مقاومت به نفوذ و میکرومورفولوژی پوسته‎های بیولوژیکی حاصل از کاربرد همزمان دو جنس سیانوباکتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار بخش خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استادیار بخش خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

سیانوباکتر‎ها به دلیل توانایی تشکیل پوسته‎های بیولوژیکی در خاک‎های شنی مناطق بیابانی، به عنوان اجزای اصلی این پوسته­ها مورد توجه هستند. این تحقیق با هدف بررسی تشکیل این پوسته­ها تحت سه تیمار سیانوباکتر (نوستوک (N)، فورمیدیوم (Ph)و ترکیب دو جنس)، دو سطح پلیمرسوپر جاذب [شاهد (S0) و 3/0 گرم پلیمر  در 250 گرم خاک(S1)] و دو سطح رطوبت [ظرفیت زراعی(M1) و 80 درصد ظرفیت زراعی(M2)] در سه بخش مجزا انجام شد. در بخش اول ضخامت پوسته­ها، افزایش در میزان کربن آلی خاک و مقاومت به نفوذ با گذشت زمان لازم جهت پوشیده شدن سطح خاک با پوسته­ها (60 روز) بررسی گردید. در بخش دوم با مشخص شدن تیمارهای بهینه رطوبتی و پلیمر، تاثیر زمان (15، 30، 45 و 60 روز) بر ضخامت پوسته­ها و در بخش سوم مطالعات میکرومورفولوژیکی صورت گرفت. نتایج نشان داد که ترکیب دو جنس در سطح رطوبت ظرفیت زراعیهمراه با سوپرجاذب با 83/6 میلیمتر ضخامت و مقاومت به نفوذ 27/0 مگاپاسکال، ضخیم­ترین و مقاوم­ترین پوسته­ها را تشکیل داد. ترکیب دو جنس همراه با سوپرجاذب با 89/1 درصد و رطوبت ظرفیت زراعیبا 66/1 درصد کربن آلی بیشترین افزایش در کربن آلی خاک را ایجاد کردند. همچنین ترکیب دو جنس در 60 روز با 8/6 میلیمتر ضخیم‎ترین پوسته­ را تشکیل داد. بررسی مقاطع نازک کاهش در اندازه خلل و فرج درشت در خاک­های تلقیح شده را در مقایسه با نمونه شاهد نشان داد. این کاهش در اندازه منافذ در ترکیب دو جنس در مقایسه با هر یک از دو جنس به تنهایی، بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Penetration Resistance and Micromorphology of Biological Crusts Resulted by Simultaneous Application of Two Cyanobacteria Genes

نویسندگان [English]

  • Atefeh Esmaili‎ Dastjerdipour 1
  • Mohammad Farpoor 2
  • Mehdi Sarcheshmehpour 3
1 M.Sc. student, Department of Soil Science, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran
2 Associate Professor, Department of Soil Science, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran
3 Assistant Professor, Department of Soil Science, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran
چکیده [English]

Cyanobacteria play an important role in providing biological soil crusts in sandy soil of desert areas. The aims of the present research are to investigate the possibility of crust formation under three cyanobacteria (Nostoc. sp (N), Phormidium.sp (Ph) and combination of two genus (Ph + N), two polymer treatments [blank (S0) and 0.3 g per 250 g soil (S1)] and two moisture levels [FC (M1) and 80% FC (M2)] in three separated  parts. Crust thickness, increase in soil organic carbon and resistance to penetration of crusts after complete coating (60 days) were measured in the first part of the experiment. Then the effects of time (15, 30, 45 and 60 days) on crust thickness and micromorphological investigations of crusts were performed in the second and third parts of the experiment respectively. Results of the study showed that simultaneous application of two genus at FC level with polymer creates the thickest (6.83 mm) and the most resistant crusts (0.27 MPa) to penetration. Both cyanobacteria genus with polymer and FC level caused the highest organic carbon contents (1.89% and 1.66% respectively). Also the thickest crust (6.8 mm) was formed by simultaneous application of two genus during 60 days. Micromorphological observation showed decrease in macro pores in treated samples compared to control and this decrease of pore space size with application of both cyanobacteria genus was higher than each of them alone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological Crust
  • Nostoc sp
  • Phormidium sp
  • Micromorphology
  • Penetration Resistance