تهیه نقشه شوری سطحی خاک با استفاده از داده‌های رقومی ماهواره لندست ETM+در منطقه ای در جنوب اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

4 مربی پژوهشی سابق سازمان تحقیقات کشاورزی خوزستان، بخش آب و خاک

چکیده

شوری خاک و شور شدن اراضی مجاور یکی از پدیده­های مخرب و محدود کنندۀ توسعه کشاورزی می­باشد؛ لذا برای تداوم کشاورزی پایدار این پـدیده باید شناسایی، پایش و مدیریت شود. اولین گـام در این راه، شناسایی مناطق شور و تهیه نقشه شوری خـاک­های کشور است. این تحقیق به منظور ارائه مدلی برای تهیه نقشه شوری با استفاده از داده­های سنجنده ETM+ و مقادیر شوری در جنوب اهواز انجام شد. موقعیت مکانی نمونه­ها با استفاده از تفسیر چشمی و تفاوت در بازتاب طیفی پدیده­های مختلف تعیین گردید. نمونه­برداری از عمق 15-0 سانتی­متر انجام شد و هدایت الکتریکی آنها در عصاره اشباع اندازه­گیری گردید. ارزش­های طیفی هر یک از نمونه­ها در باندهای مختلف استخراج و ارتباط بین ارزش­های طیفی با مقادیر عددی شوری خاک بررسی شد. پس از تعیین باندهای مناسب برای شرکت در مدل، نتایج اولیه نشان داد که بین مقادیر شوری سطحی با باندهای 2 و 4 اصلی، شاخص روشنایی و شاخص پوشش گیاهی ارتباط معنی­داری در سطح 1 درصد وجود دارد. با بررسی رابطه بین داده­های طیفی و مقادیر عددی شوری خاک و همچنین بر اساس همبستگی بین آن­ها، بهترین مدل رگرسیون خطی چند متغیره تعیین شد و در نهایت نقشه شوری بر اساس مدل رگرسیونی در محیط GIS تهیه گردید. میان مقادیر شوری واقعی و برآورد شده همبستگی معنی داری در سطح 1 درصد وجود دارد و ضریب همبستگی 772/0 می­باشد. این امر نشان می­دهد مدل بهدست آمده بر اساس اطلاعات ماهواره­ای تخمین­گر خوبی برای برآورد شوری سطحی خاک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mapping Soil Surface Salinity using the Landsat ETM+ Digital Data in the South of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Negin Hassanvandi 1
  • Ahmad Landi 2
  • Hamid Reza Matinfar 3
  • Mohammad Hassan Taherzadeh 4
1 Former M.Sc. student, Department of Soil Science, College of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Khuzestan, Iran
2 Associate Professor, Department of Soil Science, College of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Khuzestan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Soil Science, College of Agriculture, Lorestan University, Lorestan, Iran
4 Retired Research Instructor at Khuzestan Soil and Water Institute
چکیده [English]

Soil salinity and salinization are destructive phenomena and limiting factors for agricultural development. Therefore, it is necessary to monitor and mange salinity. Identification of saline soils and production of saline soils maps are the first steps for their management. The objective of this study was to achieve a map of saline soils of the south of Ahvaz using ETM+ images. Soil sampling from 0-15 cm was accomplished using visual interpretations and differences in spectral reflection of various phenomena. Electrical conductivity (EC) was measured in soil paste. Spectral values of each sample were obtained in different bands and the relationship between spectral values and samples electrical conductivity was analyzed by determining correlated bands and selecting desirable bands for contributing to the model. The results showed that the correlation between electrical conductivity values with B4, B2 bands, brightness and SAVI was significant at 1% level. Using the correlation between satellite data (Landsat ETM+ 2010) and numerical value of soil salinity, salinity maps were produced in GIS. Finally, a salinity map was prepared using a multiple variable regression model. The accuracy of the produced map by electrical conductivity values showed that the correlation method in mapping soil salinity can be recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salinity Map
  • Landsat ETM+
  • Correlation
  • South of Ahvaz