تاثیر دما، طول مدت رطوبت دهی و رطوبت نهایی بر درصد خرد شدگی در چند رقم متداول برنج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تاثیر طول مدت رطوبت­دهی (2 و 4 روزه)، دمای رطوبت­دهی (10 و °C 25( و رطوبت نهایی دانه ( 8، 11، w.b. 14%) بر درصد دانه­های خردشده در مراحل پوست­گیری و سفید­کنی سه رقم متداول شلتوک دراستان گیلان بود. نتایج نشان داد که اثرات عوامل اصلی و متقابل بر درصد خرد شدگی دانه در مراحل پوست­گیری و سفیدکنی معنی دار بود. رقم هاشمی از بیشترین میانگین دانه­های خرد سفیدکنی(99/42%) و پوست­گیری (48/38%) برخوردار بود و با افزایش مدت رطوبت دهی از دو روز به چهار روز خرد مرحله پوست­گیری از 23/20 % به 59/15% و درصد دانه های خرد مرحله سفیدکنی از 83/29 % به 19/27% کاهش معنی داری داشت و با افزایش دمای رطوبت­دهی نمونه­ها از 10 به °C25، میانگین دانه­های خرد مرحله پوست­گیری از 26/19% به 567/16% و میانگین درصد دانه­های خرد مرحله سفیدکنی، نمونه­ها از مقدار 64/29% به 38/27% کاهش معنی­داری داشت. افزایش رطوبت نهایی نمونه­ها از 8 الی w.b. 14% باعث کاهش معنی­دار دانه­های خرد پوست­گیری از مقدار میانگین 39/21% به 88/14%  و باعث افزایش معنی­دار دانه­های خرد سفیدکنی از میانگین 1/25% به 05/31% شد. نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل چهارتایی نشان داد که کمترین دانه­های خرد حاصل از پوست­گیری (736/4%) در آزمایش با رقم حسنی و مدت رطوبت دهی 4 روزه، دمای رطوبت دهی°C10 و رطوبت نهایی w.b. 14% و بیشترین مقدار دانه­های خرد حاصل از پوست­گیری (8/56%) در آزمایش با رقم هاشمی، مدت رطوبت­دهی 2 روزه، دمای °C 10 و رطوبت نهایی w.b. 8% به­دست آمد، همچنین کمترین دانه­های خرد حاصل از سفیدکنی (435/9%) در آزمایش با رقم خزر و مدت رطوبت دهی 4 روزه، دمای رطوبت­دهی°C 25 و رطوبت نهایی w.b. 11% و بیشترین مقدار دانه­های خرد (85/57%) در آزمایش با رقم هاشمی، مدت رطوبت­ دهی 2 روزه، دمای °C 10 با رطوبت نهایی w.b. 14% به دست آمد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of the Temperature, Moisturing Time and Final Moisture Content on Broken Rice Grain Percentage at Some Rice Grain Varieties

نویسندگان [English]

  • E. Asgari Asli Ardeh 1
  • M.J. Sheikh Davoodi 2
  • Z. Basati 3
  • N. Babamiri 3
1 Associate Professor, Department of Agricultural Machinary College of Agricultural Technology and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Associate Professor, Department of Agricultural Machinary, College of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Khuzestan, Iran.
3 M.Sc. student, Department of Agricultural Machinary, College of Agricultural Technology and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the effect of grain soaking time (at two levels in 2 and 4 days), grain soaking temperature (at two levels 10 and 25 °C) and grain final moisture content (at three levels 8, 11, 14%w.b.) on the percentage of broken grain during husking and whitening processes for three paddy rice varieties (Hashemi, Hasani and Khazar) which are common in Guilan Province. The results revealed that the effect of main factors and their intractions was significant on the broken grain percentage during husking and whitening processes. The Hashemi variety had the highest broken grain with values 42.99% and 38.48% at husking and whitening processes, respectively. By increasing grain soaking time from two to four days, broken grain mean values at husking and whitening processes decreased significantly from 20.23% to 15.59% and 29.53% to 27.19%, respectively. By increasing soaking temperature from 10 to 25 °C, broken grain mean values at husking and whitening processes decreased significantly from 19.26% to 16.57% and 29.64% to 27.38%, respectively. The increase of final grain moisture content from 8 to 14%w.b. caused a significant decrease of broken grain at husking from mean value 21.39% to 14.88% and a increase  significant in broken grains at whitening from mean value 25.91% to 31.05%. Comparison of the mean results of  quaternary interactions showed that the least broken grains percent of husking process (4.736%) was obtained at test with  Hasani variety, soaking time of four days, soaking temperature of 10°C and grain moisture content of 14 (%w.b.). Also, the hightest broken grain percentage of husking process (56.8%) was obtained at test with Hashemi variety, the soaking time of two days, the soaking temperature of 10 °C and the grain moisture content of 8 w.b.%. The least broken grain percentage of whitening process (9.44 %) was obtained at test with Khazar variety, the soaking time of four days, the soaking temperature of 25 °C and the moisture content of 11 w.b.%. The highest broken grain percentage of whitening process (57.85%)  was obtained at test with Hashemi, soaking time of 2 days, soaking temperature of 10 °C and grain moisture content of  14%(w.b.).