نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زراعت، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

2 استادیار گروه زراعت ، واحد بروجرد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بروجرد ، ایران.

3 دانشیار بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه.

4 دانشیار بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه.

چکیده

به منظور بررسی اثر محرک زیستی کیتوزان بر رشد، عملکرد و برخی ویژگی‌‌های کیفی میوه گوجه‌فرنگی آزمایشی در قالب طرح بلوک‌‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی 1397-1396 در شهرستان کرمانشاه انجام شد. آزمایش شامل 15 کرت، هر کرت با طول 4/2 و عرض 2/1 متر در نظر گرفته شد. در هرکرت سه ردیف و در هر ردیف 7 بوته و 21 بوته در هر کرت کشت گردید. فاصله بین ردیف ها 1/4 متر و همچنین فاصله روی ردیف 30 سانتی‌متر در نظر گرفته شد. در مجموع در این آزمایش 315 بوته کشت شد. تراکم کشت حدود 23800 بوته در هکتار بود. در این آزمایش محرک زیستی کیتوزان در پنج سطح مورد ارزیابی قرار گرفت که شامل: شاهد (S0) ، 1/1000 یک در هزار ((S1، 2/1000 دو در هزار (S2)، 3/1000 سه در هزار (S3)و تیمار بذر مال(K) بود.بیشترین مقدار عملکرد در تیمار S3در سال اول به مقدار 227 تن در هکتار بدست آمد. اثر تیمار‌های کیتوزان S1، S2، S3و Kبه ترتیب باعث افزایش 14، 19، 25، 11 درصدی عملکرد نسبت به تیمار S0 شد. بیش‌ترین مقدار وزن تر، درصد فسفر، سدیم، نیتروژن و ویتامین ث در تیمار S3 به بدست آمد. بیش‌ترین مقدار مواد جامد محلول و اسیدیته در تیمار K مشاهده شد. در مجموع محلول‌پاشی کیتوزان در تمامی غلظت های مورد استفاده با تاثیر بر افزایش جذب آب و مواد غذایی و همچنین بهبود فرآیندهای فیزیولوژیکی ، رشد رویشی را افزایش داده در نتیجه باعث افزایش مقدار عملکرد و جذب بیشتر عناصر غذایی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the use of chitosan on yield and some quality characteristics of tomatoes

نویسندگان [English]

 • F. Zandian 1
 • amin farnia 2
 • M Sheikholeslami 3
 • A. Rezaizad 4

1 PhD student, Department of Agriculture, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Agriculture, Borujard Branch, Islamic Azad University, Borujard, Iran

3 Associate Professor, Plant Protection Research Department, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Kermanshah, Iran.

