,b,c بعد از سال انتشار منبع انگلیسی از همدیگر تفکیک شوند.

ی- در مورد مقاله ای که از یک مجموعه برداشت شده است، بعد از نام نویسندگان و سال انتشار کتاب (مجموعه)، عنوان مقاله، حرف "ص" یا حروف "صص"، شماره صفحات اول و آخر آن مقاله با خط فاصله بین آنها، کلمه "در" و سپس دو نقطه، نام ویراستار (های) کتاب (مجموعه)، عنوان کتاب، شماره جلد، نام ناشر و محل چاپ آورده شود. در منابع  بجای "در" کلمه "in" و در جلوی نام ویراستار(ها) عبارت"ed" یا "eds" نوشته شود.

 نمونه هائی از منبع نویسی:

1- Hamsdi, I. 1994. A practical model & metapopulation dyanamics. Journal of Animal Ecology, 63:151-162.

2- Molan, P.C., Smith, I.M., and Reid, G.M. 1988. A comparison of the antibacterial activity of some New Zealand honeys. Journal of ApiculturalResearch, 27(4): 252-256.

3- Whith, J.W. 1975. Composition of honey. In Crane, E. (ed), Honey: Acomprehensive survey. Heinemann, London, UK. pp: 157-206.

 

12- چکیده انگلیسی: بر اساس رویکرد مجله مهندسی زراعی دانشگاه شهید چمران اهواز مبنی بر لزوم توجه به نظام‌های رتبه‌بندی و علم سنجی رسمی و نمایه شدن در Scopus، از نویسندگان مقالات درخواست می‌گردد که چکیده انگلیسی آن را به صورت چکیده مبسوط (Extended Abstract) تهیه و به همراه آخرین نسخه مقاله برای بررسی و داوری ارسال کنند. چکیده مبسوط باید حداقل 700 و حداکثر 1000 کلمه باشد.

تاریخ های فارسی نیز در متن چکیده انگلیسی به تاریخ های میلادی تبدیل شوند. مقالاتی که شامل فهرست نام گونه‌های علمی موجودات زنده بوده و تعداد نام های لاتین آنها بیشتر از شرح فارسی باشد می توانند تماماً به زبان انگلیسی تهیه شده و فقط حاوی چکیده فارسی باشند.

فرمت و قلم های مورد استفاده در تهیه مقاله برای مجله علمی کشاورزی

مقاله با استفاده از نرم افزارWord 2003  در Windows xp و به صورت دو ستونه با رعایت نکات زیر تهیه شود:

اندازه کاغذ  21 × 7/29 سانتی متر (قطع A4)

 الف- حاشیه ها:

سمت راست                3        سانتی متر

سمت چپ                 2/8       سانتی متر

بالا                             3         سانتی متر

پائین                        2/5      سانتی متر

ب- فاصله ها:

فاصله دو ستون          1/25     سانتی متر

فاصله سطرها               1       سانتی متر

تو رفتگی برای متن       0/5      سانتی متر

ج- نوع و اندازه قلم ها:

عنوان

قلم (فونت)

اندازه

نوع قلم

عنوان مقاله

B Zar

14

پررنگ

کلمات لاتین در عنوان مقاله

Times New Roman

12

پررنگ

عنوان بخش­ها

B Zar

12

پررنگ

متن چکیده فارسی و واژه‌های کلیدی

B Zar

12

پررنگ و ایتالیک

متن چکیده انگلیسی و واژه‌های کلیدی

Times New Roman

12

پررنگ و ایتالیک

متن اصلی

B Zar

12

ساده

زیر نویس فارسی

B Zar

10

ساده

زیر نویس لاتین

Times New Roman

10

ساده

عنوان جداول، اشکال و نمودارها به فارسی و انگلیسی

B Zar

Times New Roman

10

پررنگ

عنوان ستون­ و ردیف جداول به فارسی و انگلیسی

B Zar

Times New Roman

10

پررنگ

اطلاهات درون جداول  به فارسی

اطلاهات درون جداول به انگلیسی

 

B Zar

Times New Roman

10

ساده

مراجع

Times New Roman

12

ساده