نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

یکی از بهترین سیاست‌های کشاورزی، ارزیابی تناسب زمین‌های قابل کشت و پتانسیل تولید آن­ها به منظور پشتیبانی و حمایت از کاربری‌های فعلی و آتی است؛ بنابراین مدل­سازی پتانسیل تولید از اهمیت زیادی برخوردار می­باشد. در این تحقیق از نقطه ایده­آل برای مدل­سازی تولید جو آبی در بخشی از اراضی شهرستان هوراند استفاده شد. برای این منظور تعدادی از ویژگی­های خاک و زمین­نما با بررسی منابع انتخاب و میزان وزن آن­ها در تولید جو آبی توسط کارشناسان محلی معین گردید. به منظور استنتاج تناسب اراضی برای جو بر اساس نقشه­برداری نقطه ایده­آل، لایه‌های نقشه وزن­دار شد و به­عنوان داده‌های ورودی به‌کار گرفته گردید و نهایتا نقشه تناسب اراضی جو به صورت مقیاس پیوسته متغیر از صفر (نامناسب) تا یک (کاملا مناسب) تهیه شد. برای مقایسه نتایج حاصل از کاربرد روش‌ نقطه ایده­آل از عملگر ترکیب استفاده شد. نتایج نشان داد که 86/48 درصد از منطقه مورد مطالعه دارای درجه تناسب بین ۵/0 تا ۶/0 می­باشد، بنابراین در منطقه مورد مطالعه مکان‌های مناسب زیادی برای تولید جو یافت شد. تطابق نقشه کلاس­های تناسب اراضی حاصل از نقطه ایده­آل با نقشه تولید واقعی بیش از  90% است؛ همچنین ضریب تبیین محاسبه­شده از رابطه بین شاخص اراضی محاسبه­شده با روش ایده­آل 88/0 بوده کهدر سطح احتمال 5 درصد معنی­دار است؛ بنابراین نقطه ایده­آل نتایج نسبتا دقیقی را حاصل می­کند؛ زیرا اثرات ویژگی‌هایی را که ارزش نزدیک به حداقل و حداکثر از نقطه ایده­آل را دارند را به حساب می‌آورد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Land suitability evaluation of irrigated barley in Horand region by ideal point

نویسندگان [English]

 • M. Servati 1
 • M. Pishnamaz Ahmadi 2
 • H.R. Momtaz 3
 • M. Hassanlou 1

1 Assistant Professor, Shahid Bakeri High Education of Miandoab, Urmia University, Iran

2 M.Sc. Student, Geography and programing department, University of Tabriz, Iran

3 Assistant Professor, Soil Science and Engineering Department, Urmia University, Iran

چکیده [English]

 

