دوره و شماره: دوره 35، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-109 
شبیه سازی رواناب حوضه آبخیز سد مارون (ایدنک) با استفاده ازمدل SWAT

صفحه 25-36

نسرین زلکی بدیلی؛ غلامعباس صیاد؛ کاظم حمادی؛ سمیرا اخوان؛ علی عبدی


اثر روش های خاک ورزی و آبیاری بر تصاعد دی اکسید کربن در کشت گندم در شمال خوزستان

صفحه 71-82

فریده یاراحمدی؛ احمد لندی؛ محمد امین آسودار؛ عادل مرادی سبزکوهی