دوره 46 (1402)
دوره 45 (1401)
دوره 44 (1400)
دوره 43 (1399)
دوره 42 (1398)
دوره 41 (1397)
دوره 40 (1396)
دوره 39 (1395)
دوره 38 (1394)
دوره 37 (1393)
دوره 36 (1392)
دوره 35 (1391)
دوره 34 (1390)
دوره 33 (1389)
دوره 32 (1388)
دوره 30 (1386)
دوره 29 (1385)
دوره 28 (1384)
دوره 27 (1383)
دوره 25 (1381)
دوره 24 (1380)
دوره 21 (1377)
دوره 18 (1374)
دوره 15 (1370)
دوره 14 (1369)
دوره 13 (1368)
دوره 11 (1365)
دوره 8 (1361)
دوره 7 (1359)
دوره 5 (1357)
دوره 4 (1356)
دوره 3 (1355)
دوره 2 (1354)
دوره 1.31 (1353)
تغذیه گیاه، حاصلخیزی خاک و کودها
تأثیر مدیریت‌های مختلف زراعی بر کاهش خسارت ریزگرد بر عملکرد گندم

فاطمه مسکینی ویشکایی؛ علیرضا جعفرنژادی

دوره 46، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 215-230

https://doi.org/10.22055/agen.2023.44728.1682

چکیده
  نوع مدیریت مزارع گندم و زمان وقوع پدیده ریزگرد بر میزان خسارات ناشی از تنش ریزگرد بر محصول گندم تأثیرگذار است. این مطالعه به منظور بررسی اثرات ریزگرد و مطالعه روش‌های مدیریتی اعمال شده برای کاهش اثرات این تنش بر شاخص‌های عملکرد گندم در یک خاک آهکی و شور در استان خوزستان انجام شد. این مطالعه بهصورت بلوک‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های ...  بیشتر

ارزیابی اثر عناصر کم‌مصرف آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی گندم تحت تنش شوری در اقلیم خوزستان

علیرضا جعفرنژادی؛ فاطمه مسکینی ویشکایی؛ محمد هادی موسوی فضل؛ غلامعباس لطفعلی آینه؛ لیلا بهبهانی

دوره 44، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 367-381

https://doi.org/10.22055/agen.2022.39694.1625

چکیده
  شوری و آهکی بودن خاک و آب آبیاری و پایین بودن موادآلی در خاک‌های زراعی کشور موجب کمبود عناصر غذایی قابل جذب گیاه می‌گردد. این مطالعه در شهرستان اهواز در یک خاک آهکی و شور با بافت رسی سیلتی تحت کشت گندم به‌صورت فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با 16 تیمار کودی در سه تکرار و مجموع 48 نمونه در دو سال متوالی اجرا شد. تیمارها شامل چهار ...  بیشتر

ارزیابی برخی از ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی مؤثر بر قابلیت نگهداشت آب در سری-های غالب خاک‌های آهکی استان خوزستان

علیرضا جعفرنژادی؛ محمد هادی موسوی فضل؛ مریم جوادزاده

دوره 42، شماره 3 ، آبان 1398، ، صفحه 33-47

https://doi.org/10.22055/agen.2019.29168.1489

چکیده
  شناخت ویژگی‌های فیزیکی و هیدرولیکی خاک نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در مدیریت مصرف آب دارد. این پژوهش به منظور تعیین ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی مؤثر بر قابلیت نگهداشت آب در خاک در سری‌های غالب خاک‌های آهکی استان خوزستان انجام شد. بر این اساس در نه سری غالب خاک، ویژگی‌هایی همچون بافت، جرم مخصوص ظاهری، منحنی مشخصه آب خاک، هدایت الکتریکی ...  بیشتر