آدرس و راه‌های ارتباطی نشریه مهندسی زراعی


آدرس وبسایت: https://agrieng.scu.ac.ir

 شماره تماس: 986133226600+ الی 14 - داخلی 3090

شماره موبایل: 989131843885+ (تماس فقط در ساعات اداری)

 کد پستی: 83151-61357

  ایمیل: agri_engi@scu.ac.ir


آدرس:
خوزستان- اهواز- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده کشاورزی - نشریه مهندسی زراعی


فقط کاراکترهای موقعیتهای فرد را وارد کنید.
CAPTCHA Image