دوره و شماره: دوره 41، شماره 4، اسفند 1397 
تأثیر کمبود روی بر ترشح اسیدهای آلی ریشه دو ژنوتیپ ذرت

صفحه 99-111

10.22055/agen.2019.26404.1438

ثریا طاهری؛ عبدالمجید رونقی؛ رضا قاسمی؛ صدیقه صفرزاده شیرازی