نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

2 استاد گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

3 استاد گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان ،ایران

4 استادیار، موسسه تحقیقات خاک و آب، کرج، ایران

5 دانشیار اقلیم شناسی، گروه جغرافیا، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

6 دانشیار گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

یکی از نشانه‌های کیفیت خاک، مواد آلی خاک است. بارش و دما بطور قابل ملاحظهای بر ذخیره کربن آلی خاک اثر می‌گذارند. هدف از این پژوهش، مدل‏سازی تغییرات ذخیره کربن آلی خاک تحت تاثیر تغییرات اقلیمی در اراضی زراعی استان گلستان است. در این تحقیق، با استفاده از داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی چات، کلاله و رامیان، و مدل ریزمقیاس‌نمایی Lars WG6، تغییرات بارش و دمای آینده پیش‌بینی و سپس با مدل Roth C ، تغییرات ذخیره کربن آلی‌خاک در آینده برآورد گردید. جهت انجام این تحقیق، از عمق صفر تا 30 و 30 تا 60 سانتی‌متری، نمونه‌های خاک جمعآوری و میزان کربن آلی، بافت و وزن‌ مخصوص ظاهری خاک بررسی شد. خروجی مدل‌های اقلیمی نشان داد که تغییرات بارش و دما در آینده افزایشی است. مقدار دما در سال 2040 نسبت به دوره پایه (2019) بین 0.6 تا 1.3 درجه و در سال 2080، 1.5 تا 3.2 درجه سانتی‌گراد افزایش می‌یابد. اعتبارسنجی مدل RothC رابطه خطی معنی‌دار بین ذخیره‌کربن‌آلی شبیه‌سازی‌شده و اندازه‌گیری ‌شده نشان داد. بر اساس نتایج این پژوهش، با افزایش دما سرعت تجزیه بیشتر شده و این افزایش سرعت تجزیه در زمین‌های زراعی به دلیل فقدان پوشش گیاهی در دوره‌هایی از سال، باعث هدر رفتن ذخیره کربن آلی خاک به صورت CO2 در لایه‌های بالایی خاک می‌شود لذا کربن آلی خاک در سال 2040، 0.5 تا 5.59 درصد و در سال 2080، 0.5 تا 12.4 درصد کاهش خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of climate change on soil organic carbon storage using the Roth C model in the agricultural lands of Golestan province

نویسندگان [English]

 • maryam sebti 1
 • F. Khormali 2
 • afshin soltani 3
 • kamran Eftekhari 4
 • abdolazim ghanghermeh 5
 • esmaeil dordipour 6

1 Phd Student, Department of Soil Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

2 Professor of Soil Science, Department of Soil Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran. (

3 Professor, Department of Agronomy, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

4 Research Assistant Prof., Soil and Water Research Institute, Agriculture Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.

5 Associate Professor of Climatology, Department of Geography, Golestan University, Gorgan, Iran.

6 Associate Professor Soil Science, Department of Soil Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.

چکیده [English]

