اثرات شوری آب آبیاری، نیتروژن و محلول‌پاشی با کلرورکلسیم بر عملکرد و شاخص-های رشد گیاه فلفل (Capsicum annuum L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به منظور بررسی تأثیر شوری آب آبیاری، نیتروژن و محلول‌پاشی با کلرورکلسیم بر شاخص‌های رشد و عملکرد گیاه فلفل آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار  و در هر تکرار سه عدد گلدان در سال 1389 به صورت گلخانه‌ای در مرکز تحقیقات کشاورزی زنجان اجرا شد. در این مطالعه چهار سطح شوری (7/0، 5/1، 3 و 6 دسی زیمنس بر متر) از منبع کلرورسدیم، چهار سطح نیتروژن (صفر، 75، 150، 300 میلی‌گرم در کیلوگرم) از منبع اوره و دو سطح محلول‌پاشی (عدم محلول‌پاشی و محلول‌پاشی با غلظت دو گرم در لیتر از منبع کلرورکلسیم ) مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که شوری بر عملکرد، تعداد میوه، طول و قطر میوه، وزن خشک ریشه، ارتفاع بوته و وزن خشک برگ و میوه تأثیر معنی‌داری داشت و با افزایش سطوح شوری این فاکتورها کاهش یافتند. با افزایش سطوح نیتروژن، عملکرد و شاخص‌های رشد گیاه افزایش یافتند اگرچه نیتروژن بر طول و قطر میوه تأثیر معنی‌داری نداشت. محلول­پاشی با کلرورکلسیم بر عملکرد و شاخص‌های رشد گیاه تأثیر معنی‌داری نداشت. اثر متقابل شوری و نیتروژن بر میزان عملکرد فلفل تأثیر معنی‌داری در سطح یک درصد ایجاد کرد، به طوری که در شوری های 7/0 و 5/1 دسی زیمنس بر متر با افزایش سطوح نیتروژن مصرفی عملکرد افزایش یافت، ولی در شوری 3 دسی زیمنس بر متر با افزایش سطوح نیتروژن مصرفی تا سطح 150 میلی‌گرم در کیلوگرم، عملکرد افزایش و با مصرف بیش تر آن کاهش یافت. در شوری 6 دسی زیمنس بر متر نه تنها عملکرد با مصرف نیتروژن افزایش نیافت؛ بلکه این صفت نسبت به تیمار شاهد کاهش قابل توجهی داشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Irrigation Water Salinity, Nitrogen and Foliar Application of Calcium Chloride on Yield and Growth Indices of Pepper

چکیده [English]

To study the effects of irrigation water salinity, nitrogen, and foliar application of calcium chloride on yield and growth indices of pepper, a factorial pot experiment was carried out in Znajan Agricultural Research Center in 2010 using a completely randomized design and three replications. In this experiment, four levels of nitrogen (0, 75, 150 and 300 mg/kg), four levels of salinity (0.7, 1.5, 3 and 6 dS/m) and two levels of foliar spray (with and without spray) were used. Analysis of variance showed that the effects of salinity were significant on yield, number of fruit, length and diameter of fruit, dry weights of root, plant height and dry weights of leaf and fruit, and these parameters decreased as the salinity levels increased. Yield and growth indices of pepper plant increased as the nitrogen levels increased, but fruit length and diameter were not affected by nitrogen application. Foliar application of calcium chloride was not effective on growth indices of pepper under saline conditions. But interactive effects of salinity and nitrogen was significant on plant yield. When the salinity levels of treatments were 0.7 or 1.5 dS/m, the plant yield increased as the nitrogen levels increased. However under the salinity levels of 3 dS/m, the plant yield increased when the nitrogen levels did not exceed 150 mg/kg. At higher salinity level (6 dS/m), application of nitrogen decreased the plant yield as compared to control. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foliar spray
  • Nitrogen
  • Pepper
  • Salinity