اعضای هیات تحریریه


امیر فتوت استاد گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

شیمی و آلودگی خاک

اعضای هیات تحریریه


احمد گلچین استاد گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

شیمی و حاصلخیزی خاک

اعضای هیات تحریریه


سید سعید محتسبی استاد گروه مهندسی ماشین های کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

مهندسی مکانیک- طراحی جامدات

اعضای هیات تحریریه


رضا امیری چایجان استاد گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

مهندسی مکانیک بیوسیستم- فناوری پس از برداشت

اعضای هیات تحریریه


نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد استاد بهداشت محیط-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

بهداشت محیط

اعضای هیات تحریریه


سعید حجتی استاد گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

پیدایش و رده بندی خاک

اعضای هیات تحریریه


نعیمه عنایتی ضمیر دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

بیولوژی خاک

اعضای هیات تحریریه


حسن مسعودی دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

مهندسی مکانیک بیوسیستم- اتوماسیون و رباتیک

اعضای هیات تحریریه


عباس عساکره دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی- انرژی