Introduction Increasing concerns about global warming and climate change have led to special attention to soil and its capability in carbon sequestration in recent years. About 540,000 hectares of soils in Golestan province are under agronomic activities and so far no studies have been conducted on soil organic carbon changes and its interactions with climate change. The total organic carbon in soils is approximately twice the amount of carbon atmosphere, so changes in soil carbon have significant effects on climate change. On the other hand, factors such as climate change or changes in land use and management affect soil organic carbon changes. As soil temperature increases, the rate of organic carbon decomposition will increase, which potentially increases the average release of soil carbon dioxide emission into the atmosphere. Therefore, finding low-cost and rapid methods for estimating soil organic carbon in large ranges and predicting its changes in the future has became a necessity.
Modeling is a tool that can be used to evaluate the feasibility of various land management techniques, and with the help of the results, the best methods can be selected and researched. In the field of soil organic carbon studies, the RothC model is one of the most widely used models, which is of great interest to researchers due to its simplicity and availability of inputs. Climatic changes are also investigated using the output of general circulation models (GCMs) under greenhouse gas emissions scenarios. These data are used after exponential microscale, in which Lars-WG statistical method has been used in this research.
Materials and methods The purpose of this study is to investigate the status of soil organic carbon storage in agricultural lands of Golestan province and the effect of climate change on soil organic carbon storage in the coming decades. Therefore, in order to conduct this research along the northeast_southwest of the province were selected 3 points in 3 arid climates, semi-arid and Moist climate. In selected points, soil samples were collected by digging 3 profiles and several augers and soil organic carbon, soil texture and soil apparent specific weight were measured (year 2018). The Roth C model has been used to investigate changes in soil organic carbon storage in the future. Roth C model has been used to investigate future changes in soil organic carbon storage. In order to validate the Roth C model, the results of previous studies (1997 and 2004) were used. Also, the climatic data used in this project were extracted from the statistics of 1371 to 1398 weather stations of Chat, Kalaleh and Ramyan and using the output of general circulation models (GCMs), scaled by Lars WG6 model and precipitation and temperature data were predicted of future decades.
Results and Discussion The study of temperature changes showed that by 2040, based on scenario 4.5, the temperature will increase between 0.6 and 0.8 and based on scenario 8.5 between 0.6 and 1.3 °C. Also, by 2080, based on scenario 4.5, the temperature increase was predicted between 1.5 and 2.3 and based on scenario 8.5 between 2.2 and 3.2 °C. Climate change in different regions can reduce, increase or no change in precipitation. According to the forecast of the third report of the InterGovernmental Panel on Climate Change, precipitation will increase in winter and decrease in the summer. Based on the findings of this study, the amount of precipitation in the studied stations will increase in the future (in 2040 and 2080) based on two scenarios of 4.5 and 8.5. The results of prediction of soil organic carbon storage show that in 2040 based on scenario 4.5 the amount of soil organic carbon storage in agricultural land use will decrease between 0.5 and 5.3 tons per hectare. Also, based on scenario 8.5, the reduction of soil organic carbon storage in these lands was predicted between 0.8 and 6 tons per hectare. Based on these results, the greatest reduction in soil organic carbon storage was predicted in the humid and rainy areas of the province in 2040. According to this research, in the three investigated stations, in 2080, based on scenario 4.5, the amount of soil organic carbon storage in agricultural land use will decrease between 1.5 and 13.1 tons per hectare. However, in this year, based on MIROC5 and MPI-ESM-MR climate models in Sufian station, we will see an increasement in soil organic carbon storage between 0.6 and 3.9 tons per hectare. Also, according the scenario 8.5, in 2080, the reduction of soil organic carbon in these lands is predicted between 0.5 and 10.5. According to these results, the greatest reduction in soil organic carbon storage in 2080 was calculated in wet and rainy areas (Ramian station).