 1. Ashraf, S.­h. 2011. Estimating the land production potential for wheat, using GIS method. Australian Journal of Basic and Applied Science, 5­ (8): 118-122.
 2. Ayalew1, G., and Selassie, Y.G. 2015.  Evaluation of land suitability for cash and perennial cops using geographical information system in east Amhara region, Ethiopia. International Journal of Remote Sensing and GIS, 4: 1-7.
 3. Ayoubi, Sh., and Jalalian, A. 2010. Land Evaluation (Agricultural and Natural Resources) Second Edition. Isfahan University of Technology Publication Center, Isfahan, Iran. 386p, (In Persian).
 4. Burrough, P.A.1989. Fuzzy mathematical methods for soil survey and land evaluation. European Journal of Soil Science, 40: 477-492.
 5. Bydekerke, L., Van Ranst, E., Vanmechelen, R., and Groenemans, R. 1998. Land suitability assessment for Cherimoya in southern Ecuador using expert knowledge and GIS. Agriculture, Ecosystem and Environment, 69: 89-98.
 6. De la Rosa. D., Moreno, J. A., Garcia, L.V., and Almorza, J. 1992. MicroLEIS: A microcomputer-based Mediterranean land evaluation information system. Soil Use and Management, 8: 89-96.
 7. Dent, D., and Young, A. 1981. Soil Survey and Land Evaluation. London, George Allen and Unwin. 45p.
 8. East Azarbayjan Regional Water Authority, 2010. Semidetailed Soil Survey in Aliabad dam coastal, Khodafarin region. Ministry of Energy, 91p.
 9. Elaalem, M., Comber, A., and Fisher, P.A. 2011. Comparison of fuzzy AHP and ideal point methods for evaluating land suitability. Transactions in GIS, 15(3):329–346.
 10. Feick, R.D., and Hall, G.B. 2012. A method for examining the spatial dimension of multicriteria weight sensitivity. International Journal of Geographical Information Science, 18:815–840.
  1. Halder, J.C. 2013. Land suitability assessment for crop cultivation by using remote sensing and GIS. Journal of Geography and Geology, 5(3): 65-78.
  2. Hwang, C.L., and Yoon, K. 1981 Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. Berlin, Springer-Verlag. 514p.
  3. Jiang, P., and Thelen, K.D. 2004. Effect of soil and topographic properties on crop yield in North-central con soybean cropping system. Agronomy Journal, 96: 252-258.
  4. Khordbin, S., and Landi, A. 2011. Comparision of the land qualitative suitability with the use of FAO methods and ALES model for major crops in Sardasht of Behbahan, Khuzestan province, Iran. Middle-East Journal of Scintefic Research, 10(4): 477-481.
  5. Malczewski, J. 2006. Ordered weighted averaging with fuzzy quantifiers: GIS-based Multicriteria evaluation for land use suitability analysis. International Journal of Applied Earth Observation and Geonformation, 8: 249–68.
  6. Newhall, F., and Berdanier, C.R. 1996. Calculation of soil moisture regimes from the climatic record. Natural Resources Conversations Service, Soil Survey Investigation Report, No. 46, 13p.
  7. Pontius, R.­G., and Cheuk, M.­L. 2006. A generalized cross-tabulation matrix to compare soft classified maps at multiple resolutions. International Journal of Geographical Information Science, 20: 1–30.
  8. Saaty TL, 1980. The Analytic Hierarchy Process. McGraw-Hill, New York.
  9. Sante-Riveira, I., Crecente-Maseda, R., and Miranda-Barros. D. 2011. GIS-based planning support system for rural land-use allocation. Computers and Electronics in Agriculture, 63:257–273.
  10. Sarmadian, F., Keshavarzi, A., Rajabpour, B., and Asgari, S. 2011. Application of MCDM methods in Fuzzy modeling of land suitability evaluation. Pp. 25-28. 19th World congress of soil science, Soil solution for changing world. 1-6 August, Brisbane, Australia.
  11. Schoeneberger, P.­J., Wysocki, D.­A., Benham, E.C., and Broderson, W.D. 2006. Field Book for Describing and Sampling Soils. Natural Resources Conservation Service, USDA, National Soil Survey Center, Lincoln, NE. 580p.
  12. Servati, M. 2014. Comparison of Parametric, MicroLESE, Fuzzy Set Theory and Analytical Hierarchy Process for land suitability evaluation of some crops in Khajeh region. PhD Thesis of Soil Science and Engineering Department, University of Tabriz. 248p.
  13. Soil Survey Staff. 1014. Keys to soil taxonomy 12th ed. U.S. Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service, Washington, DC, 360 pp.
  14. Sys, C., Van Ranset, E., and Debaveye, J. 1991a. Land Evaluation, Part I, Principle in Land Evaluation and Crop Production Calculation, International Training Center for Post Graduate Soil Scientists, Ghent Univercity, Ghent., Belgium. 360p.
  15. Sys, C., Van Ranset, E., and Debaveye, J. 1991b. Land Evaluation, Part II, Methods in Land Evaluation. International Training Center for Post Graduate Soil Scientists, Ghent University, Ghent, Belgium. 238p.
  16. Sys, C., Van Ranset, E., Debaveye, J., and Beernaert, F. 1993. Land Evaluation, Part III, Crop Requirements. General Administration for Development Cooperation Place, Brussels, Belgium. 247p.
  17. Tang, H., Debaveye, J., Ruan, D., and Van Ranst, E. 1991. Land suitability classification based on fuzzy set theory. Pedologie, 3: 277-290.
  18. Tzeng, G.H., and Huang, J.J. 2011. Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. Taylor and Francis Group. 76p.
  19. Yasmina, A., Moulay, A., Najmia, AM., Enrico, B., Yasmina, B., Paolo Omar, C., and Aldo, D. 2001. Land evaluation in the province of Ben Slimane, Morocco. Pp. 1-148. Ministry of Foreign Affairs, Istituto Agronomico per L'oltremare, Italy.
  20. Young, A., and Goldsmith, P.­F. 1977 Soil survey and land evaluation in developing countries. Geographical Journal, 143: 67–74.