اثر لجن فاضلاب شهری تصفیه شده بر خصوصیات شیمیایی و عناصر غذایی ضروری خاک و خصوصیات فیزیولوژیکی نهال زیتون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهیدچمران اهواز

3 استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده

رها­کردن فاضلاب­ها در محیط، اگرچه تهدیدی جدی برای محیط زیست و سلامت بشر تلقی می­گردد؛ ولی استفاده از آن در کشاورزی به صورت یک کود سرشار از مواد آلی و عناصر غذایی مهم و مؤثر در رشد گیاه توصیه می­شود. در این مطالعه اثرات استفاده از لجن فاضلاب شهری تصفیه شده به صورت یک کود آلی ارزان قیمت، منبعی تجدید­پذیر در طبیعت و یک پسماند شهری بر خصوصیات شیمیایی و عناصر غذایی ضروری خاک و خصوصیات فیزیولوژیکی نهال زیتون به تنهایی و در مقایسه با کود شیمیایی و اثر توأم آنها مورد مطالعه قرار گرفت. این پژوهش به مدت 6 ماه در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهیدچمران اهواز با12 تیمار و 3 تکرار انجام شد. بدین منظور اثر لجن، کود شیمیایی کامل و اثر توام آنها بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک مانند شوری، قلیاییت، میزان ماده آلی و عناصر غذایی پرمصرف خاک و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه زیتون بررسی گردید. نتایج نشان داد که اثر لجن فاضلاب بر تعداد شاخه­های جدید ، طول گیاه، وزن خشک ریشه و تعداد برگ­های جدید گیاه زیتون معنی دار شد. لجن فاضلاب با افزایش ماده آلی خاک، موجب بهبود خصوصیات شیمیایی خاک گردید و غلظت عناصر غذایی خاک را افزایش داد. تیمار 150 تن بر هکتار لجن فاضلاب بدون کود شیمیایی دارای بهترین اثر بر خصوصیات گیاه زیتون و عناصر غذایی خاک بود. با استفاده از لجن فاضلاب، افزایش تعداد برگ، میزان سطح برگ و مقدار ماده آلی خاک حدود 2 برابر تیمار شاهد و میزان کاهش pH حدود 4/0 واحد محاسبه شد و تاثیر لجن فاضلاب بر مقدار پتاسیم خاک­ها نسبت به فسفر و نیتروژن کمتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Treated Urban Sewage Sludge on Soil Essential Nutrients, Soil Chemical Properties and Physiological Properties of Olive Tree

نویسندگان [English]

  • M. Zare 1
  • M. Chorom 2
  • N. Moallemi 3
1 MSc Student of Soil Science, College of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Associate Professor, Department of Soil Science, College of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz
3 Professor, Department of Horticultural Science, College of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Release of urban sewage in the environment is considered a serious problem to the environment and human health while its use in agriculture is recommended as a rich fertilizer in organic matter and major nutrients affecting plant growth. In this study, the use of treated urban sewage sludge, as a cheap organic fertilizer, a reproducible source in the nature and a municipal waste on the chemical properties of soil and essential nutrients of olive plant and soil alone and in combination with chemical fertilizer, was investigated. This study was conducted at Shahid Chamran University of Ahvaz greenhouse with 12 treatments and 3 replications within six months. Effects of sewage sludge, chemical fertilizer and combined effects on various parameters such as ECe, pH, organic matter content and essential nutrients of olive plant and soil and olive physiological characteristics were determined. Soil nutrient concentrations and physiological function of olive plants subjected to sewage sludge increased, and soil pH significantly decreased. The effect of sewage sludge and fertilizer on the vegetative components of the olive plant, including number of lateral branches, number of new leaves, height and leaf dry weight, significantly increased. Sewage sludge improved some soil chemical properties. 150 tons of sewage sludge per hectare without fertilizer treatment had the best effect on the properties of olive plants and soil. Sewage sludge increased the number of leaf, leaf area and organic matter content about twice times comparing with blank treatment but decreased 0.4 unit pH. Effect of sewage sludge on soil potassium content was fewer than P and N.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sewage Sludge
  • Soil Chemical Properties
  • Essential Nutrients
  • Olive