4 Associate Professor, Horticulture Crops Research Department, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Introduction Chitosan is a biological polymer that is obtained from the chitin of crustaceans, fungi and Arthropoda, and is the most abundant polysaccharide on the earth's surface after cellulose (5). According to some evidences that indicate the improvement of the quality of plant products by chitosan, studying and understanding the effect of chitosan bio stimulant spraying on the quantitative and qualitative performance of important plants such as tomatoes has particular importance in agricultural research.
Materials and Methods was done in order to investigate the effect of chitosan bio stimulant on the growth and yield and some quality characteristics of tomato fruit in a factorial format based on a randomized complete block design with three replications in two crop years 2017-2018 in fields belonging to Dasht Sabz Company, Kasht Complex and the RoginTak industry located in the Iran, Kermanshah. In this experiment, the chitosan bio stimulant was evaluated at five levels (control(S0), 1/1000(S1), 2/1000(S2), 3/1000(S3), and Seed coating(K) treatment). The experiment included 15 plots, each plot with a length of 4.2 meters and a width of 2.1 meters. Three rows were planted in each plot and 7 plants in each row and 21 plants in each plot. The distance between the rows was 1.4 meters and the distance on the row was 30 cm. In total, 315 plants were cultivated in this experiment. The planting density was about 2.38 plants per square meter or 23800 plants per hectare. Analysis of total data was collected using MSTAT-C statistical software
Results and Discussion The results of analysis of variance showed that the effect of chitosan spraying on all studied traits was significant, the highest yield was obtained in the S3 treatment in the second year with the amount of 227tons per hectare. Chitosan spraying in the first and second year increased the yield compared to the treatment. It was seen that in the first year, in the treatments of S1S2, S3 and K, it caused an increase of 20, 27, 47 and 31% respectively, and in the second year it caused an increase of 11, 14, 15 and 1% performance compared to the control (S0) treatment. The highest amount of fresh weight was observed in the treatment of S3. The highest amount of dry weight in the treatment of S2 was 399 grams in the second year, which was significantly different from other treatments, which had a significant difference with other treatments so that in the K treatment compared to the S0, S1, S2, and S3 increased the acidity by 6, 3, 5 and 3%, respectively.
The effect of chitosan treatment increased the amount of TSS compared to the control treatment. So that the effect of S1, S2, S3 and K treatments caused an increase of 7, 4, 3 and 10% in the amount of TSS, respectively, compared to the S0 treatment. The percentage of nitrogen on average in the first and second year in the S2, S3 and K treatments was higher than the S0 treatment and this increase was 5, 6 and 1%, respectively. However, in the S1 treatment, this value was less than the S0 treatment (13%). The highest percentage of potassium in the treatment of S2 in the first year was 4.62%. On average, in the treatments of S1 and S2, chitosan foliar spraying increased the amount of potassium by 1 and 15% compared to the S0 treatment. In the treatments of S3 and K, it caused a decrease in the amount of potassium compared to the S0 treatment. The highest percentage of phosphorus in the S1 treatment in the first year was 0.65%, in the first and second year in the S3 treatments and K increased the amount of phosphorus by 9% and 2%, respectively, compared to the S0 treatment. Although, in the S1 treatment. no difference was observed, in the S2 treatment, the amount of phosphorus decreased by 9% compared to the S0 treatment, the highest percentage of calcium was obtained in the S1 treatment in the first year, and the lowest amount of calcium was observed in the second year in the K treatment. Chitosan foliar spraying in the S1 treatment caused an 82% increase in the amount of calcium compared to the S0 treatment. The average comparison results showed that the highest amount of sodium in the S3 treatment