تأثیر دما و زمان انبارداری بر خواص مکانیکی و رنگ‌ زیتون تلخ و شیرین شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین‌‌های کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا.

2 دانشیار،گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه بوعلی سینا.

3 استادیار، واحد فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی خراسان رضوی.

چکیده

شرایط نگه­داری محصول پس از برداشت و طول دوره انبارداری از عوامل مهمی هستند که بر ویژگی­های کیفی محصولات مانند رنگ و خواص مکانیکی تأثیر به­سزایی دارند. به همین منظور در این پژوهش دو نوع زیتون تلخ و شیرین شده با سود 5/1 درصد جمع­آوری و جهت بررسی تأثیر طول دوره انبارداری مورد آزمایش قرار گرفتند. میوه زیتون در دو دما (شرایط محیطی با دمای 25 و در درون یخچال با دمای 4 درجه سیلسیوس) به مدت سه ماه نگه­داری و در طول این مدت با فواصل زمانی 10 روزه آزمایش­هایی انجام شد. برای تعیین خواص مکانیکی و  رنگ­سنجی از دستگاه آزمایش کشش- فشار و دستگاه رنگ­سنج استفاده گردید. با انجام آزمون فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، تأثیر عوامل مستقل، زمان انبارداری، دمای نگه­داری و نوع زیتون بر خواص اندازه­گیری شده (ضریب برشی، نیروی برشی، انرژی برشی، ضریب کشسانی، نیروی نفوذ، کرنش تسلیم، L*، a*، b*، h و c*) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون­های مکانیکی­­ و رنگ­سنجی نشان داد که با افزایش مدت زمان انبارداری، سفتی، استحکام برشی و سایر خواص مکانیکی زیتون تلخ و شیرین شده افزایش یافت و میزان L* و b* نمونه­ها نسبت به روزهای اول، دهم و بیستم بیشتر شد. نمونه­های تلخ و شیرین نگه­داری شده در دمای 4 درجه سیلسیوس نسبت به نمونه­های مشابه در دمای 25 درجه سیلسیوس دارای سفتی، ضریب کشسانی، ضریب برشی، نیروی برشی و انرژی برشی بیشتر و میزان L*، b* و c* کمتری بودند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of temperature and storage time on mechanical properties and color of sweet and bitter olives

نویسندگان [English]

 • R. Montaghami Rad 1
 • E. Ahmadi 2
 • S. Zarif Neshat 3
چکیده [English]

