تعیین شاخص های اجتماعی و فنی- مکانیزاسیون با استفاده از روش منطق فازی و الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه- دانشجوی سابق دکتری دانشگاه تهران

2 استادگروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استاد گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4 استادیارگروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه

5 کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

عوامل اجتماعی، اقتصادی و فنی علاوه بر عوامل محیطی، خاک، آب و هوا در عملکرد محصول و موفقیت در کشت آن مؤثر می باشند. اهداف این تحقیق، ارائه دو مدل فازی برای تعیین شاخص­های اجتماعی و فنی- مکانیزاسیون برای محصول گندم آبی و بهینه­سازی قوانین و توابع عضویت فازی بود. بر این اساس، داده­های سن، تجربه و سطح تحصیلات کشاورزان به عنوان ورودی های مدل فازی اجتماعی و داده های دسترسی به منبع آب، جاده، سیلو، نیروی کارگری، تراکتور-ماشین ها و همچنین تجهیزات خاک ورزی حفاظتی به عنوان ورودی های مدل فازی فنی-مکانیزاسیون بودند. برای طراحی مدل ها از سامانه استنتاج فازی ممدانی استفاده شد و قوانین آن توسط دانش متخصص مکانیزاسیون نوشته شد. ضریب تعیین شاخص بهدست آمده در مدل فازی اجتماعی و مدل فازی فنی- مکانیزاسیون، قبل از بهینه سازی قوانین فازی به ترتیب 11/0 و 51/0 بدست آمد. مقادیر پس از بهینه سازی قوانین فازی توسط الگوریتم ژنتیک به 50/0 و 71/0 به ترتیب برای مدل های اجتماعی و فنی-مکانیزاسیون افزایش یافت. این نتایج نشان داد که بهینه سازی قوانین فازی تأثیر قابل توجهی بر نتیجه مدل داشت؛ همچنین برنامه ای در نرم افزار متلب برای انتخاب بهترین نوع توابع عضویت در مجموعه های فازی متغیرهای ورودی نوشته و اجرا شد که مقدار ضریب تعیین از 14/0تا 51/0 و از 1/0 تا 73/0 به ترتیب برای مدل های اجتماعی و فنی- مکانیزاسیون تغییر نمود. این نتایج نیز نشان داد که انتخاب نوع توابع عضویت مجموعه­های فازی اهمیت به­سزایی در دقت مدل دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Social and Technical- Mechanization Indices using Fuzzy Logic and Genetic Algorithm

نویسندگان [English]

 • L Naderloo 1
 • R alimardani 2
 • M Omid 2
 • F Sarmadian 3
 • H Javadikia 4
 • M. Y Torabi 5
چکیده [English]