in the second year was 0.275 ppm. On average, in the S3 and S2 treatments, chitosan foliar spraying caused an increase of 5 and 11% in the amount of sodium compared to the S0 treatment, but in the treatments of S1 and S2, it caused a decrease of 2 and 15% in the amount of sodium compared to the S0 treatment. The highest amount of ascorbic acid in the S3 treatment was 0.45 PPM, which was significantly different from other treatments. The lowest amount of ascorbic acid was 0.306 PPM in the S2 treatment. except for the S2 treatment, which caused a 9% decrease in the amount of vitamin C, in the S1, S3 treatments, and K increased by 14, 33, and 29%, respectively, compared to the S0 treatment.
Conclusion The results of this experiment investigated the effect of chitosan on the growth and yield and some quality characteristics of tomato fruit. Based on the obtained results, the use of chitosan as a biological stimulant improves yield, fresh weight, dry weight, and dissolved solids. And it became ascorbic acid. However, in the case of nitrogen, phosphorus, potassium, sodium and calcium elements, there was no linear trend in the increase of elements. However, in general, chitosan foliar application increased the percentage of the investigated elements compared to the S0 treatment. So that the greatest effect in increasing yield, plant fresh weight, nitrogen, phosphorus and ascorbic acid was observed in the S3 treatment, also the highest amount of PH, TSS and sodium was observed in the K treatment, the highest amount of dry weight and potassium In the S2 treatment and the highest amount of calcium was observed in the S1 treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Seed coating
 • Bio stimulant
 • foliar spray
 • Sustainable agriculture
 • ascorbic acid
 1. Abdel-Mawgoud,, Tantawy, AS., El-Nemr, MA., and Sassine, YN., 2010. Growth and yield responses of strawberry plants to chitosan application. Eur. J. Sci. Res. 39(1):161-168.
 2. Abushita, A. A., Daood, H.G., and Biacsp, A. 2000. Change in carotenoids and antioxidant vitamins in tomato as a function of varietal and technological Factors. Am. Ch. Society. 48 :2075- 2081.
 3. Agrawal, G., Rakwal, R., Tamogami, S., Yonekurad, M., Kubo, A., and Saji, H., 2002. Chitosan activates defense/stress response(s) in the leaves of Oryza Sativa seedlings. Plant Physiology and Biochem. 40: 1061-1069.
 4. Ahmed Hussien H. A., Mohamed Ramadan, N., Hesham Ali A. and Amira F. El. 2016. Effect of pre-harvest chitosan foliar application on growth, yield and chemical composition of Washington navel orange trees grown in two different regions African Journal of Biochemistry Research Vol. 10(7), pp. 59-69
 5. Akakuru, O.U., Louis, H., Amos, P.I., Akakuru, O.C., Nosike, E.I. and Ogulewe, E.F. 2018. The Chemistry of Chitin and Chitosan Justifying their Nanomedical Utilities. Biochem Pharmacol, 7(1): 241- 247.
 6. (1995). Official Method of Analysis of AOAC International, 16th edition. The United States of America, DC.
 7. Arriola O.C., Rocha M.C., Hernandez, A.B., Brauer. J.M.E., and Jatomea, M.P. 2013. Controlled release matrices and micro/nanoparticles of chitosan with antimicrobial potential: development of new strategies for microbial control in agriculture. Journal of the Science of Food and Agriculture; 93 (7): 1525 - 36.
 8. Ayranci, E. and Tunc, s. 2004. The effect of edible coatings on water and vitamin C loss of apricots (Armeniaca vulgaris Lam.) and green peppers (Capsicum annuum L.). Food Chemistry 87(3): 339-342.
 9. Chaves, M. M., Pereira, J. S., Maroco, J. P., Rodrigues, M. L., Ricardo, C. P., Osorio, M. L., Carvalho, I., Faria, T., and Pinherio, C. 2002. How plants cope with water stress in the field: photosynthesis and growth. Annals of Botany 89: 907-916.
 10. Chibu, H., Shibayama, H., and Susuma, A. 2001. Effects of Chitosan Application on the Shoot Growth of Rice and Soybean. Japanese Journal of Crop Science. 71 (2): 206 - 11.
 11. Chien, P. J., Sheu F., and Yang F. H. 2007. Effects of edible chitosan coating on quality and shelf life of sliced mango fruit. Journal of Food Engineering 78: 225–229.
 12. Cho, M. H., No, H. K., and Prinyawiwatkul, W. 2008. Chitosan treatments affect growth and selected quality of sunflower sprouts. Journal of Food Science 73: 570-577