Introduction Storage conditions of product after harvest and during storage are important factors that affect the quality    parameters of the products such as color and mechanical    properties. The observance of effective issues on the fruit    quality, such as weather conditions, harvest methods, timing of harvesting, temperature of storage and time of storage in    maintaining of olive quality and reduce waste, will be very  effective. Performance of mechanical testing and mechanical and colorimetric properties of products has an important role in study of qualitative and quantitative properties during storage. Moreover, the study of color and mechanical properties of products, such as olive is necessary, for use in machine design for processing and recovery processing lines in order to reduce waste.
Materials and Methods In this study, two types of olives, bitter and sweetened with 1.5% NaOH were harvested and tested to study the effect of storage time on their color and mechanical properties. Olive fruits were stored in two temperatures        (environmental conditions with 25 and refrigerator with 4) for 3 months. During this period, experiments were carried out at the intervals of 10 days. Universal testing machine and color meter devices were used for determining the mechanical properties and the color of olives, respectively. By performing a factorial experiment under completely randomized design, the effects of independent factors including storage time, storage temperature and type of olive on the measured properties (shear modulus, shear force, shear energy, modulus of elasticity,    penetration force, yield strain, L*, a*, b*, h and c*) were     studied.
Results and Discussion The results of analysis of variance for shear modulus showed that the main effect of olive type,     temperature, time of storage and the dual effects of these      parameters were significant at the level of one percent.       Analysis of variance for shear force showed that the effect of type, temperature, time of storage and interaction effects of type× temperature and type× time of storage were significant at the level of one percent. The results of data analysis for shear energy showed that the independent parameters, including the type, temperature, time of storage and the effects of dual and triple of their were significant at the level of one percent.     According to the graphical results, shear modulus and shear energy of any type of olive on the thirtieth day with the fast steep increased. Water surface evaporation, changes in the texture of olive and a sharp drop in humidity are reasons for the sudden increase of shear modulus and shear energy on the thirtieth day. With increasing time of storage, shear strength and other mechanical properties for bitter and sweet olive increased. This result conformed to the results of Lavassani et al and Nanos et al. Analysis of variance of mechanical properties for olive fruit in penetration test showed that the effect of type and interaction effects of type and time of storage on modulus of elasticity were not significant. Analysis of variance of yield strain showed that the only effect of type was significant at the level of one percent. The results of mean comparison with Duncan test showed that during storage, penetration force and modulus of elasticity for bitter and sweet olive increased. This result correlated with the results of De Castro et al. The penetration force, yield strain and modulus of elasticity of sweet olives during storage were higher in comparison to bitter olives. The penetration force and modulus of elasticity of bitter and sweet samples stored at 4 were higher in comparison to the same sample in temperature of 25. This result correlated with the results of Nanos et al. Analysis of variance of              colorimetric properties showed that the interaction effects of type and time of storage on L* were not significant. The effects of type and time of storage on a* and all effects on b* and c* were significant at 1% probability level. The results of mean comparison showed that the brightness and yellow of bitter and sweet samples increased with increasing time of storage compared to the first, tenth and twentieth days. The increase in L* and b* color characteristics correlated with the results of Piga et al. Color characteristics L*, b* and c* of bitter samples in each of the temperatures and days of storage were higher in comparison to sweet samples. In addition, the values of L*, b* and c* of bitter and sweet samples stored at 25 were higher in comparison to the same samples in temperature of 4.
Conclusion The results of mechanical and colorimetric tests showed that by increasing the storage time, stiffness, shear strength and other mechanical parameters increased in both types of olives, and the L* and b* values of the samples were higher in comparison to the first, tenth and twentieth days.   Bitter and sweet samples stored at 4 temperature displayed higher stiffness, modulus of elasticity, shear modulus, shear force and shear energy values and lower L*, b* and c* in   comparison with the same samples stored at 25 temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Colorimetric
 • Mechanical properties
 • Olive fruit
 • Storage
 • Temperature
 1. Agar, T., Hess-Pierce, B., and Kader, A. 1999. Identification of optimum preprocessing storage conditions to maintain quality of black ripe Manzanillo olives. Postharvest Biology and Technology, 15:53-64.
 2. Akbarnia, A. 2007. Determination and comparison of the compressive strength of four varieties of common olives in Iran. Ph.D thesis. Faculty of Agriculture.    Tehran University, Department of Mechanic̕ s of Agricultural Machinery. (In   Persian with English abstract).
 3. Arroyo-López, F. N., Bautista-Gallego, J., Durán-Quintana, M. C., and Rodríguez-Gómez, F. 2008. Improvement of the storage process for cracked table olives. Journal of Food Engineering, 89: 479-487.
 4. Cheraghi-Dehdezi, S., and Hamdami, N. 2012. Effect of storage at different temperatures on moisture content, total soluble solids, acidity and pH of dates (Kabkab variety). Food Science Research, 22: 131-140. (In Persian with English abstract).
 5. Darvishiyan, M. 1997. Olive. Agricultural Education Publish, Iran. 295 p.
 6. De Castro, A., Garcia, P., Romero, C., Brenes, M., and Garrido, A. 2007. Industrial implementation of black ripe olive storage under acid conditions. Journal of Food Engineering, 80: 1206-1212.
 7. Ghamari, B., Rajabipour, A., Borgheari, A.M., and Sadeghi, H. 2010. Some physical properties of olive. Agricultural Engineering International, CIGR Journal, 12(2): 104-110.
 8. Gonzalez-Montellano, C., Fuentes, J.M., Ayuga-Tellez, E., and Ayuga, F. 2012. Determination of the mechanical properties of maize grains and olives required for use in DEM simulations. Journal of Food Engineering, 111: 553-562.
 9. Jafarian, M., Sadrnia, H., and Aghkhani, M.H. 2013. Study the effect of CaCl2.2H2O concentration on some mechanical properties of apple during storage. Agricultural Machinery, 3(2): 133-143. (In Persian).
 10. Kilickan, A., and Gu¨ner, M. 2008. ­Physical properties and mechanical behavior of olive fruits (Oleaeuropaea L.) under compression loading. Journal of Food   Engineering, 87: 222-228.
 11. Lavasani, S., Afkari, A.H., and Golmahammadi, A. 2008. The study of effect of the size and duration time of after harvest on the physical and mechanical properties of olive fruit in the common varieties. 5th National Agricultural Machinery Engineering Congress, Mashhad, Iran. (In Persian). 
 12. Masoudi, H., Tabatabaeefar, A., and Borghei, A.M. 2006. Mechanical properties of three varieties of apples after five months storage. Agricultural Engineering Research, 7: 61-74. (In Persian with English abstract).
 13. Mohsenin, N.N. 1986. Physical properties of plant and animal materials: struture, physical characteristics and mechanical properties. 2nd ed. Gordon Breach Science Publish, New York. 891 p.
 14. Nanos, G.D., Kiritsakis, A.K., and Sfakiotakis, E.M. 2002. Preprocessing storage conditions for green Conservolea and Chondrlia table olives. Postharvest Biology and Technology, 25: 109-115.
 15. Piga, A., Del-Caro, A., Pinna, I., and Agabbio, M. 2005. Anthocyanin and colour evolution in naturally black table olives during anaerobic processing. LWT-Food Science and Technology, 38: 425-429.
 16. Ramírez, E., Gandul-Rojas, B., Romero, C., Brenes, M., and Gallardo-Guerrero, L. 2015. Composition of pigments and colour changes in green table olives related to processing type. Food Chemistry, 166: 115-124.
 17. Razavi, M., and Akbari, R. 2006. Biophysical properties of agriculture products and food materials. Mashhad University Publications, Iran. 303 p.
 18. Romero, C., Brenes, M., Garcia, P., and Garrido, A. 1998. Effect of amino acids on the chemical oxidation of olive o-diphenols in model systems. Food Chemistry, 63: 319-324.
 19. Tabatabaie, M. 1995. Olive and olive oil. Scientific Institution of Olive Culture, Iran. 399 p.