نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 استاد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

4 گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

کمبود فسفر یکی از مشکلات عمده خاک‌های آهکی و عامل محدوده‌کننده تولید محصول در این خاک‌ها است و مصرف بی‌رویه کودهای فسفاته می‌تواند سبب ایجاد آلودگی در خاک و آب گردد. استفاده از اصلاح‌کننده‌های آلی مانند کمپوست، بیوچار و یا استفاده تلفیقی از آن‌ها می‌تواند در بهبود مقدار فسفر قابل جذب خاک موثر باشد. به این منظور، تأثیر کاربرد تلفیقی کمپوست و بیوچار باگاس نیشکر بر ویژگی‌های جذب و واجذب فسفر در خاک آهکی مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل: 1 – شاهد، 2- کمپوست باگاس نیشکر 100%، 3- بیوچار باگاس نیشکر 100%، 4- کمپوست 50% + بیوچار 50%، 5- کمپوست 75% + بیوچار 25 % و 6- کمپوست 25% + بیوچار 75% بود که تیمارها در سه تکرار به مدت 120 روز انکوباسیون شدند. هم‌دماهای جذب بعد از اتمام مدت انکوباسیون در دمای ثابت 25 درجه سلسیوس و غلظت اولیه 0 تا 60 میلی-گرم فسفر در لیتر بررسی شدند. سپس داده‌ها با مدل‌های فروندلیچ، لانگمویر و تمکین برازش داده شدند. نتایج نشان داد که کاربرد تلفیقی بیوچار و کمپوست باگاس نیشکر منجر به کاهش جذب و افزایش واجذب فسفر گردید. حداکثر ظرفیت بافری (MBC)، ظرفیت بافری تعادلی (EBC)، ظرفیت بافری استاندارد (SBC) و نیاز استاندارد فسفر (SPR) در تیمار کمپوست و کمپوست 75% + بیوچار 25% نسبت به شاهد کاهش بیش‌تری نشان دادند. به‌طورکلی می‌توان نتیجه‌گیری کرد که کاربرد تلفیقی تیمارهای بیوچار وکمپوست باگاس نیشکر سبب کاهش جذب فسفر در خاک آهکی می‌شود که در نتیجه می‌تواند موجب افزایش فراهمی فسفر برای گیاهان شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The combined effect of sugarcane bagasse biochar and compost on the adsorption and desorption characteristics of phosphorus in calcareous soil.

نویسندگان [English]

  • Khosro Betyar 1
  • Neda Moradi 2
  • Abdolamir Moezzi 3
  • Shila Khajavi-Shojaei 4

1 Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Assistant Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

3 Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

4 Department of Soil Sciences, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Introduction Phosphorus deficiency is one of the major problems of calcareous soils and a limiting factor for crop production in these soils and excessive use of phosphate fertilizers can cause pollution in soil and water. The use of organic amendments such as compost, biochar or a combination of them can be effective in improving the amount of available phosphorus of the soil. For this purpose, the effect of combined application of compost and biochar of sugarcane bagasse on phosphorus sorption and desorption were investigated.
Materials and Methods Sugarcane bagasse and compost were provided from Debal Khozaei agro-industry Company. The oven-dried sugarcane bagasse 105 ºC were pass through 2 mm sieve and slow pyrolysed at 500 ºC using a laboratory muffle furnace with a heating rate of 5 ºC min-1 and presence of N2 flow to provide an anoxic condition. Some physico-chemical properties of samples were determined. The soil sample was collected from 0-30 cm of the campus of Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Khuzestan province, SW Iran (48° 65′91.12′′E31°30′53.82′′N). The studied soil classified as a Typic Haplocalcids. The air-dried soil samples were sieved (˂ 2 mm) and used for physico-chemical analysis. The incubation experiment was conducted with 7 treatments. The treatments including (1) control (without any amendments), (2) 100% sugarcane bagasse, (3) 100% sugarcane bagasse compost, (4) 100% sugarcane bagasse biochar, (5) 50% compost +50% biochar, (6) 75% compost + 25% biochar, (7) 25% compost + 75% biochar were added as 2% w/w to soil. The 200 g air-dried soil and treatments were mixed and kept in poly-ethylene containers for 120 days. Samples were incubated in 25  2 ºC and soil moisture was adjusted to soil field capacity using distilled water during the incubation time. At the end of incubation time, soil phosphorus sorption isotherm was measured. A 2.5 g of each treatment was transferred to a 50 ml centrifuge tube. Then, a 25 mL of CaCl2 0.01 M containing 0, 10, 20, 40, 60, 80, and 100 mg P L-1 (prepared from KH2PO4) was added to each centrifuge tube. Two drops of chloroform were added to each centrifuge tube to inhibit microbial growth. Samples were equilibrated at 25  1 ºC for 24 h on shaker at 150 rpm, and then centrifuged for 5 min at 3000 rpm and pass through 0.45-μm filter paper. The phosphate desorption was conducted on soil remaining in the filter immediately after sorption experiment. For this purpose, each treatment was resuspended with 25 ml of CaCl2 0.01 M solution without phosphate and shaken for 24 h. after collecting the supernatant, desorbed phosphate was measured. For assessing the adsorbed phosphate, the difference between the initial phosphate concentration and the phosphate concentration at equilibrium was calculated. The Langmuir, Freundlich and temkin isotherm models were used to describe the sorption of phosphate. In addition, some phosphorus buffering indices including maximum buffering capacity (MBC), standard buffering capacity (SBC), equilibrium buffering capacity (EBC) and standard phosphorus requirement (SPR) were obtained from P sorption equations at 0.2 mg P L-1 concentration in soil solution. The experimental data were fitted by Microsoft Excel-SOLVER and graphs were plotted by Microsoft Excel.
Results and Discussion The soil was had loam texture, with low SOC content and high pH and calcium carbonate content, also the results of the characteristics of sugarcane bagasse compost and biochar showed that the compost had high salinity and the biochar had high pH and C/N ratio. The amount of phosphorus absorption increased with increasing the initial concentration of phosphorus in the treated soils. The highest and lowest amount of phosphorus absorption were in the control in compost treatments, respectively. In general, different levels of biochar and compost treatments caused a decrease in phosphorus absorption compared to the control treatment. The results showed that P sorption and desorption are described well by the Freundlich and Langmuir equations with a high correlation coefficient; however, the Temkin equation described the P sorption and desorption in the soils poorly. Biochar and compost treatments significantly decreased the Freundlich n parameter. Results showed that the effects of compost and 75% compost + 25% biochar were significantly greater than the effects of other treatments on the n parameter exponential adsorption equation. Application of different treatments of sugarcane bagasse compost and biochar application caused a significant increase in MBC (25.4-70.7%) and EBC (33.1-69.4%). The standard P requirements (SPR) were lower in soils treated than in control soil.
Conclusion The results showed that the combined application of biochar-compost of sugarcane bagasse reduced the sorption and increased desorption of phosphorus. The maximum buffering capacity (MBC) and equilibrium buffering capacity (EBC), standard buffering capacity (SBC) and standard phosphorus requirement (SPR) in compost and compost 75% + biochar 25% showed more decrease than the control. In general, the results of this study indicate that the combined application of biochar-compost of sugarcane bagasse reduces phosphorus sorption in soil in calcareous soils, which can increase the availability phosphorus for plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organic Amendments
  • Sugarcane bagasse
  • Adsorption isotherm
  • Phosphorus availability