Introduction: Social, technical and economic factors in addition to environmental, soil and climate factors affect crop yield and cultivation. This study was implemented to know the impact of age, experience and literacy level of farmers as social factors and access to water supply, roads, silo, labor, tractors and machinery and conservation tillage as technical-mechanization factors on crop yield. Fuzzy rule-based inference system converts the complex decision-making problems to the smaller criteria and makes easier the multi-criteria evaluation process. So we decided to use fuzzy approach to modeling the social and technical-mechanization indices. The main disadvantage of fuzzy systems is their inability to learn. So, the optimization of fuzzy systems is the most important step in its implementation. Genetic algorithm (GA) approach is used as a complementation of fuzzy model to optimize fuzzy rules. One method to optimize the fuzzy rules is Pittsburgh method in GA. In this method, one gene is used for every rule and the gene value finds out the rule.The kind of membership function will have a great impact on the result. The kinds of membership function for fuzzy sets involve triangular, trapezoidal, generalized bell, Gaussian, Gaussian combination, Sigmoidal, product of two sigmoidal, difference between two sigmoidal, Π, Z and S shapes. The objectives of this study are: 1- providing two fuzzy models for the social and technical-mechanization indices for wheat production 2- optimizing the fuzzy rules and the type of membership function for the fuzzy set.
Materials and Methods: Fuzzy toolbox of MATLAB software ver. 7.8.0 (R2009a) was used to design fuzzy model. Fuzzy inference system (FIS) used in this study was Mamdani type that is based on if-then rules. The age, experience and literacy level of farmers were selected as input data for fuzzy social model. Access to water supply, roads, silage, labor, tractors and machinery and conservation tillage equipment were selected as input data for fuzzy technical-mechanization model. Mamdani fuzzy inference system was used to design models. Fuzzy rules were written by a mechanization expert knowledge. To correct written rules, the method of Pittsburgh in GA was used to optimize the fuzzy rules for all FISs. Then, a program was written in MATLAB software to get the best combination of membership functions to achieve the best result. The program tested 24 kinds of combined membership functions for medial and side fuzzy sets of input variables. The result was the best when the relationship between obtained index and crop yield had the highest value of the correlation coefficient (R2), minimum value of mean square error (MSE) and mean absolute error (MAE). So the fuzzy-GA model will produce the social and technical-mechanization indices while the fuzzy rules of model have been optimized and the best combination of membership functions has been selected.
Results and Discussion: The coefficients of determination were obtained 0.11 for fuzzy social model and 0.51 for technical-mechanization model before optimization of fuzzy rules. The error of fitness function decreased with rising generation numbers of GA until the best answer was obtained. After optimization of fuzzy rules by genetic algorithm, these values ​​increased to 0.50 and 0.71 for the fuzzy social and technical-mechanization models, respectively. This result showed that optimizing the fuzzy rules had a significant impact on results of models. After implementation of the written program, to select the best type of membership functions for fuzzy input variables, coefficient of determination varied from 0.14 to 0.51 and 0.1 to 0.73 for the fuzzy social and technical- mechanization models, respectively. This result showed that the effect of social factors on wheat yield was less than technical-mechanization factors and yield can be predicted by technical-mechanization factors with more accuracy than social factors.
In the social model for input of experience, the lowest MSE and the highest R2 belong to a FIS with three fuzzy sets and S, Π and Z-shaped membership functions for the right, medial and left fuzzy sets, respectively. In the technical model for input of road availability, the lowest MSE and the highest R2 belong to a FIS with three fuzzy sets and s, trapezoid and z- shaped membership functions for the right, medial and left fuzzy sets, respectively. These results showed that the type of membership functions for fuzzy sets had considerable importance for the accuracy of the model.
