نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه آبیاری زهکشی دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

عبور آب از یک میدان مغناطیسی با تاثیر بر روی رفتار کلی مولکول های آب، منجر به تغییراتی در خصوصیات آب (از جمله کاهش کشش سطحی و افزایش قابلیت حل برخی ترکیبات) می­شود. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آبشویی با آب مغناطیسی روی میزان کاتیون ها و آنیون های باقی مانده در خاک شور، در شرایط آزمایشگاهی و در قالب طرح کاملا تصادفی صورت گرفت. خاک با بافت سیلت لوم درون ستون هایی به ارتفاع 50 سانتی متر و قطر 10 سانتی متر ریخته شد و در انتهای ستون ها کاغذ صافی و توری پلاستیکی تعبیه گردید. پس از عبور آب از میدان مغناطیسی با شدت های متفاوت (6500 گوس در تیمار اول مغناطیسی و 8000 گوس در تیمار دوم مغناطیسی)، آبشویی به روش متناوب صورت گرفت. پس از اتمام آبشویی خاک مورد آزمایش به سه عمق مساوی تقسیم شد و میزان کاتیون ها و آنیون های خاک اندازه گیری گردید. نتایج تجزیه شیمیایی نشان داد که میانگین سدیم باقی مانده در خاک، در تیماراول مغناطیسی 7/11 درصد و در تیمار دوم مغناطیسی 8/22 درصد کمتر از تیمار شاهد و میانگین پتاسیم باقی مانده در خاک در تیمار اول مغناطیسی 8/2 درصد و در تیمار دوم مغناطیسی 5/8 درصد کمتر از تیمار شاهد بود. همچنین  میانگین کلسیم موجود در خاک، در تیمار اول مغناطیسی 2 درصد و در تیمار دوم مغناطیسی 16 درصد بیشتر از تیمار شاهد و میانگین منیزیم موجود در خاک، در تیمار اول مغناطیسی 6 درصد و در تیمار دوم مغناطیسی 13 درصد بیشتر از تیمار شاهد بود. میانگین کلر باقی مانده در خاک در تیمار اول مغناطیسی 14 درصد و در تیمار دوم مغناطیسی 7/14 درصد کمتر از تیمار شاهد و میانگین سولفات باقی مانده در خاک در تیمار اول مغناطیسی 2 درصد و در تیمار دوم مغناطیسی 8/5 درصد کمتر از تیمار شاهد بود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Laboratorial Investigation of the Effects of the Magnetic Water on the Amount of Soil Minerals in the Process of Leaching

نویسندگان [English]

  • E. Zangene Usefabadi 1
  • M. Behzad 2
  • S. Boroomand Nasab 2

1 M.Sc. Graduated student of Irrigation and Drainage from the College of Water Science of Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

2 Professor of the College of Water Science of Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Transmission of water through a magnetic field will cause some changes in water characteristics, affecting the overall behavior of water molecules including increasing solubility of some of compositions and decreasing water surface tension. This study was conducted with the aim of examining the effects of magnetic water on the level of remaining cations and anions of saline soil, in laboratory conditions, in a compeletly randomaized design. Soil with loam silt texture was poured in pipes with the height of 50 cm and diameter of 10 cm while the end of each pipe was closed with a filter paper and a plastic net. By passing water through the magnetic field with different intensities (6500 Gaousses in first magnetic treatment, 8000 Gaousses in second magnetic treatment), leaching was performed alternatively. At the end of the leaching experiment, the experimental soil was divided into three equal depths and amount of cations ana anions was measured. The result of chemical analysis showed that the avrage amount of the remaining sodium of the soil in the first magnetic treatment, 11.7 %, and in second magnetic treatment, 22.8 %, was lower than the controlled treatment. The avrage amount of the remaining potassium of the soil in the first magnetic treatment, 2.8 %, and in second magnetic treatment, 8.5 %, was lower than the controlled treatment. The avrage amount of the remaining calcium of the soil in the first magnetic treatment, 2 %, and in second magnetic treatment, 16 %, was lower than the controlled treatment. The avrage amount of the remaining magnesium of the soil in the first magnetic treatment, 6 %, and in second magnetic treatment, 13 %, was lower than the controlled treatment. The avrage amount of the remaining chlorine of the soil in first magnetic treatment, 14 %, and in second magnetic treatment, 14.7 %, was lower than the treatment. The avrage amount of the remaining sulfate of the soil in the first magnetic treatment, 2 %, and in second magnetic treatment, 5.8 %, was lower than the controlled treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetic water
  • Leaching
  • Saline Soil