دوره و شماره: دوره 42، شماره 1، خرداد 1398 
بررسی شاخص های جذب و پالایش ترابری باکتری ای کولای در سیستم جریان ترجیحی

صفحه 1-12

10.22055/agen.2019.24412.1402

سحر اخوان؛ سهیلا ابراهیمی؛ مریم نوابیان؛ محمود شعبانپور؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ علی مجتهدی