نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبشویی بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از آب مغناطیسی روی میزان املاح خاک در فرایند آبشویی [دوره 34، شماره 1، 1390، صفحه 13-28]
 • آبشویی نیتروژن حرکت شکل های مختلف نیتروژن در خاک تحت تاثیر مقادیر مختلف کود اوره در سیستم کودآبیاری ذرت در شمال خوزستان [دوره 34، شماره 2، 1390، صفحه 41-53]
 • آب مغناطیسی بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از آب مغناطیسی روی میزان املاح خاک در فرایند آبشویی [دوره 34، شماره 1، 1390، صفحه 13-28]
 • آمونیوم حرکت شکل های مختلف نیتروژن در خاک تحت تاثیر مقادیر مختلف کود اوره در سیستم کودآبیاری ذرت در شمال خوزستان [دوره 34، شماره 2، 1390، صفحه 41-53]

ب

 • بازده حرارتی بررسی تاثیر مخلوط‌های مختلف بیواتانول- بنزین بر مشخصه‌های عملکردی موتور اشتعال جرقه‌ای [دوره 34، شماره 2، 1390، صفحه 97-105]
 • برداشت تأثیر روش های مختلف کاشت کلزا بر عملکرد دانه و کاربرد پلاتفرم الحاقی کمباین در کاهش ریزش آن [دوره 34، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]
 • بسته‌بندی طراحی و ساخت یک دستگاه خودکار جهت بسته‌بندی میوه‌های کروی شکل [دوره 34، شماره 2، 1390، صفحه 29-40]

پ

 • پلاتفرم الحاقی تأثیر روش های مختلف کاشت کلزا بر عملکرد دانه و کاربرد پلاتفرم الحاقی کمباین در کاهش ریزش آن [دوره 34، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]
 • پوست‌گیری بررسی و مدل سازی روند پوست‌گیری میوه زیتون تلخ با استفاده از محلول هیدروکسید سدیم در غلظت و دماهای مختلف [دوره 34، شماره 1، 1390، صفحه 57-64]

ت

 • تعمیر و نگهداری تعیین مدل ریاضی و ضرایب تعمیراتی مناسب برای پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری دروگر نیشکر استافت 7000 [دوره 34، شماره 1، 1390، صفحه 65-74]
 • تناوب گندم و کلزا تأثیر روش های مختلف خاک‌ورزی بر عملکرد گندم دیم در تناوب با کلزا در شرایط خوزستان [دوره 34، شماره 1، 1390، صفحه 43-55]
 • تنش خشکی بررسی کارایی و سطوح مناسب ورمی کمپوست و کمپوست زباله شهری در جذب عناصر غذایی و عملکرد کلزا تحت شرایط تنش خشکی [دوره 34، شماره 2، 1390، صفحه 85-96]

ج

 • جذب بررسی واکنش های جذبی آفت کش لیندین در رسوبات رودخانه ی کارون (بازه اهواز-خرمشهر) [دوره 34، شماره 2، 1390، صفحه 55-68]
 • جذب عناصر بررسی کارایی و سطوح مناسب ورمی کمپوست و کمپوست زباله شهری در جذب عناصر غذایی و عملکرد کلزا تحت شرایط تنش خشکی [دوره 34، شماره 2، 1390، صفحه 85-96]

خ

 • خاک شور بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از آب مغناطیسی روی میزان املاح خاک در فرایند آبشویی [دوره 34، شماره 1، 1390، صفحه 13-28]

د

 • دروگر نیشکر تعیین مدل ریاضی و ضرایب تعمیراتی مناسب برای پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری دروگر نیشکر استافت 7000 [دوره 34، شماره 1، 1390، صفحه 65-74]
 • دیم تأثیر روش های مختلف خاک‌ورزی بر عملکرد گندم دیم در تناوب با کلزا در شرایط خوزستان [دوره 34، شماره 1، 1390، صفحه 43-55]

ذ

 • ذرت حرکت شکل های مختلف نیتروژن در خاک تحت تاثیر مقادیر مختلف کود اوره در سیستم کودآبیاری ذرت در شمال خوزستان [دوره 34، شماره 2، 1390، صفحه 41-53]

ر

 • رسوب بررسی واکنش های جذبی آفت کش لیندین در رسوبات رودخانه ی کارون (بازه اهواز-خرمشهر) [دوره 34، شماره 2، 1390، صفحه 55-68]
 • رهاسازی پتاسیم رهاسازی پتاسیم از بیوتیت و هوادیدگی بیولوژیکی آن تحت تأثیر ماده آلی [دوره 34، شماره 1، 1390، صفحه 29-42]
 • روش خاک‌‌‌‌ورزی تأثیر روش های مختلف خاک‌ورزی بر عملکرد گندم دیم در تناوب با کلزا در شرایط خوزستان [دوره 34، شماره 1، 1390، صفحه 43-55]
 • ریزش تأثیر روش های مختلف کاشت کلزا بر عملکرد دانه و کاربرد پلاتفرم الحاقی کمباین در کاهش ریزش آن [دوره 34، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]

