سیاست های مالی

هزینه های پردازش مقاله

به استحضار  می‌رساند پس از بررسی و تایید اولیه مقاله در هیات تحریریه نشریه و پیش از ارسال به داوری، نویسندگان می‌بایست برای هر مقاله مبلغ یک میلیون ریال (معادل یکصد هزار تومان) و در مرحله نهایی در صورت پذیرفته شدن مقالات مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال (معادل یکصد و پنجاه هزار تومان) به صورت الکترونیکی به حساب دانشگاه شهید چمران اهواز نزد بانک مرکزی در سایت نشریه پرداخت نمایند.

(مجموع هزینه نهایی چاپ مقاله در این نشریه 2/500/000  ریال می‌باشد)