دوره و شماره: دوره 42، شماره 3، آبان 1398، صفحه 1-128 
ارزیابی شناسه‌های زیستی کیفیت خاک‌های لسی زیر پوسته‌های زیستی گلسنگی شمال استان گلستان

صفحه 1-17

10.22055/agen.2019.26696.1445

محسن سلیمان زاده؛ فرهاد خرمالی؛ محمد سهرابی؛ رضا قربانی نصرآبادی؛ مارتین کهل


طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه کنترل و تنظیم فشار باد تایر تراکتور

صفحه 19-31

10.22055/agen.2019.29949.1498

حدیث مهرگان؛ شعبان قوامی جولندان؛ محمد اسماعیل خراسانی فردوانی