س

 • سامانه کنترل طراحی و ساخت یک دستگاه خودکار جهت بسته‌بندی میوه‌های کروی شکل [دوره 34، شماره 2، 1390، صفحه 29-40]
 • سمپاش بوم دار اتومایزر ساخت و ارزیابی سمپاش اتومایزر بوم دارجهت مبارزه با سن گندم [دوره 34، شماره 1، 1390، صفحه 75-86]
 • سمپاش پشتی اتومایزر ساخت و ارزیابی سمپاش اتومایزر بوم دارجهت مبارزه با سن گندم [دوره 34، شماره 1، 1390، صفحه 75-86]
 • سمپاشی ساخت و ارزیابی سمپاش اتومایزر بوم دارجهت مبارزه با سن گندم [دوره 34، شماره 1، 1390، صفحه 75-86]
 • سن جایگزینی تعیین مدل ریاضی و ضرایب تعمیراتی مناسب برای پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری دروگر نیشکر استافت 7000 [دوره 34، شماره 1، 1390، صفحه 65-74]
 • سن گندم ساخت و ارزیابی سمپاش اتومایزر بوم دارجهت مبارزه با سن گندم [دوره 34، شماره 1، 1390، صفحه 75-86]

ش

 • شکست نور بررسی و مدل سازی روند پوست‌گیری میوه زیتون تلخ با استفاده از محلول هیدروکسید سدیم در غلظت و دماهای مختلف [دوره 34، شماره 1، 1390، صفحه 57-64]
 • شوری اثرات شوری آب آبیاری، نیتروژن و محلول‌پاشی با کلرورکلسیم بر عملکرد و شاخص-های رشد گیاه فلفل (Capsicum annuum L.) [دوره 34، شماره 2، 1390، صفحه 69-84]

ع

 • عملکرد تأثیر روش های مختلف کاشت کلزا بر عملکرد دانه و کاربرد پلاتفرم الحاقی کمباین در کاهش ریزش آن [دوره 34، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]
 • عملکرد موتور بررسی تاثیر مخلوط‌های مختلف بیواتانول- بنزین بر مشخصه‌های عملکردی موتور اشتعال جرقه‌ای [دوره 34، شماره 2، 1390، صفحه 97-105]
 • عناصر کم مصرف مقادیر و دفعات کاربرد لجن فاضلاب بر میزان غلظت قابل جذب برخی عناصر کم نیاز کاتیونی در گیاه دارویی نعناع (Mentha Pipperata [دوره 34، شماره 2، 1390، صفحه 15-28]

ف

 • فرندلیچ بررسی واکنش های جذبی آفت کش لیندین در رسوبات رودخانه ی کارون (بازه اهواز-خرمشهر) [دوره 34، شماره 2، 1390، صفحه 55-68]
 • فلفل اثرات شوری آب آبیاری، نیتروژن و محلول‌پاشی با کلرورکلسیم بر عملکرد و شاخص-های رشد گیاه فلفل (Capsicum annuum L.) [دوره 34، شماره 2، 1390، صفحه 69-84]

ک

 • کارون بررسی واکنش های جذبی آفت کش لیندین در رسوبات رودخانه ی کارون (بازه اهواز-خرمشهر) [دوره 34، شماره 2، 1390، صفحه 55-68]
 • کاشت تأثیر روش های مختلف کاشت کلزا بر عملکرد دانه و کاربرد پلاتفرم الحاقی کمباین در کاهش ریزش آن [دوره 34، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]
 • کروماتوگرافی بررسی واکنش های جذبی آفت کش لیندین در رسوبات رودخانه ی کارون (بازه اهواز-خرمشهر) [دوره 34، شماره 2، 1390، صفحه 55-68]
 • کلزا تأثیر روش های مختلف کاشت کلزا بر عملکرد دانه و کاربرد پلاتفرم الحاقی کمباین در کاهش ریزش آن [دوره 34، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]
 • کمپوست بررسی کارایی و سطوح مناسب ورمی کمپوست و کمپوست زباله شهری در جذب عناصر غذایی و عملکرد کلزا تحت شرایط تنش خشکی [دوره 34، شماره 2، 1390، صفحه 85-96]
 • کودآبیاری حرکت شکل های مختلف نیتروژن در خاک تحت تاثیر مقادیر مختلف کود اوره در سیستم کودآبیاری ذرت در شمال خوزستان [دوره 34، شماره 2، 1390، صفحه 41-53]

گ

 • گریپر طراحی و ساخت یک دستگاه خودکار جهت بسته‌بندی میوه‌های کروی شکل [دوره 34، شماره 2، 1390، صفحه 29-40]
 • گندم تأثیر روش های مختلف خاک‌ورزی بر عملکرد گندم دیم در تناوب با کلزا در شرایط خوزستان [دوره 34، شماره 1، 1390، صفحه 43-55]