Conclusion: It can be concluded that the accuracy of the fuzzy model with optimized rules by GA and the best type of membership function for fuzzy sets are considerable. Effect of technical-mechanization factors on wheat yield was more than social factors. This result also showed the strength of fuzzy–GA method in modeling of such issues.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Index
 • Technical and Mechanization
 • Fuzzy Rules
 • Optimization
 • Membership function
 1. Alireza, M. 2007. Introduction to genetic algorithms and its applications. Naghoos Andisheh publisher, Tehran. (in Persian)
 2. Ceballos- Silva, A., and Lopez- Blanco, J. 2003. Delineation of suitable areas for crop using a MultiCriteria Evaluation approach and land use/cover mapping: a case study in Central Mexico. Agricultural Systems, 77(2): 117-136.
 3. Cordón, O., Gomide, F., Herrera, F.,  Hoffmann, F., and Magdalena, L. 2004. Ten years of genetic fuzzy systems: Current framework and new trends. Fuzzy Sets and Systems, 41: 5-31.
 4. Cordon, O., Herrera, F., Hoffmann, F., and Magdalena, L. 2002. Genetic Fuzzy Systems: Evolutionary tuning and learning of fuzzy knowledge base. Advances in Fuzzy System-Applications and Theory, 19: 89-93.
 5. Dent, D., and Young, A. 1981. Soil survey and land evaluation. George Allen and Unwin Limited, London.
 6. Ghahdarijani, M.R. 2007. Determining the energy consumption of wheat and potatoes at different levels of cultivation in the West of Isfahan, MS Thesis, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran. (in Persian)
 7. Goldberg, D. 1989. Genetic Algorithms in search, optimization, and machine learning. Addison-Wesley.
 8. Jang, J.S.R., Sun, C.T., and Mizutani, E. 1997. Neuro-Fuzzy and soft computing: A computational approach to learning and machine intelligence, Prentice Hall.
 9. Jiao, L., and Liu, Y. 2007. Model of land suitability evaluation based on computational intelligence, Geo- spatial Information Science, 10(2): 151-156.
  1. Mamdani, E.H., Assilian, S. 1975. An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. International Journal of Man-Machine Studies, 7: 1–13.
  2. MATLAB. 2010. The Mathworks Inc, Fuzzy TOOLBOX, MATLAB software.
  3. Miranda, J.I. 2001. Multicriteria analysis applied to the sustainable agroculture problem. International Journal of Sustainable Development Eorld Ecology, 8: 67-77.
  4. Perveen, M.F., Nagasawa, R., Ahmed, A.C., Uddin, M.I., and Kimura, R. 2008. Integrating biophysical and socio-economic data using GIS for land evaluation of wheat cultivation: A case study in north-west Bangladesh. Journal of Food Agriculture and Environment, 6(2): 432-437.
  5. Pham, D.T., Karaboga, D. 1991. Optimum design of fuzzy logic controllers using genetic algorithm. Journal of Systems Engineering, 1: 114-118.
  6. Prakash, T.N. 2003. Land suitability analysis for agricultural crops: a fuzzy multicriteriadecision making approach. M.Sc. thesis. International Institute for Geo-information Science and Earth Observation. India.
  7. Sattler, C., Nagel, U.J., Werner A., and Zander, P. 2010. Integrated assessment of agricultural production practices to enhance sustainable development in agricultural landscapes. Ecological Indicators, 10: 49–61.
  8. Shajari, S., Solhjo, A.A., Amin, H., Jamali, M.R., Khogar, Z., Taghizade, M. Dehghanian, S.E., Mansoori, B. and Zareh, E. 2003. Study of affecting factors on production and productivity of wheat farmers in Fars province. Research project of Agricultural Jahad Organization in Fars province, approved by the Working Group of Research and Technology. Fars Province. (in Persian).
  9. Sita Devi, K., and Ponnarasi, T. 2009. An economic analysis of modern rice production technology and its adoption behaviour in Tamil Nadu. Agricultural Economics Research Review, 22: 341-347.
  10. Snedecor G.W. and Cochran W.G. 1989. Statistical methods. 8th ed. US: Iowa State Press.
  11. Soltanmohammadi, H., Osanloo, M., and Aghajani, A.B. 2009. Deriving preference order of post- mining land- uses through MLSA framework: application of an outranking technique. Environmental Geology , 58: 877-888.
  12. Triantafilis, J., Ward, W.T., and McBratney, A.B. 2001. Land suitability assessment in the Namoi Valley of Australia, using a continuous model. Amsterdam Journal of Soil Research, 39: 273-290.
  13. Van Noordwijk, M., Susswein, P.M., Palm, C., Izac, A., and Tomich, T.R. 2001. Problem Definition for Integrated Natural Resource Managements in Forest Margin of the Humid Tropics: Characterisation and Diagnosis of Land-Use Practices. Lecture Note 1. ICRAFT South Asia, Bogor.
  14. Xu, B., Dale, D.S., and Huang, Y. 2002. Cotton Color Classification by Fuzzy Logic. Textile Research Journal, 72 (6): 504-509.
  15. Zimmermann, H. 1996. Fuzzy Set Theory and It’s Applications (Third Edition ed.). Kluwer Academic Publishers. Boston, USA.