تحلیل رگرسیونی و ارایه مدل نرخ خرابی و عوامل مؤثر بر آن در تراکتور‌های برخی شهرهای استان خوزستان

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 دانشیار گروه مهندسی ماشین¬های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

عملکرد مؤثر یک سیستم به برنامه­ریزی قابل قبول فعالیت‎های سرویس و تعمیرات آن  سیستم وابسته است. برنامه­ریزی مدیریتی مؤثر به تخمین دقیق پارامترهای سیستم نگهداری مربوط می­شود. برای بررسی نرخ خرابی تراکتورها در استان خوزستان مطالعه‎ای از طریق پرسشنامه و مصاحبه مستقیم با تعداد 300 کاربر تراکتور در چهار منطقه از استان  روی چهار مدل تراکتور انجام گرفت و متغیرهای سابقه رانندگی، سطح تحصیلات، وضعیت گواهینامه، گذراندن دوره­های آموزشی کار با تراکتور، محل کار (منطقه و شهر)، نوع سرویس و نگهداری، شرایط نگهداری، فاصله تا اولین تعمیرگاه، فاصله محل پارکینگ تراکتور تا محل کار، سن دستگاه، ساعات استفاده سالیانه از آن و تعداد خرابی هر دستگاه تراکتور در نظر گرفته شدند. تحلیل رگرسیون که با برآورد تابع نمایی صورت گرفت، نشان داد که تنها متغیرهای سن تراکتور، ساعات استفاده سالانه و نوع سرویس و نگهداری بر نرخ خرابی هر چهار مدل تراکتور مؤثرند و به ازای یک درصد افزایش در سن تراکتور و ساعات استفاده سالیانه، نرخ خرابی به ترتیب به میزان 6/0 و 24/0 درصد افزایش می­یابد؛ همچنین، نرخ خرابی تراکتورهای مسی­فرگوسن 285، مسی­فرگوسن 399 و یونیورسال، نسبت به تراکتور جاندیر 3140 به ترتیب به میزان 383/0، 453/0 و 143/0 درصد بالاتر بود. علاوه براین، تراکتورهایی که سرویس و نگهداری منظمی داشتند نسبت به آن­هایی که تحت سرویس و نگهداری نامنظم بودند، 252/0 درصد خرابی کمتری داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regression Analysis and Modeling of Failure Rate and its Effective Factors on Tractors in Some Cities of Khuzestan Province

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Afsharnia 1
  • Mohammad Asoodar 2
  • Abbas Abdeshahi 3
1 M.Sc. student of Agricultural Mechanization Engineering, Faculty of Agricultural Engineering, Ramin Agricultural and Natural Resources University, Mollasani, Khuzestan, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Agricultural Engineering, Ramin Agricultural and Natural Resources University, Mollasani, Khuzestan, Iran
3 Assistant Professor, Agricultural Economic Department, Faculty of Agricultural Engineering, Ramin Agricultural and Natural Resources University, Mollasani, Khuzestan, Iran
چکیده [English]

Effective operation of a system is related to acceptable programming of repair and service activities. Efficient managerial programming is associated with accurate estimation of maintenance system parameters. In this study, four tractors failure rate was investigated by completing 300 questionnaires from tractor operators in Khuzestan Province. The operators were interviewed in four regions of the province. Under study variables included driver experience, level of education, driving license, skill training course, work location (region and city), type of service and maintenance, storage conditions, distance to first workshop, distance from shelter to farm, machine age, annual use hours and number of failure. Regression analysis by estimating an exponential function showed that the variables such as age of tractor, annual hours used and type of service and maintenance affected the failure rate of each four type tractors. For one percent increase in age of tractor and annual use hours, failure rate increased about 0.6% and 0.24%, respectively. Also, failure rate in MF285, MF399 and U650 tractors was about 0.383, 0.453 and 0.143 percent more than JD3140 tractor, respectively. The preventive maintenance causes 0.252 percent decrease in failure rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regression model
  • Effective factors
  • Failure rate
  • Tractor
  • Khuzestan