دوره و شماره: دوره 41، شماره 4، زمستان 1397 
5. میکرومورفولوژی خاک های لسی اوایل پلیستوسن و مقایسه آن با لس های مدرن

صفحه 67-82

10.22055/agen.2019.24407.1401

معصومه نجفی نیا؛ فرهاد خرمالی؛ فرشاد کیانی؛ مجتبی بارانی مطلق


7. تأثیر کمبود روی بر ترشح اسیدهای آلی ریشه دو ژنوتیپ ذرت

صفحه 99-111

10.22055/agen.2019.26404.1438

ثریا طاهری؛ عبدالمجید رونقی؛ رضا قاسمی؛ صدیقه صفرزاده شیرازی