تاثیر پارامترهای گرانول کردن کود کمپوست بر استحکام گرانول با استفاده از روش سطح پاسخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ورامین، ایران

2 استاد گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ورامین، ایران

3 گروه فنی کشاورزی ، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ورامین، ایران

4 دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ورامین، ایران

5 دانشیار گروه فنی کشاورزی ، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ورامین، ایران

چکیده

امروزه از کود کمپوست به عنوان جایگزینی برای کودهای شیمیایی که خساراتی را برای سلامتی انسان­ها و همچنین برای زمین‌های کشاورزی به بار می­آورد،یاد می­شود. مشکلاتی مانند: حمل ونقل(حجم زیاد)، رطوبت زیاد، توزیع کود در مزرعه، گرد و غبار و انبارداری، در ارائه این کود به مزرعه وجود دارد.پلت و گرانول، راه حل فشرده سازی برای حل مشکلات مطرح شده پیشنهاد میگردد. تاثیر پارامترهای گرانول کود کمپوست بر روی درصد گرانول مفید تولید شده با استفاده از دستگاه استوانه دوار در مقیاس آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.برای گرانول کردن تاثیرچهار پارامتر، سرعت چرخش استوانه دوار، زمان گرانول کردن، درصد پرشدگی استوانه دوار از مواد اولیه و غلظت چسباننده بر مقاومت به شکست گرانول‌های تولیدی مورد تحقیق قرار گرفت. نتایج نشان می­دهد که سه عامل، زمان فرآیند گرانول کردن، درصد پرشدگی و درصد ملاس(نسبت ملاس به آب) بر مقاومت به شکست گرانول­ها و همچنین اثر متقابل سرعت چرخش استوانه و زمان گرانول کردن بر روی مقاومت به شکست گرانول­ها اثر معنی دار دارند. نتایج نشان می­دهد با افزایش درصد ملاس، زمان گرانول کردن و درصد پرشدگی استوانه مقاومت به شکست گرانول­ها افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Compost Fertilizer Granulation Parameters on the Granule Fracture Resistance using Response Surface Methodology

نویسندگان [English]

  • Y. Ghasemi 1
  • M.H. Kianmehr 2
  • M. Mohseni Monfared 3
  • B. Azadegan 4
  • J. Massah 5
1 M.Sc. student, Department of Agricultural Technology, College of Aburaihan, University of Tehran, Varamin, Ghazvin, Iran
2 Professor, Department of Agricultural Technology, College of Aburaihan, University of Tehran, Varamin, Ghazvin, Iran
3 Department of Agricultural Technology, College of Aburaihan, University of Tehran, Varamin, Ghazvin, Iran
4 Associate Professor, Department of Irrigation and Drainage Engineering, College of Aburaihan, University of Tehran, Varamin, Ghazvin, Iran
5 Associate Professor, Department of Agricultural Technology, College of Aburaihan, University of Tehran, Varamin, Ghazvin, Iran.
چکیده [English]

Today the chemical fertilizers are replaced with organic fertilizers due to the bad effects on human health and agricultural soils. There are barriers against useful utilization of organic fertilizers such as transportation (high volume), high moisture content, uneven distribution of fertilizers, dust production and storage. One of the solutions is densification of manure as pellet or granule. The effects of process parameters were evaluated in laboratory scale rotating drum. The effects of parameters such as drum rotational speed, granulation time, filling percentage of drum and percentage of molasses were investigated on the fracture force of granules. The results showed that all parameters and also interaction of drum rotational speed and granulation time have significant effect on the fracture force. Also, the results showed that with enhancement of granulation time, percentage of drum filling and percentage of molasses, resistance to failure of the granules increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RSM
  • Drum Granulation
  • Percentage of Drum Filling
  • Granulation