بررسی و مدل سازی روند پوست‌گیری میوه زیتون تلخ با استفاده از محلول هیدروکسید سدیم در غلظت و دماهای مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

زیتون تلخ یک میوه‌ی غیر خوراکی می باشد که حاوی دانه‌های روغنی است و می‌توان از روغن آن برای مصارف صنعتی استفاده کرد. یکی از مراحل قبل از استخراج روغن، پوست‌گیری این میوه است. در این تحقیق، فرایند پوست‌گیری شیمیایی میوه زیتون تلخ با استفاده از محلول هیدروکسید سدیم در دو مرحله با استفاده از دو طرح کامل تصادفی هر یک در پنج تکرار مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله اول تاثیر غلظت‌های 6، 9، 12 و15 درصد محلول در دمای 90درجه سانتی‌گراد بر زمان پوست‌گیری بررسی شد. در مرحله دوم تاثیر دماهای 25، 40، 70 و 80 درجه سانتی‌گراد در غلظت ثابت6 درصد بر مدت زمان پوست‌گیری مطالعه گردید. در حین این بررسی روند پیشرفت پوست‌گیری با اندازه گیری شکست نور محلول مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که با تغییر غلظت از 6 درصد به 15 درصد در دمای 90 درجه، زمان پوست‌گیری تفاوت قابل ملاحظه‌ای نداشت؛ ولی زمان پوست‌گیری با غلظت 6 درصد شدیداً تحت تاثیر دما قرار گرفت به طوری که زمان پوست‌گیری برای دمای 25، 40، 70 و 80درجه سانتی‌گراد به ترتیب 33 ساعت و 20 دقیقه، ، 18 ساعت، 2 ساعت و 30 دقیقه و 1 ساعت و 25 دقیقه به دست آمد. آزمایش­ها نشان دادند که شکست نور محلول با پیشرفت زمان پوست‌گیری افزایش یافت. یک مدل نمایی افزایشی برای پیش بینی مقدار شکست نور با گذشت زمان و یک و مدل نمایی کاهشی برای پیش بینی زمان باقی مانده پوست‌گیری به صورت تابعی از ضریب شکست نور محلول پیشنهاد گردید. هر دو مدل به خوبی در داده­های آزمایشگاهی به دست آمده برازش شدند ( R2 > 0.96).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Modeling the Process of Dehulling Persian Lilac Fruits Using Sodium Hydroxide with Different Concentrations and Temperatures

چکیده [English]

Persian lilac fruit is an inedible fruit that contains oil seeds which can be used for industrial purposes. Dehulling is a primary step which must be done on the fruit before extracting oil from them. In this research, the process of dehulling Persian lilac fruits by sodium hydroxide was investigated in two, stages, using completely randomized design method. In the first stage, the effect of 6, 9, 12 and 15% (w/w) concentration at 90°C on the duration of dehulling was studied. In the second stage, the effect of solution temperature at 25, 40, 70 and 80°C with 6% (w/w) concentration on the peeling duration was investigated. The results indicated that increasing the concentration of the solution from 6 to 15% left no major impact on drying duration, but the duration significantly decreased by increasing the temperature of the solution. The dehulling durations were 33 h and 20 min, 18 h, 2 h and 30 min and 1 h and 25 min for 25, 40, 70 and 80°C, respectively. The experiment indicated that increase of the dehulling time was positively related to the light diffraction of the solution. A model for predicting the level of light diffraction as a function of the dehulling time and another model for stating the remaining time of dehulling process as a function of light diffraction of the solution were proposed. Both models were highly fitted to the experimental data (R2>0.96).  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian lilac fruit
  • Dehulling
  • Sodium hydroxide
  • Light diffraction
  • modeling