نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

2 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران

3 عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گیلان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه اثر سطوح مختلف کود زیستی شامل باکتری‌های آزادزی تثبیت کننده نیتروژن آزوسپیریلوم و ازتوباکتر به تنهایی یا به صورت تلفیقی، به همراه باکتری‌های محرک رشد گیاه سودوموناس فلورسنس و باسیلوس سابتیلیس در ترکیب با پنج سطح کود نیتروژنه بر ویژگی‌های رشد و عملکردی گیاه گندم بود. آزمایش به صورت فاکتوریل، شامل کود زیستی و مقادیر مختلف کود نیتروژن در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. در پایان دوره رشد گیاه صفات تعداد سنبله، تعداد دانه، عملکرد گیاه، نسبت وزن دانه به کاه، عملکرد کاه و درصد نیتروژن دانه اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد در اثر اصلی کود زیستی، بیشترین تأثیر را کود زیستی حاوی ازتوباکتر، آزوسپیریلوم ، سودوموناس و باسیلوس سابتیلیس داشته، و به ترتیب 8، 5/22، 5/26 و 3/23 درصد مقادیر صفات نیتروژن دانه، تعداد سنبله، عملکرد کاه و عملکرد گیاه را نسبت به گیاه شاهد افزایش داد. در اثر اصلی کود شیمیایی بر صفات مورد بررسی اگر چه سطح کودی 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص بیشترین مقدار را داشته ولی تفاوت معنی داری با سطح کود 75 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص نشان نداد. در اثر متقابل هم برهم کنش کود زیستی حاوی ازتوباکتر، آزوسپیریلوم ، سودوموناس و باسیلوس سابتیلیس با 75 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بالاترین مقادیر را به خود اختصاص داد و توانست به ترتیب 25، 4/100، 5/53، 6/100 و 6/92 درصد صفات تعداد دانه، تعداد سنبله، نیتروژن دانه، عملکرد کاه و عملکرد گیاه را نسبت به گیاه شاهد افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Bio fertilizer and Nitrogen on the Yield and Yield Components of Wheat in Greenhouse Condition

نویسندگان [English]

  • A.R. Fallah Nosratabad 1
  • S. Momeni 2
  • S. Shariati 3

1 Assistant Professor, Soil and Water Research Institute, Tehran, Iran

2 Former M.Sc. student of Islamic Azad University of Karaj, Alborz, Iran

3 Member of Young Researchers and Elite Club, Islamic Azad University of Rasht, Gilan, Iran

چکیده [English]

The present investigation was designed to compare the effect of combination biofertilizer of nitrogen fixing free-living bacteria and plant growth promoting bacteria of Azotobacter. It also aimed to compare the effect of Azospirillum alone and in combination with other plant growth promoting bacteria of Pseudomonas fluorescens and Bacillus subtilis with five nitrogen fertilizer levels on the wheat growth indices and yield.The experiment including biofertilizer and different amounts of nitrogen fertilizer was carried out as factorial in completely randomized design with three replications. At the end of plant growth period, some plant indices such as spike and grain number, crop yield, grain to straw weight ratio, straw yield, and grain nitrogen percentage were measured. The results showed that in the simple effect of bio fertilizer, the most effective factor was related to the biofertilizer consortium containing Azotobacter, Azosprillum, Pseudomonas and Baillus subtilis which respectively increased 8, 22.5, 26.5 and 23.3 % the amounts of grain nitrogen, spike number, straw yield and plant yield in comparison with control treatment. Although in the simple effect of chemical fertilizer on studied indices, 100 kg/ha of nitrogen had the most effect, it didn’t demonstrate any significant difference in comparison with the fertilizer level of 75 kg/ha. The highest amounts of measured indices were related to the interaction of bio fertilizer including Azotobacter, Azosprillum, and Pseudomonas and Bacillus subtilis with nitrogen level of 75kg/ha that could respectively increase 25, 100.4, 53.5, 100.6 and 92.6% of grain and spike number, the nitrogen content of grain, straw and plant yield compared to control plant.


کلیدواژه‌ها [English]

  • growth promoter rhizobacteria
  • bio fertilizer
  • yield of Wheat