بررسی میزان جذب کادمیم توسط گیاه تربچه نقلی سرخان (Raphanus sativus L.) در خاکهای آلوده به کادمیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

کادمیم (Cd) یکی از فلزات سنگین می­باشد که از طریق ریشه گیاهان جذب شده و در بخش­های خوراکی گیاهان تجمع می­یابد و تأثیر منفیبر روی سلامت افراد جامعه می­گذارد. این مطالعه به منظور بررسی جذب و تجمع کادمیم در اندام­های مختلف تربچه در قالب طرح فاکتوریل بر پایه بلوک­های کامل تصادفی با تیمار کلرید کادمیم (0 (شاهد)، 30 ، 60 میلی­گرم در کیلوگرم خاک) و دو زمان برداشت (بلوغ تجاری(زمان اول) و یک هفته پس از بلوغ تجاری(زمان دوم)) با سه تکرار به صورت کشت گلدانی در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران به اجرا درآمد. نتایج این تحقیق نشان داد میزان تجمع کادمیم در اندام­های تربچه با افزایش غلظت کادمیم در خاک افزایش می­یابد، به طوریکه بیشترین غلظت کادمیم در بخش­های ریشه(35/79 میلی­گرم در کیلوگرم در زمان دوم)، هیپوکوتیل (36 میلی گرم در کیلوگرم در زمان اول)، پوست هیپوکوتیل(45 میلی گرم در کیلوگرم در زمان اول)، دمبرگ (75/47 میلی­گرم در کیلوگرم در زمان دوم)، برگ (4/95 میلی­گرم در کیلوگرم در زمان دوم) در غلظت 60 میلی­گرم در کیلوگرم خاک مشاهده شد. نتایج نشان داد که در تیمارکادمیم عمده تجمع مربوط به زمان اول می­باشد و با گذشت زمان در برداشت دوم تجمع کادمیم در اندام­های تربچه در حال افزایش بود. در بین اندام­های مختلف تربچه برگ­ها بیشترین تجمع کادمیم را به خود اختصاص دادند؛ بیشترین تجمع کادمیم به ترتیب در بخش­های برگ، ریشه، دمبرگ، پوست هیپوکوتیل و هیپوکوتیل می­باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Cadmium Uptake by Reddish cv. Sorkhan Plant (Raphanus sativus L.) in Cadmium Contaminated Soils

نویسندگان [English]

  • K. Dalvand 1
  • A. Eftekhari 2
1 M.Sc. student, Department of Horticultural Sciences, College of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Khuzestan, Iran
چکیده [English]

Cadmium (Cd) is a heavy metal that is uptaken by plants, accumulates in edible parts of plants and negatively impacts human health. This study was conducted to investigate the uptake and accumulation of Cd in different parts of reddish. The experimental design was a factorial with complete block design using three levels of Cd (0, 30 and 60 mgkg-1) and two dates of harvesting (commercial maturity and one week after commercial maturity, called 1st and 2nd dates of harvesting) with three replications. The experiment was carried out using pots which were inserted at research farm of Shahid Chamran University of Ahwaz. Results indicated Cd accumulation in different parts of reddish as the Cd concentration rates increased. The highest Cd accumulation was in the roots (79.35 mg kg-1) at the 2nd date of harvesting. The maximum Cd accumulated in hypocotyls (36.0 mg kg-1) at the 1st date of harvesting, hypocotyls skin (45.0 mg kg-1) at the 1st date of harvesting, and leaves (95.4 mg kg-1) at the 2nd date of harvesting when 60 mg kg-1 of Cd was applied. The results also showed that Cd treatment maximizes Cd at the 1st date of harvesting and increases over the second time of harvesting in reddish organs. The order of Cd accumulation from the highest to the lowest concentration was leaves, roots, petioles, hypocotyls skin and hypocotyls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy metals
  • Cadmium Accumulation
  • Sorkhan Reddish Cultivar
  • Phytoremidation