نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

2 استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استاد‌یار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

ریز­جاندارن در فراهم سازی عناصر غذایی برای گیاه و تکامل خاک، کارایی ویژه­ای دارند. این بررسی برای شناخت پیامد کاربرد دو سویه باکتری Bacilluscereus بر آزاد­سازی پتاسیم و آهن از کانی­های میکایی انجام شد. آزمایشفاکتوریلدر قالبطرحکاملاًتصادفی با دو گونه کانی (فلوگوپیت و موسکویت)، دو سویه باکتری (PTCC 1247 و PTCC 1665) و شاهد و هشت زمان در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که آزاد­سازی پتاسیم و آهن بسته به سویه باکتری و گونه کانی ناهمانند است. سویه PTCC1665 پتاسیم بیشتری آزاد نمود. پتاسیم آزاد­شده در تیمار مایه زنی شده با سویه  PTCC 1665 در برابر سویه PTCC 1247و تیمار شاهد بیشتر بود. آهن آزاد شده در آغاز آزمایش افزایش یافت، با گذشت زمان روند کاهشی شد و دوباره روند افزایشی پیدا نمود. روی­همرفته اندازه آزاد­شدن آهن از فلوگوپیت بیشتر از موسکویت بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Bacillus cereus Strains on the Release of Potassium and Iron from Micaceous Minerals

نویسندگان [English]

  • M. Soliemanzadeh 1
  • H. Khademi 2
  • M. Sepehri 3

1 M.Sc. Student, Department of Soil Science, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

2 Professor, Department of Soil Science, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Soil Science, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Microorganisms play an important role in providing nutrients for plants and also in soil development. This study was carried out to investigate the effect of two strains of Bacillus cereus on the release of potassium and iron from micaceous minerals. An experiment was set up with a completely randomized design and factorial arrangement with three replications. Treatments included two types of mineral (phlogopite and muscovite), two strains of bacteria (PTCC 1247 and PTCC 1665), control and eight time periods. The results indicated that released potassium and iron were highly dependent on the strain of bacterium and also the mineral type. Strain PTCC 1665 could release a higher amount of potassium as compared to PTCC 1247. The amount of released iron increased at the beginning of the experiment but decreased and then increased as time passed. In general, the amount of released iron from phlogopite was higher than that from muscovite. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Release of potassium and iron"
  • "Bacillus cereus"
  • "Muscovite"
  • "Phlogopite"