نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین و ارزیابی ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی در کارگران سه کارگاه بسته بندی خرما انجام شده است. نتایج بدست آمده می‎تواند در ارایه راه‎های پیشگیری از آسیب‎های یاد شده مورد استفاده قرار گیرد و به تأمین سلامت نیروی کار کمک نماید. در این مطالعه توصیفی- تحلیلی وضعیت‎های بدنی 98 کارگر در شش وظیفه و 29 پوسچر کاری با استفاده از روش ارزیابی سریع کل بدنREBA ارزیابی شد و میزان شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی با استفاده از پرسشنامه نوردیک بدست آمد. اطلاعات جمع‏آوری شده با استفاده از آزمون‎های آماری t-test و2χ وآزمون نسبت‎ها مورد تحلیل قرار گرفت. 05/0 > p به عنوان سطح معنی‎داری در نظر گرفته شد. میانگین سن و سابقه‎کار افراد مورد مطالعه به ترتیب برابر( 86/14∓9/34) سال و (79/5∓01/7 ) سال بدست آمد. 4/69درصد از افراد مورد مطالعه اظهار کردند که در طی 12 ماه گذشته حداقل در یک ناحیه از بدن دچار اختلالات اسکلتی- عضلانی بوده‎اند. بیشترین اختلالات در ناحیه کمر(6/30درصد)، زانو(5/25درصد) و پا و قوزک‎پا(5/23درصد) گزارش شده است. همچنین نتایج حاصل از تکنیکREBA نشان داد در میان 29 پوسچر کاری بررسی شده، 19 پوسچر در سطح خطر متوسط قرار داشتند و انجام اقدامات اصلاحی در مورد آن‏ها ضروری است و 4 پوسچر در سطح خطر بالا قرار داشتند و اقدامات اصلاحی در مورد آن‎ها باید هرچه زودتر انجام شود.  این مطالعه نشان داد که میزان شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی ناشی از کار در بین کارگران کارگاه‏های بسته بندی خرمای مورد مطالعه بالا است. بر اساس نتایج بدست آمده، عمده ترین مشکل ارگونومیک در واحدهای مورد مطالعه پوسچر نامطلوب، بلند کردن و حمل دستی بار و خمش و پیچش کمر می باشد. انجام اقدامات اصلاحی جهت بهبود شرایط کارضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ergonomic Evaluation of the Posture of Dates Packinghouse Workers by REBA Method

چکیده [English]

This study was conducted among dates’ packinghouse workers with the objectives of a) determining of MSDs prevalence and b) evaluating level of exposure to MSDs risk factors. The results of this study can be used to develop MSDs preventive strategies in the workplace and improve workers’ health. This study was a descriptive- analytic approach performed on 98 workers at 6 activities and 29 working postures by using REBA method. The prevalence of MSDs was obtained by using Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ). The data were analyzed by independent t-test, Chi-square and proportions test with P<0.05 as the limit of significance. The average of age and job tenure was 34.9±14.86 and 7.01±5.79 years, respectively. The 69.4% of the workers suffered from some kind of symptoms during the last 12 months. The highest prevalence was reported in lower back (30.6%), knees (25.5%) and ankles/feet (23.5%). The result of REBA evaluation method showed that 19 postures were at average risk and in need of necessary corrective action and 4 postures were at high risk and possible correction actions were necessary. This study demonstrated that WMSDs occurred at a high rate in the study population. Major ergonomic problems were found to be awkward postures, manual material handling, back rotation and bending. Furthermore, based on the REBA results, implementation of interventional corrective measures to reduce level of workers' exposure to WMSDs risk factors was essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ergonomics
  • musculoskeletal disorders
  • REBA
  • Date Packaging Workers