بررسی واکنش های جذبی آفت کش لیندین در رسوبات رودخانه ی کارون (بازه اهواز-خرمشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سموم پس از کاربرد میتوانند بهوسیلهی آبشویی به آبهای زیرزمینی و از طریق روان آب های تولیدی به آبهای سطحی برسند و رسوبات رودخانه ها مقصد نهایی این مواد میباشند. هدف از این تحقیق تعیین پتانسیل جذب رسوبات رودخانه کارون برای آفتکش لیندین و همچنین بررسی نقش برخی پارامتر های فیزیکی و شیمیایی رسوبات در میزان جذب لیندین بود. نمونه برداری از آب و رسوبات رودخانه در دو فصل پر آبی و کم آبی از پل پنجم اهواز تا خرمشهر انجام شد. نتایج نشان داد شوری آب و رسوبات رودخانه کاروناز اهواز به سمت خرمشهر روند افزایشی مشهودی را داشت. رسوبات دارخوین دارای بیش ترین درصد ماده آلی(45/2) و درصد رس (8/30) و پل پنجم اهواز دارای کم ترین درصد ماده آلی و رس به ترتیب 49/0 و 1/2 را دارا هستند. ضریب جذب معادله فروندلیچ  (kf)لیندین در رسوبات دارخوین بیش ترین ( 5/195میلی گرم بر کیلو گرم) و در ایستگاه پل پنجم اهواز کم ترین میزان ( 5/81 میلی گرم بر کیلو گرم) بود. همچنین بیش ترین و کم ترین ضریب حداکثر جذب معادله لانگ مویر (b) در رسوبات به ترتیب مربوط به دارخوین ( 340 میلی گرم بر کیلو گرم) و پل پنجم اهواز (140 میلی گرم بر کیلو گرم) شد. در ضمن ارتباط معنیداری بین میزان جذب لیندین با درصد مواد آلی و رس رسوبات به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adsorption Behavior of Lindane Pesticide in Karoon River Sediments: the Region of Ahvaz–Khorramshahr

چکیده [English]

Pesticides application can be leached to ground water or throughout runoff reach to water surface. The adsorption behavior of the river sediment with the pesticides has a significant influence on the environmental quality of a river. The objective of this research was to study the sorption isotherms of lindane pesticide on sediments of Ahvaz fifth bridge, Darkhoin and Khorramshahr hydrometric stations in two low water and high water seasons. Also, the effect of some chemical and physical properties on adsorption capability of sediments was investigated. The water and sediment samples used in this research were collected from downstream of the Karoon River. The results showed the salinity of water and sediments of the river in both seasons increased from Ahvaz to Khorramshahr. The highest percentages of OM and clay were 2.45 and 30.8, respectively, for Darkhoin and the lowest were 0.49 and 2.1 for Ahvaz fifth bridge station. The kf value of Lindane for Darkhoin sediments (195.5 mg/kg) was found to be highest and the lowest kf value (81.5 mg/kg) was observed in Ahvaz fifth bridge station. Langmuir b value for lindane was found to be 340 and 140 mg/kg for Darkhoin and Ahvaz fifth bridge station, respectively. Significant correlation was found between clay and organic matter percentage of sediments and amount of lindane adsorption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lindane
  • Karoon
  • adsorption
  • Freundlich
  • Langmuir
  • Gas chromatography