Conclusion According to the obtained results, the Rothamsted model has been able to simulate the dynamics of soil organic carbon storage in the study area with appropriate accuracy. The output of the four climate models showed that future temperature changes will increase in 2040 and 2080 based on scenarios 4.5 and 8.5. these findings are consistent with the results of most climate studies that have predicted temperature enhancement in the future decades. According to the findings of the current research, the amount of precipitation in the studied stations will increase in the future (in 2040 and 2080) based on two scenarios of 4.5 and 8.5. The results of Roth C model simulations for predicting soil organic carbon storage showed that soil organic carbon storage will decrease in 2040 and 2080 in both climatic scenarios. According to these results, with increasing of temperature, the rate of decomposition of soil organic carbon increases. Increasing the rate of decomposition in agricultural land use due to the lack of surface vegetation in periods of the year causes the waste of soil organic carbon in the form of CO2 in the upper layers of the soil. Some studies have shown that low vegetation cover (agricultural compared to rangeland) areas will be severely affected by climate change and will lead to soil organic carbon waste in these areas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Soil organic carbon
 • Climate Change
 • Roth C
 • Golestan Province
 1. Azad, B., Afzali, S.F. 2019. The Structural and practical Investigation of the Rothamsted Model in Assessing the Effect of Climate Change on Soil Carbon Sources. Iran-Journal of Environment and Water Engineering. 5-1, 83-90.
 2. Ashraf, B., Mousavi Baygi, B., Kamali, G.A., Davari, K. 2011. Prediction of Seasonal Variations of Climatological Parameters over Next 20 Years by Using Statistical Downscaling Method of HADCM3 Data(Case Study: Khorasan Razavi Province). Iran-Journal of Water and Soil. 25, 4, 940-952. Doi= 10.22067/JSW.V0I0.10267.
 3. Bagherifam, Saba,. Delavar, Mohammad Amir,. ‌ Keshavarz, Payman,. Karami, ‌Parviz,. 2022. Modeling the impact of climate change on soil organic carbon pools in the semi-arid climate of Mashhad using the RothC model. Iranian Journal of Soil and Water Research. 22059/IJSWR.2022.346264.669327
 4. Barancikova, G., Halas, J., Guttekova, M., Makovnikova, J., Navakova, M., Skalsky, R., and Tarasovicova, Z. 2010. Application of RothC model to predict soil organic carbon stock on agricultural soils of Slovakia. Soil and Water Resarch, 5(1): 1–9.
 5. Bleuler, M., Farina, R., Francaviglia, R., Napoli, R., Marchetti, A. 2017. Modelling the impacts of different carbon sources on the soil organic carbon stock and CO2 emissions in the Foggia province (southern Italy). Agriculture Systems 157, 258–268.
 6. Chen, H., Guo, J., Zhang, Z., Xu, Ch. 2012. Prediction of temperature and precipitation in Sudan and South Sudan by using LARS-WG in future, Theor Appl Climatol, DOI 10.1007/s00704-012-0793-9.
 7. Coleman, K., Jenkinson, D.S., Crocker, G.J., Grace, P.R., Klír,  , Körschens, M., Poulton, P.R., Richter, D.D. 1997. Simulating trends in soil organic carbon in long-term experiments using RothC-26.3, Geoderma Volume 81, Issues 1–2, December 1997, Pages 29-44.
 8. Coleman, K., and Jenkinson, D.S. 2008. RothC-26.3: A model for the turnover of carbon in soil, Model description and windows users guide. Rothamsted Research Harpenden Herts. ISBN 0951445685. Pp47.Available at http://www.rothamsted. bbsrc.ac.uk/aen/carbon/ mod26_3_win.pdf.
 9. Doblas‑Rodrigo, Álvaro., Gallejones, Patricia., Artetxe, Ainara., Rosa, Eduardo., del Hierro, Óscar., Merino, Pilar. 2022. Grassland contribution to soil organic carbon stock under climate change scenarios in Basque Country (Spain). Regional Environmental Change (2022) 22: 34. https://doi.org/10.1007/s10113-022-01877-4.
 10. Ellert, B.H., Bettany, J.R. 1995. Calculation of organic matter and nutrients stored in soils under contrasting management Canadian Journal of Soil Science 75, 529–538.
 11. Falahatkar, S., Hosseini, S.M., Mahiny, A.S., Ayoubi, S., Wang, S.Q. 2014. Soil organic carbon stock as affected by land use/cover changes in the humid region of northern Iran, Journal of Mountain Science, 11(2): 507-518.
 12. Farage, P.K., Ardo, J., Olsson, L., Rienzi, E.A., Ball, A.S., and Pretty, J.N. 2007. The potential for soil carbon sequestration in three tropical dryland farming systems of Africa and Latin America: A modelling approach. Soiland Tillage Research, 94, 457-472.
 13. Farina, R., Coleman, K., Whitmore, A.P. 2013. Modification of the RothC model for simulations of soil organic C dynamics in dryland regions. Geoderma 200/201, 18-30.
 14. Farina, R., Marchetti, A., Francaviglia, R., Napoli, R., Di Bene, C. 2017. Modeling regional soil C stocks and CO2 emissions under Mediterranean cropping systems and soil types. Agriculture, Ecosystems and Environment 238, 128–141.
 15. Farajzadeh, M. 2013. Climate Change Effects on River Discharge-Case Study Sheshpir River. Iran-Journal of Geography and Environmental Planning. 49, 1. 17-32.
 16. Fallahi, J.,  Rezvani-M, P., Nassiri-M, M., Behdani, M.A. 2013. Validation of RothC Model for Evaluation of Carbon Sequestration in a Restorated Ecosystem Under Two Different Climatic Scenarios. Iran-Journal of Water and Soil. 27, 3. 656-668. doi=22067/JSW.V0I0.26092 .
