اثر تردد ماشین‌های برداشت بر فشردگی خاک‌های مزارع نیشکر جنوب غربی خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به منظور بررسی اثر تردد ما‌شین‌های برداشت نیشکر در رطوبت‌های مختلف بر تغییرات جرم مخصوص ظاهری و شاخص مخروطی خاک در شرایط آب و هوایی مزارع خوزستان، این آزمایش به صورت پیمایشی در 10 مزرعه در کشت و صنعت دعبل خزائی اهواز در سال زراعی 85-84 اجرا گردید. در این آزمایش از دو نوع دروگر نیشکر آستافت چرخ لاستیکی و نیم‌زنجیری جهت برداشت نیشکر با وزن 14 تن و همچنین تراکتور مدل MF مدل 399 و دو نوع سبد حمل کششی آن به وزن‌های 10 تن و 18 تنی هر دو با دو محور جهت حمل بار استفاده گردید. قبل و بعد از انجام آزمایش، جرم مخصوص ظاهری خاک در سه عمق 5-0، 35-30 و 65-60 سانتی‌متر و شاخص مخروطی خاک از سطح خاک تا عمق 80 سانتی‌متر اندازه‌گیری گردید. نتایج بیش ترین مقدار افزایش جرم مخصوص ظاهری خاک در عمق 5-0 سانتی‌متر با 69/6 درصد نشان داد. در عمق 5-0 سانتی‌متر دروگرهای نیم‌زنجیری با 7/7 درصد افزایش در جرم مخصوص ظاهری خاک با احتمال 95 درصد تأثیر بیش تری درافزایش این شاخص در مقایسه با دروگر چرخ لاستیکی با 87/4 درصد داشت. اما در عمق 65-60 سانتی‌متر دروگر چرخ لاستیکی با افزایش 89/5 درصد در جرم مخصوص ظاهری خاک در سطح 5 درصد افزایش بیش تری را در جرم مخصوص ظاهری خاک نسبت به دروگر نیم‌زنجیری نشان داد. تغییرات جرم مخصوص ظاهری خاک در هر دو سبد حمل مشابه بود. نتایج نشان از حساسیت شدید شاخص مخروطی خاک به رطوبت داشت به ‌گونه‌ای که در دروگرهای نیم‌زنجیری که رطوبت مزارع نزدیک به ظرفیت مزرعه‌ای بود، تغییر شاخص مخروطی خاک معنی‌دار بود. به طور مشخص در تیمار دروگر نیم‌زنجیری و سبد 18 تنی و در عمق 80-60 سانتی‌متر تیمار دروگر نیم‌زنجیری و سبد 10 تنی در سطح احتمال 5% معنی‌دار بودند؛ اما در بقیه تیمارها و اعماق تفاوت‌ها معنی‌دار نبود.

عنوان مقاله [English]

Effect of Sugarcane Harvest Machinery Traffic on Soil Compaction in South West of Khuzestan

چکیده [English]

In order to study the effects of sugar cane harvest machinery traffic on bulk density and cone index variation, a survey was conducted in 10 farms of Deabel Khozaiee sugarcane agro-industrial company, Ahvaz, in 2006. In this experiment, two types of harvesters including wheel half track and tire wheels with 14 tons of weight, versus two types of tractor and basket transporters, with 10 and 18 tons of weight, both with two axles were used. Soil bulk density was measured in 3 depths (0-5, 30-35, 60-65 cm) and cone index was determined at 80 cm depth. Results revealed increased soil bulk density at all depths. The highest amount of increase of soil bulk density with 6.69% was measured in 0-5 cm depth. Half track harvester increased bulk density more than wheel type harvester, but at 60- 65 cm depth wheeled harvester with 5.89% increase was higher than half truck harvester. Variation of soil bulk density in both transporters was not significant at any depth. Results showed that cone index measurement was only greater for half truck harvester treatment where soil moisture was near field capacity. Cone index for half truck and 18 ton transporter at 60-80 cm depth was significantly greater (p≤ 5%), but for other treatments and depth variations, it did not show any significant difference. Generally, results showed greater use of harvesters and wheel half trucks and harvest at low soil moisture could reduce sugar cane field compaction problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Harvest
  • Sugarcane
  • bulk density
  • Cone index