اعضای هیات تحریریه

موسس

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

agri_engiscu.ac.ir

مدیر مسئول

هوشنگ بهرامی

مکانیک ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون دانشیار- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

bahrami16gmail.com
0000-0003-3896-5943

سردبیر

احمد لندی

پیدایش و رده بندی خاکها استاد- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده کشاورزی -گروه علوم و مهندسی خاک

landiscu.ac.ir
0000-0002-2807-5894

اعضای هیات تحریریه

مرتضی الماسی

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی و بیوسیستم ها استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز و استاد مدعو دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

morteza.almassigmail.com
0000-0002-4717-7204

حسین شریعتمداری

شیمی و حاصلخیزی خاک استاد- دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی خاک

shariatcc.iut.ac.ir
0000-0002-0173-7288

حسین خادمی

یدایش و رده بندی خاکها استاد - دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی خاک

hkhademicc.iut.ac.ir
0000-0003-2945-122X

محمد امین آسودار

مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون استاد- دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین- دانشکده مهندسی زراعی- گروه ماشینهای کشاورزی

asoodaryahoo.com
0000-0001-5266-0455

محمد جواد شیخ داوودی

مکانیک ماشینهای کشاورزی استاد- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

javad1950gmail.com
0000-0003-0409-2144

نعیمه عنایتی ضمیر

بیولوژی خاک دانشیار- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده کشاورزی -گروه علوم و مهندسی خاک

n.enayatzamirscu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

احمت مرموت

خاکشناسی دانشگاه ساسکاچوان - کانادا

ar.mermutgmail.com
0000-0001-7876-6215

خان عالم

سنجش از دور University of Peshawar

khanalamuop.edu.pk
000-0001-7674-811X

ویراستار انگلیسی

امیر مشهدی

زبان انگلیسی استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز

mashhadi.scugmail.com

ویراستار ادبی

قدرت اله ضرونی

زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز

lite.scu.ac.ir/~gh.zarouni
gh_zarouniyahoo.com

مدیر اجرایی

مجتبی نوروزی

شیمی و حاصلخیزی خاک استادیار- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده کشاورزی- گروه خاکشناسی

m.norouziscu.ac.ir
0000-0002-8456-4991

صفحه آرا

آزاده احمدی

کارشناس نشریه

ahmadi_5955yahoo.com