بررسی تاثیر دما و نرخ گرمایش در تهیه روغن قطران از دانه و هسته زیتون تلخ به روش تجزیه حرارتی و پایداری آن در سوخت گازوئیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

2 استاد، بخش مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

3 استاد، بخش مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

4 استاد یار، بخش مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

چکیده

روغن های گیاهی از منابع تجدید پذیر انرژی هستند که اخیراً استفاده از آن‌ها به عنوان جایگزین سوخت گازوئیل مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق روغن قطران از دانه‌ و هسته زیتون تلخ به روش تجزیه حرارتی تولید گردید. آزمایش‌ها در دماهای 300، 350، 400، و 450 سلسیوس و با دو نرخ گرمایش 15 و 40 درجه سلسیوس در دقیقه انجام گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد روغن قطران برای دانه و هسته در دمای 450 درجه سلسیوس و نرخ گرمایش 40 درجه سلسیوس در دقیقه رخ داد که در این شرایط مقدار روغن گرفته شده از دانه 30% و از هسته 35% بود. بررسی پایداری امولسیون روغن قطران در سوخت گازوئیل با پنج تیمار صفر تا 4 درصد سورفاکتانت نشان داد که با افزایش مقدار سورفاکتانت، درصد پایداری نمونه ها افزایش، ولی با افزایش مقدار روغن، پایداری کاهش یافت. بیشترین پایداری برای امولسیون 5 درصد روغن به همراه 4 درصد سورفاکتانت بهدست آمد که پس از گذشت یک هفته پایداری خود را به طور کامل حفظ کرد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of temperature and heating rate on preparing pyrolysis bio-oil from seeds and kernels of Persian lilac its stability in petro-diesel fuel

نویسندگان [English]

 • M Mozafari 1
 • A Ghazanfari Moghadam 2
 • H Hashemipour Rafsenjani 3
 • A Atae 4
 1. Acikgoz, C., Onay, O., and Kockar, O.M. 2004. Fast pyrolysis of linseed: product yields and compositions. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 71(2): 417-429.
 2. Adisak, P., and Suntorn, S. 2012. Production of bio-oil via fast pyrolysis of agricultural residues from cassava plantations in a fluidized-bed reactor with a hot vapor filtration unit. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 95: 227 – 235.
 3. Awang, R., and Yueng, C. 2008. Water in oil emulsion of palm biodiesel. Journal of Oil Palm Research, 20: 571-576.
 4. Baglioni, P., Chiaramonti, D., Gartner, K., Grimm, H., Soldaini, I., and Tondi, G. 2003. Development of bio crude oil/diesel oil emulsions and use in diesel engines. Part I: Emulsion production. Biomass Bioenergy, 25: 85 - 99.
 5. Duman, G., and Okutucu, C. 2010. The slow and fast pyrolysis of cherry seeds. Bioresuorse Technology, 102:1869-1878.
 6. Fagbemi, L., Khezami, L., and Capart, R. 2001. Pyrolysis products from different biomasses: application to the thermal cracking of tar. Applied Energy, 69: 293 – 306.
 7. Ghannam, M., and Selim, K. 2009. Stability behaviors of water-in-diesel fuel emulsion. Petroleum Science and Technology, 27: 396–411.
 8. Ghazanfari, A., Zarandi, M,. Jam,. H., Attari, A and Amini, R.1391. Peeling Persian lilac seeds, oil extraction, production biodiesel and impact biodiesel on performance diesel engine, The Seventh National Congress of Agricultural Machines and Mechanization Engineering,. Shiraz, Iran (in Persian).
 9. Horne, P., and Williams, P. 1996. Influence of temperature on the products from the flash pyrolysis of biomass. Fuel, 75:1051–1059.
 10. Ilknur, D. 2011. Pyrolysis of grape bagasse: effect of pyrolysis conditions on the product yields and characterization of the liquid product. Bioresource Technology, 102: 3946–3951.
 11. Prakash, R., and Singh, R. 2011. Performance and emission studies in a diesel engine using bio oil-diesel blends. The 2nd International Conference on Environmental Science and Technology. Singapore.
 12. Usta, N. 2005. An experimental study on performance and exhaust emission of a diesel engine fuelled with tobacco seed oil methyl ester. Journal of Energy Conversation and Management, 46: 2373 - 2386.
 13. Zarandi, M., and Ghazanfari, A. 2010. Chemical peeling of Persian lilac by sodium hydroxide. The First National Conference on Agricultural Mechanization and Modern Technology. Ahvaz, Iran (in Persian).