 13. Dzung, N. A. 2007. Chitosan and theirderivatives as prospective bio substances fordeveloping sustainable eco-agriculture. In: Senel, S., Varum, K.M., Sumnu, M.M., Hincal, A.A. (eds.), Advances in Chitin Science, CRC Taylors and Francis, USA, pp. 453–459.
 14. Dzung, N. A., Phuong Khanh, V. T. and Dzung, T. T. 2011. Research on impact of chitosan oligomers on biophysical characteristics, growth, development and drought resistance of coffee. Carbohydrate Polymer 84: 751–161-8.
 15. El-Miniawy SM, Ragab ME, Youssef SM, Metwally A.A. 2013. Response of strawberry plants to foliar spraying of chitosan. Res. J. Agric. Biol. Sci. 9(6):366-372.
 16. El-Tantawy E.M. 2009. Behavior of tomato plants as affected by spraying with chitosan and aminofort as natural stimulator substances under application of soil organic amendments. Pakistan J. Biol. Sci.; 12 (17): 1164 - 73.
 17. Emami, A. 1996. Plant analysis methods. First Edition. Soil and water research publications of the country. Tehran. 50 pages (in farsi)
 18. Farahmand, A. R., Fardad, H., Liaghat, A. M., and Kashi, A. K. 2005. Investigation of the effectiveness of irrigation water regimes and nitrigen amount on the yield and water use efficiency of tomato. Journal of Water and Soil Science 19: 263-270. (In Farsi)
 19. Farouk S, Abd El Mohsen R.A. 2011. Improving growth and yield of cowpea plant by foliar application of chitosan under water stress. J. Plant Prod. Mansoura Univ. 2(10):1341-1358.
 20. Ghoname A.A., El-Nemr, M. A., Abdel-Mawgoud, A. M. R., and El-Tohamy W. A. 2010. Enhancement of Sweet Pepper crop growth and production by application of biological, organic and nutritional solutions. Research J. Agric. Bio. Sci.; 6 (3): 349 - 355.
 21. Guan Y.J., Hu, J., Wang X.J., and Shao C. X. Seed priming with chitosan improves maize germination and seedling growth in relation to physiological changes under low temperature stress. J. Zhejiang Univ. Sci.; 10 (6): 427 – 33.
 22. Hirano, S. 1988. The activation of plant cells and their self-defence function against pathogens in connection with Chitosan. Nippon Nogeikagaku Kaishi; 62: 293-295 (in Japanese with English summery).
 23. Hong, K., Xie, J., Zhang, L., Sun, D., and Gong, D. 2012. Effects of chitosan coating on postharvest life and quality of guava (Psidium guajava L.) fruit during cold storage. Scientia Horticulturae 144: 172–178.
 24. Hussaini Begum M, Taheri GH, Vaezi Kakhaki M.R. and Tlaty M. 2013. Foliar application of chitosan on growth and morphological characteristics of marigold (Calendula officinalis). National Conference of passive defense in the agricultural sector.
 25. Iriti M, Picchi V, Rossoni M, Gomarasca S, Ludwig N, Gargano M, Faoro, F. 2009. Chitosan antitranspirant activity is due to abscisic acid-dependent stomatal closure. Environ. Exp. Bot. 66:493-500.
 26. James, R. A., Munns, R., Caemmerer, S., Trejo, C., Miller, C. and Condou, T. 2006 Photosynthetic capacity is related to the cellular and subcellular partitioning of Na+, K+ and Cl–barley and durum Plant Cell and Environment 29: 2185-2197.
 27. Jiang, Y., and Li, Y. 2001. Effects of chitosan coating on postharvest life and quality of longan fruit. Food Chemistry; 73: 139 - 43.
 28. Limpanavech, P., Chaiyasuta, S., Vongpromek, R., Pichyangkura, R., Khunwasi, C. Chadchanwan, S., Lotrakul, P., Bunjongrat, R., Chaidee, A. and Bangyeekhun, T. 2008. Effect of chitosan on floral production, gene expression and anatomical changes in the Dendrobium orchid. Science Horticulture; 116: 65 - 72.
 29. Liu, C., Tan, Y., Liu, C., Chen, X. and Yu, L. 2007. Preparations characterizations and applications of chitosan-based nano particles. Journal of Ocean University of China, 6(3): 237–243.
 30. Luan, L.Q., Nagasawa, N., Tamada, M., 2006. Enhancement of plant growth activity of irradiated chitosan by molecular weight Radioisotopes. 55, 21–27.
 31. Mahdavi, B. and Rahimi, A. 2013. Seed priming with chitosan improves the germination and growth performance of ajowan (Carum copticum) under salt stress. Eurasian J. Biosci. 7: 69 – 76
 32. Mahdavi, B., Modares Sani, A.M, AghaAlikhani, M., and Sharifi, M. 2010. The effect of chitosan and water stress on morphological characteristics and root characteristics of safflower (Carthamus tinctorius L.). Agriculture and Plant Breeding Science Eleventh Congress.
