دوره و شماره: دوره 45، شماره 3، آذر 1401 
شبیه سازی گرمایش از کف گلخانه و بررسی اثر نانوسیال در آن

صفحه 247-260

10.22055/agen.2023.42290.1648

محمود باغبانیان؛ شعبان قوامی جولندان؛ محمد صقی الدین اردبیلی؛ سید مجید سجادیه


اثر تغییر کاربری اراضی بر اجزای فیزیکی و شیمیایی کربن آلی خاک در خاک‌های لسی حوزه آبخیز توشن، گلستان، ایران

صفحه 261-281

10.22055/agen.2023.42525.1649

علیرضا عبداله پور؛ مجتبی بارانی مطلق؛ امیر بستانی؛ فرشاد کیانی؛ فرهاد خرمالی؛ رضا قربانی نصرآبادی