دوره و شماره: دوره 45، شماره 4، اسفند 1401 
تاثیر تغییر اقلیم بر ذخیره کربن آلی خاک با استفاده از مدل Roth C در اراضی زراعی استان گلستان

10.22055/agen.2023.42568.1650

مریم سبطی؛ فرهاد خرمالی؛ افشین سلطانی؛ کامران افتخاری؛ عبدالعظیم قانقرمه؛ اسماعیل دردی پور