دوره و شماره: دوره 37، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 1-116 
تاثیر دما، طول مدت رطوبت دهی و رطوبت نهایی بر درصد خرد شدگی در چند رقم متداول برنج

صفحه 17-31

عزت الله عسکری اصلی ارده؛ محمدجواد شیخ داودی؛ زهرا بساطی؛ نسیم صالحی بابامیری


شبیه سازی حرکت رطوبت، نیترات و آمونیوم در خاک تحت کشت ذرت با استفاده از مدل LEACHN

صفحه 33-45

محمد خرمیان؛ سعید برومندنسب؛ فریبرز عباسی؛ سید رضا اشرفی زاده


تاثیر پارامترهای گرانول کردن کود کمپوست بر استحکام گرانول با استفاده از روش سطح پاسخ

صفحه 47-57

یوسف قاسمی؛ محمد حسین کیانمهر؛ مجید محسنی منفرد؛ بهزاد آزادگان؛ جعفر مساح


نقشه‌برداری رقومی کلاس‌های خاک با استفاده از انواع روش های داده کاوی در منطقه ی اردکان استان یزد

صفحه 101-115

روح الله تقی زاده؛ فریدون سرمدیان؛ محمود امید؛ نورایر تومانیان؛ محمدجواد روستا؛ محمد حسن رحیمیان