دوره و شماره: دوره 42، شماره 4، زمستان 1398 
5. تأثیر توپوگرافی بر ویژگی های خاک، عملکرد و کیفیت چای در منطقه ی لاهیجان

صفحه 55-74

10.22055/agen.2020.30606.1503

نفیسه یغمائیان مهابادی؛ ناهید نوبهار دیلمی؛ مستانه رحیمی مشکله؛ علی قاطمی چوکامی


8. بررسی تاثیر دما و کودگاوی بر تولید بیوگاز از باگاس نیشکر

صفحه 107-117

10.22055/agen.2020.29932.1497

محمد جعفر ملک زاده؛ مصطفی کیانی ده کیانی؛ مجید سجادیه