ل

 • لانگ مویر بررسی واکنش های جذبی آفت کش لیندین در رسوبات رودخانه ی کارون (بازه اهواز-خرمشهر) [دوره 34، شماره 2، 1390، صفحه 55-68]
 • لجن فاضلاب مقادیر و دفعات کاربرد لجن فاضلاب بر میزان غلظت قابل جذب برخی عناصر کم نیاز کاتیونی در گیاه دارویی نعناع (Mentha Pipperata [دوره 34، شماره 2، 1390، صفحه 15-28]

م

 • ماده آلی رهاسازی پتاسیم از بیوتیت و هوادیدگی بیولوژیکی آن تحت تأثیر ماده آلی [دوره 34، شماره 1، 1390، صفحه 29-42]
 • محلول‌پاشی با کلرورکلسیم اثرات شوری آب آبیاری، نیتروژن و محلول‌پاشی با کلرورکلسیم بر عملکرد و شاخص-های رشد گیاه فلفل (Capsicum annuum L.) [دوره 34، شماره 2، 1390، صفحه 69-84]
 • مخلوط‌های بیواتانول‌-‌بنزین بررسی تاثیر مخلوط‌های مختلف بیواتانول- بنزین بر مشخصه‌های عملکردی موتور اشتعال جرقه‌ای [دوره 34، شماره 2، 1390، صفحه 97-105]
 • مدل ریاضی تعیین مدل ریاضی و ضرایب تعمیراتی مناسب برای پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری دروگر نیشکر استافت 7000 [دوره 34، شماره 1، 1390، صفحه 65-74]
 • مدل سازی بررسی و مدل سازی روند پوست‌گیری میوه زیتون تلخ با استفاده از محلول هیدروکسید سدیم در غلظت و دماهای مختلف [دوره 34، شماره 1، 1390، صفحه 57-64]
 • مصرف سوخت ویژه بررسی تاثیر مخلوط‌های مختلف بیواتانول- بنزین بر مشخصه‌های عملکردی موتور اشتعال جرقه‌ای [دوره 34، شماره 2، 1390، صفحه 97-105]
 • موتور اشتعال جرقه‌ای بررسی تاثیر مخلوط‌های مختلف بیواتانول- بنزین بر مشخصه‌های عملکردی موتور اشتعال جرقه‌ای [دوره 34، شماره 2، 1390، صفحه 97-105]
 • میوه زیتون تلخ بررسی و مدل سازی روند پوست‌گیری میوه زیتون تلخ با استفاده از محلول هیدروکسید سدیم در غلظت و دماهای مختلف [دوره 34، شماره 1، 1390، صفحه 57-64]
 • میوه کروی شکل طراحی و ساخت یک دستگاه خودکار جهت بسته‌بندی میوه‌های کروی شکل [دوره 34، شماره 2، 1390، صفحه 29-40]

ن

 • نعناع مقادیر و دفعات کاربرد لجن فاضلاب بر میزان غلظت قابل جذب برخی عناصر کم نیاز کاتیونی در گیاه دارویی نعناع (Mentha Pipperata [دوره 34، شماره 2، 1390، صفحه 15-28]
 • نیترات حرکت شکل های مختلف نیتروژن در خاک تحت تاثیر مقادیر مختلف کود اوره در سیستم کودآبیاری ذرت در شمال خوزستان [دوره 34، شماره 2، 1390، صفحه 41-53]
 • نیتروژن اثرات شوری آب آبیاری، نیتروژن و محلول‌پاشی با کلرورکلسیم بر عملکرد و شاخص-های رشد گیاه فلفل (Capsicum annuum L.) [دوره 34، شماره 2، 1390، صفحه 69-84]
 • نیتروژن کل حرکت شکل های مختلف نیتروژن در خاک تحت تاثیر مقادیر مختلف کود اوره در سیستم کودآبیاری ذرت در شمال خوزستان [دوره 34، شماره 2، 1390، صفحه 41-53]

و

 • ورمی کمپوست بررسی کارایی و سطوح مناسب ورمی کمپوست و کمپوست زباله شهری در جذب عناصر غذایی و عملکرد کلزا تحت شرایط تنش خشکی [دوره 34، شماره 2، 1390، صفحه 85-96]

ه

 • هوادیدگی بیولوژیکی بیوتیت رهاسازی پتاسیم از بیوتیت و هوادیدگی بیولوژیکی آن تحت تأثیر ماده آلی [دوره 34، شماره 1، 1390، صفحه 29-42]
 • هیدروکسید سدیم بررسی و مدل سازی روند پوست‌گیری میوه زیتون تلخ با استفاده از محلول هیدروکسید سدیم در غلظت و دماهای مختلف [دوره 34، شماره 1، 1390، صفحه 57-64]