مقادیر و دفعات کاربرد لجن فاضلاب بر میزان غلظت قابل جذب برخی عناصر کم نیاز کاتیونی در گیاه دارویی نعناع (Mentha Pipperata

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

برای مطالعه اثر کاربرد لجن فاضلاب بر میزان عناصر کم مصرف خاک و میزان غلظت این عناصر در اندام های گیاه نعناع (Mentha Pipperata آزمایشی در قالب طرح کرت های خرد شده با پایه بلوک های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی ساری در سه تکرار در سال 1388 انجام شد. تیمار کودی به عنوان فاکتور اصلی در پنج سطح شامل (T1= شاهد، T2تلفیق 20 تن لجن فاضلاب در هکتار و 2/1 کودشیمیایی،T3= 20 تن لجن فاضلاب در هکتار، T4= تلفیق 40 تن لجن فاضلاب در هکتار و 2/1 کود شیمیایی، T5= 40 تن لجن فاضلاب در هکتار) و سال های مصرف کود به عنوان فاکتور فرعی در شش سطح، A=یکسال کوددهی، B=دو سال نا متوالی کوددهی، C=دو سال متوالی کوددهی، D= سه سال نا متوالی کوددهی، E= سه سال متوالی کوددهی و F= چهار سال متوالی کوددهی بود. تیمارهای کودی قبل از کاشت اعمال شدند. نتایج به دست آمده نشان داد با افزایش سطوح و دفعات مصرف لجن فاضلاب، میزان غلظت قابل جذب عناصر میکرو در خاک و همچنین میزان غلظت این عناصر در گیاه نعناع افزایش یافت و بیش ترین آنها در تیمار 40 تن لجن فاضلاب در هکتار که سه سال و بیش تر مصرف گردیده مشاهده شد. اثرات متقابل سال های مصرف و تیمارهای کودی نیز بر میزان قابل جذب عناصر کم مصرف به جز منگنز در خاک و ریشه گیاه دارای اختلاف معنی داری بود در صورتی که در برگ گیاه فقط بر میزان منگنز اثر معنی داری داشت و بر میزان غلظت سایر عناصر کم مصرف فاقد اختلاف معنی دار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Sewage Sludge Application on the Amount of Micro Elements in Soil and Absorption in Medical Plants Mint (MenthaPipperata)

چکیده [English]

In order to investigate the effect of Sewage Sludge (SS) application on  the amount of micro elements in soil and absorption of these elements in plant organs of medical plants mint (MenthaPipperata), an experiment was carried out in split plot based on a complete randomized block design in three replications in the field of the University of Agricultural Sciences and Natural Resources of Sari. Five levels of fertilizer treatments (T1= control, T2= 20 tons per hectare mix SS and 1/2 fertilizer, T3= SS 20 tons per hectare, T4= 40 tons per hectare mix SS and 1/2 fertilizer and T5= SS 40 tons per hectare) and six levels of fertilizer years one year fertilizer (1385), two unconsecutive years fertilizer (1385 and 1387), two consecutive years fertilizer (1385 and 1386), three unconsecutive years fertilizer (1385, 1386, 1388), three consecutive years fertilizer (1385, 1386 and 1387) and four consecutive years fertilizer (1385, 1386, 1387 and 1388) were considered. The fertilizer treatments were carried out before planting in the land. The results of these tests showed that as the level of consumption and Sewage Sludge increased, the amount of absorbent micro-elements in the soil and the concentration of these elements in the mint plant increased. Most of too the micro-dements were observed in the 40 tons/ha treatment of SS in three consecutive years with more consumption compared to others. The interaction between the years of fertilizer consumption and fertilizer treatment on the rate of absorbent micro-elements except Mn in the soil and root of mint were significantly different, where, as, in the plant leaves, the interactions had a significant effect on the amount of Mn, but no significant effect was observed in the absorption rate of Cu, Fe and Zn.