نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی علوم خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشکاه تهران

2 استاد گروه مهندسی علوم خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشکاه تهران

3 استادیار گروه مهندسی علوم خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشکاه تهران

4 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده

توانایی باکتری افزاینده رشد گیاه سودوموناس فلورسنس در افزایش عملکرد و جذب عناصر غذایی گیاه ذرت انجام گردید. بدین منظور از موادیمانند نانوذره مزوپورسیلیسی، ورمی­کمپوست، بنتونیت و ترکیبی از این سه ماده به عنوان حامل بهره­گیری کرده و پس از نگهداری زادمایه­ها به مدت شش ماه، برای کشت گیاه زادمایه ها به دو روش مایه­زنی به خاک و بذر مورد بهره­برداری قرار گرفتند. آزمایش در قالب طرح بلوک­های کاملا تصادفی با سه تکرار، 3 تیمار زادمایه و 2 تیمار کودی دی آمونیوم فسفات، سوپرفسفات ساده و شاهد ( فاقد کود فسفره) به دو روش مایه­زنی به خاک و بذر انجام شد. پس از گذشت 60 روز از رشد گیاه ذرت برخی شاخص­های رشد گیاه و غلظت برخی عناصر اندام هوایی گیاه اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد زادمایه باکتری سودوموناس فلورسنس به ترتیب 74،  46 و 1/22 درصد میزان فسفر اندام هوایی، عملکرد کل و کلروفیل را به­طور معنی­داری نسبت به گیاه شاهد افزایش داد (05/0 >P) اما تفاوت معنی­داری با تیمارهای کود فسفری نشان نداد(P>0.05). زادمایه بر پایه ورمی­کمپوست توانست  به­طور معنی­داری آهن و روی  اندام هوایی را به ترتیب 114 و 6/53 درصد نسبت به گیاه شاهد افزایش دهد(05/0 >P). مقایسات ارتوگونال بین دو روش مایه­زنی به بذر و خاک نشان داد که در فاکتور فسفر اندام هوایی در رویه 5 درصد روش مایه­زنی به بذر شایسته­تر بوده و در دیگر فاکتورها تفاوتمعنی­داری بین این دو روش دیده نشد(05/0 >P).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Seed and Soil Inoculation by Plant Growth Promoting Inoculants (Pseudomonas fluorescens) on Yield and Uptake of Some Nutrients in Corn

نویسندگان [English]

  • S. Shariati 1
  • H. Alikhani 2
  • A. Pourbabaei 3
  • F. Shariati 4

چکیده [English]

In order to determine the effect of plant growth promoting bacteria Pseudomonas fluorescens on yield and nutrient availability in corn some special materials like mesoporous silica nanoparticles, vermicompost, bentonite and a mixture of all were inoculated by the bacteria and preserved for six months. Soil and seeds were treated by the inoculants. The experiment was set up in a randomized complete block design with three replications. The treatments comprised of three inoculants and two fertilizers including diammonium phosphate, single super phosphate and control (without any phosphorus fertilizer). After 60 days of corn emergence, some plant growth indices and the concentration of some elements in plant shoots were measured. The results demonstrated that Pseudomonas fluorescens inoculant significantly increased phosphorus shoot content, total yield and chlorophyll by 74, 46 and 22.1%, respectively compared to the control treatment (P<0.05), but it did not show any significant difference with phosphorus fertilizer treatments (P>0.05). The vermicompost inoculants could significantly (P<0.05) increase zinc and iron contents of shoots by 114 and 53.6%, respectively in comparison to the control treatment. Orthogonal comparisons of the two methods of seed and soil inoculation showed the efficiency of seed inoculation on shoot phosphorus at 5% level, but no significant difference was observed between these two methods for other measured characteristics (P>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corn
  • Mesoporous Silica Nanoparticle
  • Nutritional Elements
  • Pseudomonas fluorescens
  • Vermicompost