دوره و شماره: دوره 36، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 1-99 
3. مدل سازی خشک شدن لایه نازک انگور سفید بی دانه

صفحه 23-34

یوسف عباسپور کلان؛ محمد علی نیکبخت؛ مجید رهنما