دوره و شماره: دوره 38، شماره 2، زمستان 1394 
8. مقایسه روش‏های زیستی و شیمیایی در پالایش یک خاک آلوده به نفت خام

صفحه 111-124

10.22055/agen.2016.11669

محبوبه ورناصری قندعلی؛ عبدالامیر معزی؛ نعیمه عنایتی ضمیر


10. پیش بینی محتوای رطوبتی پیاز خوراکی در طی فرآیند خشک کردن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 145-161

10.22055/agen.2016.11671

حدیث نعمت پور ملک آباد؛ محمد جواد شیخ داودی؛ اسماعیل خراسانی فردوانی؛ حسن ذکی دیزجی