دوره و شماره: دوره 36، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 1-99 
مدل سازی خشک شدن لایه نازک انگور سفید بی دانه

صفحه 23-34

یوسف عباسپور کلان؛ محمد علی نیکبخت؛ مجید رهنما