دوره و شماره: دوره 38، شماره 1، تیر 1394، صفحه 1-148 
بررسی سنجش کیفیت میوه‌ی انار با آزمایش پوست آن به روش فراصوت عبوری

صفحه 43-57

10.22055/agen.2015.11274

حسن ذکی دیزجی؛ سعید مینایی؛ تیمور توکلی هشجین؛ منیژه مختاری دیزجی


پیش بینی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک های ایران با استفاده از روش های گوناگون

صفحه 59-77

10.22055/agen.2015.11275

روح الله تقی زاده مهرجردی؛ فریدون سرمدیان؛ علی اصغر ذوالفقاری؛ اعظم جعفری


تعیین شاخص های اجتماعی و فنی- مکانیزاسیون با استفاده از روش منطق فازی و الگوریتم ژنتیک

صفحه 79-93

10.22055/agen.2015.11276

لیلا ندرلو؛ رضا علیمردانی؛ محمود امید؛ فریدون سرمدیان؛ حسین جوادی کیا؛ محمدیاسر ترابی


نقش ریشه گیاه در انتقال کلرید در خاک تحت شرایط جریان اشباع

صفحه 95-107

10.22055/agen.2015.11277

مولود عالیپورشهنی؛ احمد فرخیان فیروزی؛ علی کرایی؛ حسین معتمدی


ساخت و ارزیابی یک سامانه نظارت همزمان بر پارامترهای عملکردی تراکتور- ادوات از راه دور (RTPM)

صفحه 109-125

10.22055/agen.2015.11278

نواب کاظمی؛ مرتضی الماسی؛ هوشنگ بهرامی؛ محمدجواد شیخ داودی؛ موسی مسگرباشی