 17. Fubo, Z., Yiping, W., Jinyu, H., Bellie, S., Xianyong, M., and Shuguang ,Liu. 2021. Projected soil organic carbon loss in response to climate warming and soil water content in a loess watershed. Zhao et al. Carbon Balance Manage (2021). https://doi.org/10.1186/s13021-021-00187-2.
 18. Ghanghermeh, A., Roshan, G., Nazarnezhad, N. 2020. The Reconstruction the Past Climate based on Temperature Pattern Changes from Tree Rings on Oak Habitats in Golestan Province. Iran-Journal of Geography and Environmental Planning. 30, 4, (76). 115-138. doi: 10.22108/gep.2020.120332.1235.
 19. Goodarzi, M., Khosravanian, J., Hejazy, S.A. 2015. Prediction of Climatic Parameters Using LARS-WG Model in Qare-su Basin. Iran-Journal of Geographic Space. 51. 279- 263. DOI:10.52547/GeoSpa.22.3.1.
 20. Goodarzi, M., Salahi, B., Hosseini, S.A. 2016. Performance Analysis of LARS-WG and SDSM Downscaling Models In Simulation of Climate Changes in Urmia Lake Basin. Iran- Journal of Watershed Management Science & Engineering. 9, 31. 11-22. http://jwmsei.ir/article-1-457-fa.html.
 21. Kaonga, M.L., and Coleman, K. 2008. Modelling soil organic carbon turnover in improved fallows in eastern Zambia using the RothC-26.3 model. Forest Ecology and Management, 256, 1160–1166.
 22. Kaviani, Nazhin., 1387. Physico_Chemical Properties Micromorphology and Clay Mineralogy of Loess_Derived Soil of Nature and Cultiveted Land use on a Climosequence in Golestan Province. M.S.C Thesis. Islamic Azad University Science and Research Branch_Ahvaz_IRAN.
 23. Khazaei, M.R., Byzedi, M., Babaeian, I. 2019. Estimation of Joint Uncertainties Due to Natural Climate Variability and Emission Scenarios in Climate Change Assessment on Precipitation and Temperature in Zanjan. Iran-Journal of Environmental Science and Technology. 21, 10. 15-30.
 24. Mizanur Rahman, M.D., Zimmer, M., Ahmed, I., Donato, D., Kanzaki, M., Xu, M. 2021. Co-benefits of protecting mangroves for biodiversity conservation and carbon storage. Nat. Commun. 121 (12), 1–9.
 25. Muñoz-Rojas, M., Jordán, A., Martínez Zavala, L., González Peñaloza, F., Rosa, D.d.l., Anaya Romero, M. 2013. Modelling soil organic carbon stocks in global change scenarios: a CarboSOIL application Biogeosciences 10, 8253–8268.
 26. Rafiee Jazi, F. 2018. Effect of climate change and selection silvicultural system on dynamics of some soil biological properties in mixed beech forest. A PHD Thesis in Natural Resources Engineering – Forest Ecology and Silviculture. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources.
 27. Roushani, Gh. 1389. Investigating the preparation of a digital map of the geographical distribution of low-consumption nutrients in the soils under water wheat cultivation in Fars, Khuzestan and Golestan provinces. Final report of the research project. Tehran. National Soil and Water Research Institute.
 28. Shahriari, Ali. 1393. Using stable isotopes composition and biomarkers as proxies of paleoclimate and paleovegetation along an ecological gradient in some parts of loess deposits of northern Iran. Ph.D thesis. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources.
 29. Soleimani, A. 2016. Simulation of soil organic carbon storage under the influence of natural forest cover change and climate change (case study: Darabkala-Sari). PhD Thesis. Tarbiat Modares University. Faculty of Natural Resources and Marine Sciences.
 30. Soleimani, A., Hosseini, S.M., Massah-Bavani, A., Jafari, M., Francaviglia, R. 2017. Simulating soil organic carbon stock as affected by land cover change and climate change, Hyrcanian forests (northern Iran). Iran-Journal of Science of the Total Environment. 599–600, 1646–1657.
 31. Wan, Y., Lin, E., Xiong, W., Li, Y., Guo, L. 2011. Modeling the impact of climate change on soil organic carbon stock in upland soils in the 21st century in China. Agriculture, Ecosystems and Environment 141, 23–31.
 32. Xiaodong, Nie., Zhongwu, Li., Jinquan, Huang., Bin, Huang., Yan, Zhang., Wenming, Ma., Yanbiao, Hu., Guangming, Zeng. 2014. Soil Organic Carbon Loss and Selective Transportation under Field Simulated Rainfall Even. PLoS ONE 9(8): e105927. doi:10.1371/journal.pone.0105927.
 33. Xiaomei, Chen., Deqiang, Zhang., Guohua, Liang., Qingyan, Qiu., Juxiu, Liu., Guoyi, Zhou., Shizhong, Liu., Guowei, Chu., and Junhua, Yan. 2016. Effects of precipitation on soil organic carbon fractions in three subtropical forests in southern China. Journal of Plant Ecology Volume 9, Number 1, Pages 10–19.
 34. Zeraatpisheh, M., Ayoubi, S., Mirbagheri, Z., Mosaddeghi, M.R., Xu, M. 2021. Spatial prediction of soil aggregate stability and soil organic carbon in aggregate fractions using machine learning algorithms and environmental variables. Geoderma Reg 27, e00440.
 35. ZeraatPisheh, M. 1389. Carbon stock and mineral factors controlling soil organic carbon a climosequence, in Golestan province. Ph.D thesis. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources.