دوره و شماره: دوره 44، شماره 4، اسفند 1400 
ارزیابی اثر عناصر کم‌مصرف آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی گندم تحت تنش شوری در اقلیم خوزستان

صفحه 367-381

10.22055/agen.2022.39694.1625

علیرضا جعفرنژادی؛ فاطمه مسکینی ویشکایی؛ محمد هادی موسوی فضل؛ غلامعباس لطفعلی آینه؛ لیلا بهبهانی


تاثیر تغییر کاربری اراضی بر ویژگی‌های فیزیکی و عناصر غذائی خاک در منطقه شمال خوزستان

صفحه 381-397

10.22055/agen.2022.39468.1622

مسعود صادقی میانرودی؛ عبدالامیر معزی؛ علی غلامی؛ تیمور بابائی نژاد؛ ابراهیم پناهپور