تعیین مقاومت برشی، مقاومت کششی، انرژی برش و کندن گلبرگ و کاسبرگ گل محمدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشین‎های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 استادیار گروه مکانیک ماشین¬های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 کارشناس ارشد گروه مکانیک ماشین¬های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

آگاهی از خواص و رفتار مکانیکی گل­ها یکی از فاکتور­های مهم در طراحی دستگاه­های برداشت و پس از برداشت می­باشد. در این تحقیق از طرح کاملاً تصادفی با آزمایش فاکتوریل برای بررسی تأثیر سرعت برش، قطر گل، حالت تیغه و زاویه برش بر روی مدول الاستیسیته، مقاومت برشی و انرژی برشی در واحد سطح ساقه و نیز تأثیر سرعت کندن و قطرگل (به عنوان فاکتوری از میزان بازشدگی گل) بر مقدار مقاومت کششی و انرژی مصرفی برای کندن گلبرگ و کاسبرگ گل محمدی استفاده شد. با افزایش زاویه برش از صفر به 25 و 45 درجه مشاهده گردید که مقدار مقاومت برشی کاهش یافت؛ اما این کاهش از لحاظ آماری معنی­دار نبود.  مقدار انرژی مصرفی در واحد سطح ساقه و مدول الاستیسیتهبا افزایش زاویه برش کاهش پیدا کرد که این کاهش در سطح 5% معنی­دار شد.با افزایش سرعت برش مقدار مقاومت برشی و مدول الاستیسیتهکاهش یافت که این کاهش برای تغییر سرعت از 150 به 250 میلیمتر بر دقیقه معنی­دار نبود و برای 350 میلی­متر بر دقیقه در سطح 5% معنی­دار شد. با افزایش سرعت برش انرژی مصرفیدر واحد سطح ساقه کاهش یافت. با افزایش قطر گل، مقادیر صفات مورد بررسی کاهش پیدا کرد. سرعت کندن و قطر گل بر روی مقادیر مقاومت کششی و انرژی مصرفی در واحد سطح ساقه برای هر دو حالت کندن گل­های محمدی از قسمت­های گلبرگ و کاسبرگ ­معنی­دار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Shear Strength, Tensile Strength, Shear and Picking Energy of the Petals and Sepals for Damask Rose

نویسندگان [English]

  • Negin Sohrabi 1
  • Hekmat Rabbani 2
  • Rashid Gholami 3
1 M.Sc. student, Department of Agricultural Machinery, College of Agriculture, Razi University of Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Machinery, College of Agriculture,Razi University of Kermanshah, Iran.
3 M.Sc. of Agricultural Machinery, College of Agriculture, Razi University of Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Knowing physical and mechanical properties of the flowers is one of the important factors in designing, harvesting and post harvesting machines. A completely randomized design with factorial test was used in this research. Effect of shear speed, flower diameter, blade mode and shear angle on shear strength and shear energy per stem area unit and effect of picking speed and petal diameter on petal and sepal on the tensile strength and energy consumed per unit of area were determined for Rosa damascena Mill. Shear strength was decreased by increasing shear angle from zero to 25 and 45 degree but it was not significant. Energy per unit of stem area and elastic modulus were decreased by increasing shear angle and it was significant at 5% probability level. Increasing shear speed from 150 to 250 mm/min was not significant on decreasing shear strength and elastic modulus but was significant at 5% probability level for 350 mm/min. Energy per unit of stem area was decreased by increasing shear speed. Shear strength, elastic modulus and shear energy per stem area unit were decreased by increasing flower diameter. Two treatments (Picking speed and flower diameter) were not significant on the tensile strength and picking energy per unit for both picking petal and sepal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rosa Damascena Mill
  • Mechanical properties
  • Shear Energy
  • Shear strength
  • Picking Energy