بررسی کارایی و سطوح مناسب ورمی کمپوست و کمپوست زباله شهری در جذب عناصر غذایی و عملکرد کلزا تحت شرایط تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به منظور تعیین کارایی و سطوح مناسب مصرف کودهای زیستی کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست بر دسترسی گیاه کلزا به عناصر غذایی، رشد و عملکرد آن تحت شرایط تنش خشکی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. تیمارها عبارتند از آبیاری در سه سطح: بدون تنش، تنش ملایم و تنش شدید و سطوح مختلف کمپوست و ورمی کمپوست در پنج سطح شامل: عدم کاربرد کود زیستی (شاهد)، کاربرد دو و چهار درصد کمپوست زباله شهری و کاربرد دو و چهار درصد ورمی کمپوست بودند. نتایج نشان داد که اثر سطوح آبیاری و کود زیستی بر جذب عناصر، رشد و عملکرد گیاه معنی دار بود، همچنین اثر متقابل آبیاری در کود زیستی نیز برای تمامی صفات به جز نیتروژن و روی معنی دار شد. نتایج مقایسه میانگین نیز نشان داد که تنش ملایم و شدید باعث کاهش درصد نیتروژن، فسفر، آهن، و عملکرد دانه کلزا و افزایش درصد پتاسیم و سدیم در اندام هوایی نسبت به بدون تنش گردید. تیمار چهار درصد ورمی کمپوست در شرایط بدون تنش، تنش ملایم و شدید سبب افزایش زیتوده، عملکرد و جذب عناصر غذایی به جز عنصر روی نسبت به سایر تیمارها شد. در کل می توان نتیجه گرفت که کودهای زیستی و بویژه ورمی کمپوست نقش مثبتی در رشد و عملکرد گیاه در شرایط تنش خشکی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Appropriate Levels of Vermicompost and Municipal Solid Waste Compost on Nutrient Uptake and Yield of Canola under Drought Stress Conditions

چکیده [English]

In order to determine the efficiency and appropriate levels of two biofertilizers including municipal solid waste compost and vermicompost on improving nutrient availability, growth and yield of canola under drought stress conditions, an experiment was conducted as factorial arrangement based on randomized complete block design with four replications. Treatments consisted of three levels of drought stress, including no stress, mild stress and severe stress conditions, and biofertilizer combination in five levels including control, application of municipal solid waste compost at two and four percent levels and application of vermicompost at two and four percent. Results showed that the effect of stress and biofertilizer levels on nutrient uptake, growth, and yield was significant. The interaction of drought stress and biofertilizer had significantly affected all traits except nitrogen and zinc percent. The results of mean comparison indicated that the mild and severe stress significantly reduced nitrogen, phosphorous, iron percentage and grain yield of canola and increased potassium and sodium percentage in shoot in comparison with the control group. Application of four percent vermicompost resulted in an increase in biomass, yield and nutrient uptake except zinc, under no stress, mild and severe drought stress compared to other biofertilizer treatments. Overall, it could be concluded that biofertilizers, especially vermicompost, positively affected plant growth under drought stress conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compost
  • Nutrient uptake
  • Vermicompost
  • Water Stress