 33. Malerba, M. and Cerana, R. 2016 Chitosan effects onplant systems. International Journal of MolecularSciences, 17, 996
 34. Mathew, R., and Sankar, P.D. 2014. Comparison of major secondary metabolites quantified in elicited cell cultures, non-elicited cell cultures, callus cultures and field grown plants of Ocimum. Int. J. Pharm. Pharm. Sci. 6(2):102-106.
 35. Mer, R. K., Prajith, P. K., Pandya, D. H. and Pandey, A. 2000 Effect of salts on germination of seeds and growth of young plants of Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Cicer arietinum and Brassica juncea. Journal of Agronomy and Crop Science 185:
 36. Mishell, J. P., Shenan., C. Grattana, S. R. and May, D. M. 1991. Tomato fruit yields and quality under water deficit and salinity. Journal of American Society for Horticultural Science 116 (2): 215-221.
 37. Mondal, M.A., Malek, M.A., Puteh, A.B., Ismail, M.R., Ashrafuzzaman, M. and Naher, L. 2012. Effect of foliar application of chitosan on growth and yield in okra. Australian Journal of Crop Science.; 6(5): 918-921
 38. Muchate, N.S., Nikalje, G.C., Rajurkar, N.S., Suprasanna, P. and Nikam, T.D. 2016. Plant Salt Stress: Adaptive Responses, Tolerance Mechanism and Bioengineering for Salt Tolerance. The Botanical Review, 82(4): 371-406.
 39. Munns, R. and James, R. A. 2003 Screening methods for salinity tolerance: a case study with tetraploid Plant and Soil 253: 201–218.
 40. Nitar, N., Chandrkrachang, S., Stevens, W.F. 2004. Application of chitosan in Myanmar’s agricultural sector. p. 102-109. In Khor, E., Hutmacher, D., Yong, L.L., (eds.), Proceedings of the 6th Asia-Pacific Chitin and Chitosan Symposium. 23-26 May. 2004. Singapore, Republic of Singapore.
 41. No, H. K., Young, P. N., Ho, L.S. and Meyers, S. P. 2002. Antibacterial activity of chitosans and chitosan oligomers with different molecular weights. Int. Food Microbiol.; 74: 65-72
 42. Pariser, E.R, and Lombardi, D.P. A guide to the research literature chitin, Source book. Plenum Press. New York, U.S.A. 1988, p: 560.
 43. Pichynagkura, R. and Kudan, S. 2002. Quantitative production of 2-acetamido 2-deoxy-Dglucose from Cryatallin Chitin by Bactrial Chitinase. Carbohydrate Res. 337: 1-9.
 44. Qin, CH., Xiao, Q., Liu, Y., Zhu, J. and Du, Y. 2006. Water-Solubility of chitosan and its antimicrobial activity. Carbohydrate Polymers; 63: 367-74.
 45. Rabea, E.I., Badawy, M.E., Stevens, C.V., Smagghe, G. and Steurbaut,W . 2003. Chitosan as antimicrobial agent: Aplications and mode of action. Biomacromolecules; 4 (5): 1457 - 65.
 46. Saif Eldeen, U.M., Shokr, M.M.B., El Shotoury, RS. 2014. Effect of foliar spray with seaweeds extract and chitosan on earliness and productivity of globe artichoke. J. Plant Prod. Mansoura Univ. 5(7):1197-1207.
 47. Shabala, S., Demidchik, V., Shabala, L., Cuin, T. A., Smith, S. J., Miller, A. J., Davies, J. M. and Newman, I. A. 2006 Extracellular Ca2 + ameliorates NaCl- induced K+ loss from Arabidopsis root and leaf cells by controlling plasma membrane K+- permeable channels. Plant Physiology 141:1653–1665.
 48. Shehata, SA., Fawy, Z.F, El-Ramady, H. R., 2012. Response of cucumber plants to foliar application of chitosan and yeast under greenhouse conditions. Aust. J. Basic Appl. Sci. 6(4):63-71.
 49. Sheikha, SA.AK., and AL-Malki FM., 2011. Growth and chlorophyll responses of bean plants to the chitosan applications. Eur. J. Sci. Res.; 50: 124 - 34.
 50. Shin, Y., Liu, R. H. Nock, J. Holliday, D., and Watkins, C. B. 2007. Temperature and relative humidity effects on quality, total ascorbic acid, phenolics and flavonoid concentrations, and antioxidant activity of strawberry. Postharvest Biology and Technology 45: 349-35
 51. Singla, R. and Gary, N. 2005. Influence of salinity on growth and yield attributes in chickpea cultivars. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 29: 231-235
 52. Uthairatanakij, A., Teixeira da Silva, J. A. and Obsuwan, K. 2007. Chitosan for improving orchid production and quality. Orchid Science and Biotechnology 1: 1-5
 53. Van, N.S., Minh, D.H. and Anh, N.D. 2013. Study onchitosan nanoparticles on biophysical characteristicsand growth of Robusta coffee in green house.Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 2, 289-294