دوره و شماره: دوره 42، شماره 4، اسفند 1398 
تأثیر توپوگرافی بر ویژگی های خاک، عملکرد و کیفیت چای در منطقه ی لاهیجان

صفحه 55-74

10.22055/agen.2020.30606.1503

نفیسه یغمائیان مهابادی؛ ناهید نوبهار دیلمی؛ مستانه رحیمی مشکله؛ علی قاطمی چوکامی