پیش بینی عمر اقتصادی تراکتور دو چرخ محرک با استفاده از مدل هزینه تجمعی و مقایسه آن با مدل کمینه سازی هزینه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

جایگزینی تراکتورها کار بسیار مشکلی است. اغلب مدیران مزرعه نیاز به اتخاذ چنین تصمیم اقتصادی در مورد ماشین های خود دارند. هزینه های تعمیرونگهداری می تواند اثرات معنی داری بر چنین تصمیم های اقتصادی و پیش بینی ها داشته باشند. هدف از این تحقیق تعیین مدل رگرسیونی است که بتواند عمر اقتصادی را تعیین کند. این مطالعه با استفاده از داده های واقعی 60 تراکتور دو چرخ محرک از کشت و صنعت آستان قدس رضوی در طول سال های 1367 تا 1384 انجام شد. مدل توانی به عنوان بهترین مدل جهت پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری انتخاب گردید. براساس مدل توانی، مدل هزینه تجمعی(CCM) برای پیش بینی عمر اقتصادی تراکتورها استفاده شد. بر اساس مدل هزینه تجمعی 29025 ساعت به عنوان عمر اقتصادی تراکتور مورد مطالعه به دست آمد، در حالی‎که بر اساس مدل کمینه سازی هزینه ها(CMM) این پارامتر برابر 27773 ساعت بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Life Prediction of Two-Wheel Drive Tractor Using Cumulative Cost Model Compared with Cost Minimization Model

نویسندگان [English]

  • Abbas Rohani 1
  • Hasan Masoudi 2
1 Assistant Professor, Department of Agricultural Machinery Engineering, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Machinery Engineering and Mechanization, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Replacement of tractors is a very difficult task. Farm managers often need to make such economic decisions about their machines. Repair and maintenance expenditures can have significant impacts on these economic decisions and forecasts. The purpose of this research was to identify a regression model that can determine economic life of two-wheel drive tractors. The study was conducted using empirical data on 60 two-wheel drive tractors from Astan Ghodse Razavi agro-industry during the years 1988 to 2005. A power model was selected as the best model for prediction of repair and maintenance costs. Based on the power model, the cumulative cost model (CCM) was used to predict the tractors economic life. 29025 hours was predicted as the economic life of the tractor by the CCM model, while according to cost minimization model (CMM) this parameter was equal to 27773 hours.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tractor
  • Economic Life
  • Cumulative Cost Model
  • Cost Minimization Model