مدیر مسئول


عطااله خادم الرسول دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

فیزیک و حفاظت خاک- مدیریت منابع خاک

سردبیر


مصطفی چرم استاد گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

شیمی و آلودگی خاک

مدیر اجرایی


مجتبی نوروزی استادیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

شیمی و حاصلخیزی خاک

صفحه آرا


آزاده احمدی کارشناس نشریه

  • ahmadi_5955@yahoo.com